W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Ogłoszenia sądowe • Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVIII Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że posiedzenie w sprawie XVIII K 241/20 dotyczącej oskarżonego Dawida Mazurka odbędzie się dnia 18 czerwca 2024 r. o godz. 09:30 sala 303 w tutejszym Sądzie przy al. "Solidarności" 127 w Warszawie [doc] [19.06.2024.]
 • - zawiadomienie w jęz. niemieckim [pdf]
  - zawiadomienie w jęz. portugalskim [pdf]

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XII K 53/21, uprzednio prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie o sygn. akt PO II Ds. 68.2016, przeciwko Sebastianowi C., Marcie D., Dorowi L., Ibragimowi E., Kindze G., Reuvenowi H., Aleksandrowi H., Damianowi K., Agiti K., Konradowi N., Eyalowi P., Danielowi P., Marcinowi P., Radosławowi S., Marcinowi S., Karolinie W. i Davidowi T., oskarżonym o czyny polegające na braniu udziału nie później niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Polski mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych i popełnianiu oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k. oraz o czyny polegające na dokonywaniu nie później niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. na terenie Polski w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oszustw w ramach prowadzonej działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. o czyny z art. 178 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz o przestępstwo posiadania substancji psychotropowej, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, powiadamia pokrzywdzonych o terminie i miejscu rozpraw, które odbędą się w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Kocjana 3 w dniach:
  - 12 kwietnia 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  - 25 kwietnia 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  - 07 maja 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  - 16 maja 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  - 05 czerwca 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  - 19 czerwca 2024 r. godz. 10.30 sala nr 1 na ul. Kocjana 3 w Warszawie
  numer sali może ulec zmianie, wówczas zostanie podana na wokandzie, można ją również ustalić w sekretariacie wydziału. Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzony może być oskarżycielem posiłkowym, jeśli oświadczenie o tym złoży do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, przy czym sąd może na podstawie art. 56 § 1 k.p.k. ograniczyć listę oskarżycieli posiłkowych jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania [19.06.2024.]

 • odpis wyroku w sprawie XII K 137/20 [20.07.2024.]

 • odpis wyroku w sprawie XII K 98/23 wraz z postanowieniem z dnia 28.02.2024 r. dot. Ludmiły Bożeny Dobrzynieckiej [25.04.2025.]

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że posiedzenie w przedmiocie - w trybie art. 349 k.p. k. w sprawie o sygn. XVIII K  122/23 (PO IX Ds  193.17) dot. Roberta Sieńkowskiego, Dariusza Graffa, Wiesławy Chmielewskiej, Tomasza Łukaszewicza, Marcina Nastarowicza, Joanny Zielińskiej, Piotra Chmielewskiego odbędzie się 14 czerwca 2024r. o godz. 10:00 sala 303 w tutejszym sądzie przy al. "Solidarności" 127.

  Stawiennictwo nieobowiązkowe.

  Sąd wzywa do przedstawienia na piśmie lub ustnie na posiedzeniu oświadczeń lub wniosków o proponowanych terminach rozprawy i okresach występowania obiektywnych przeszkód uniemożliwiających udział w rozprawie, wniosków o przeprowadzenie dowodów bezpośrednio lub poprzez ich odczytanie, konieczności wyznaczenia rozprawy na Sali tajnej, a także o ich przeprowadzenie w określonej kolejności, wniosków o sprowadzenie dowodu rzeczowego na rozprawę lub uzyskanie przez sąd określonego dokumentu urzędowego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wniosków o zezwolenie na udział w rozprawie na odległość z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających jednoczesny i bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku, a także innych oświadczeń i wniosków dotyczących okoliczności istotnych dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia przewodu sądowego. Stanowisko to może obejmować wnioski dowodowe, jak również odniesienie się do wniosków dowodowych złożonych przez inną stronę - w terminie najpóźniej w toku posiedzenia w dniu 14 czerwca 2024 r.  

  Sąd poucza, że w sprawach, w których wyznaczono posiedzenie wstępne, wnioski formalne dotyczące biegu postępowania, w tym dotyczące właściwości sądu, przekazania sprawy innemu sądowi, występowania okoliczności określonych w art. 17 § 1 k.p.k., przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, a także wnioski o wyłączenie sędziego powinny być złożone najpóźniej na tym posiedzeniu. Wnioski złożone po zakończeniu posiedzenia wstępnego pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że wnioskodawca wykaże, iż okoliczności uzasadniające złożenie wniosku powstały albo stały się mu znane później.

  Jednocześnie Sąd informuje, że planuje wstępnie wyznaczenie terminów rozprawy głównej na dzień:

  30 września 2024 r. godz. 10:00, s. 303, 

  02 października 2024 r, godz. 10.00, s. 303,

  03 października 2024 r, godz. 10.00 s. 303,

  08 października 2024r., godz. 10.00 s. 303,

  09 października 2024 roku, godz. 10.00 s. 303.

  Pouczenie pokrzywdzonego [pdf] [do odwoł.]

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny zawiadamia, iż posiedzenie w sprawie XVIII K 230/17 dot. oskarżonego Krzysztofa Kościukiewicza odbędzie się dnia 17 maja 2024 r. o godz. 14.00 sala 111 w tutejszym Sądzie przy al. "Solidarności" 127 w Warszawie. [do odw.]
Warszawa, dnia 7 czerwca 2024 r.

OG.233.2.2024

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU NA CZAS NIEOZNACZONY / DAROWIŹNIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO


Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 • Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 • Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia. 

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.


Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.


Osoba do kontaktu: Agnieszka Kowalczyk - tel. 22 440 80 95.

W załączeniu:

- wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę [doc]
- klauzula informacyjna [doc]


Warszawa, dnia 28 maja 2024 r.
OG.233.2.2024

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży.


Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie wniosku który  powinien zawierać:


 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres wnioskującego;
 • nazwę i ilość wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru pozycji z wykazu.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch wnioskujących będzie zainteresowanych tym samym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, decydować będzie data wpływu wniosku.


Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.


Osoby/firmy zainteresowane kupnem składników majątku proszone są o złożenie – w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.


Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.


Osoba do kontaktu: Agnieszka Kowalczyk - tel. 22 440 80 95.


 Załączniki:
- wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- wniosek o sprzedaż [docx]
- klauzula informacyjna [docx]


UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE
Warszawa, dnia  19.04.2024 r.

OG.233.1.2024
OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU NA CZAS NIEOZNACZONY / DAROWIŹNIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z § 2a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm.) informuje,
że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 • nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych
 • w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 • darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych
  w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.

Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: grazyna.ryniejska@warszawa.so.gov.pl. lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.

Osoba do kontaktu: Grażyna Ryniejska - tel. 22 440-41-60

W załączeniu:

- wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę [doc]
- klauzula informacyjna [doc]


UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Warszawa, dnia 08.04.2024 r.

OG.233.1.2024

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z § 2 a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2023, poz. 973 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży.

Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie wniosku który  powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres wnioskującego;
 • nazwę i ilość wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru pozycji z wykazu.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch wnioskujących będzie zainteresowanych tym samym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, decydować będzie data wpływu wniosku.

Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.

Osoby/firmy zainteresowane kupnem składników majątku proszone są o złożenie – w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: grazyna.ryniejska@warszawa.so.gov.pl lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym. 

Osoba do kontaktu: Grażyna Ryniejska - tel. 22 440-41-60

 

W załączeniu:

- Wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- Wniosek o sprzedaż [doc]
- Klauzula informacyjna [doc]


UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Warszawa, dnia 28.12.2023 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

OG-233-43/23

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU NA CZAS NIEOZNACZONY / DAROWIŹNIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 • Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 • Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia. 

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

            Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.

Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sujkowska@warszawa.so.gov.pl  lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Sujkowska - tel. 22 440 80 94.

Załączniki:

- wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę [docx]
- klauzula informacyjna [pdf]
UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Warszawa, dnia 14.12. 2023 r.


Dyrektor
Sądu Okręgowego w Warszawie

OG-233-43/23
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży.
Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie wniosku który  powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres wnioskującego;
 • nazwę i ilość wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru pozycji z wykazu.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch wnioskujących będzie zainteresowanych tym samym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, decydować będzie data wpływu wniosku.
Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.
Osoby/firmy zainteresowane kupnem składników majątku proszone są o złożenie – w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sujkowska@warszawa.so.gov.pl  lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Sujkowska - tel. 22 440 80 94.

Załączniki:
- wykaz składników rzeczowych [xlsx]
- wniosek o sprzedaż [doc]
- klauzula informacyjna [pdf]


UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Warszawa, dnia 06.12.2023 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

OG-233-44/23

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z § 2a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm.) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 • nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych
 • w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 • darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych
  w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.

Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ogosp@warszawa.so.gov.pl. lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Sujkowska tel. 22 440 80 94

W załączeniu:

- wykaz składników rzeczowych [pdf]

- wniosek o sprzedaż [pdf]

- klauzula informacyjna [pdf]


UWAGA:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Warszawa, dnia 06.12.2023 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

OG-233-39/23


OGŁOSZENIE
O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU NA CZAS NIEOZNACZONY / DAROWIŹNIE  ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 • Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 • Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia. 

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczyk@warszawa.so.gov.pl lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Kowalczyk - tel. 22 440 80 95

W załączeniu:

- wykaz składników rzeczowych {xlsx]
- wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę [doc]
- klauzula informacyjna [doc]Powiadom znajomego