W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Dla mediów

Dane osobowe i wizerunek oskarżonego, świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych są chronione, przez co wymagają stosownej anonimizacji.

Upublicznienie wizerunku lub danych osobowych oskarżonego może nastąpić w dwóch przypadkach:
1) za jego wyraźną zgodą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), lub
2) gdy ze względu na ważny interes społeczny sąd orzekający w sprawie wyrazi na to zgodę.Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2020


KOMUNIKAT Z DNIA 13.09.2021.
Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Zarządzeniem nr 470/21 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych SSO Piotra Gąciarka na okres 1 miesiąca.
Uzasadnieniem tej decyzji jest wzgląd na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego SO Piotra Gąciarka czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych w dniu 13 września 2021 r.


KOMUNIKAT Z DNIA 13.04.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie.

Powyższe postanowienie jest niezaskarżalne.KOMUNIKAT Z DNIA 08.04.2021.

W związku ze złożonym zażaleniem na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie nieuwzględnienia wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Leszka C., Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2021 r.  utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.


KOMUNIKAT Z DNIA 28.02.2021.
W nawiązaniu do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku,  sygn. akt  II AKz 1394/20 uprzejmie informujemy, iż sędzia  Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku w sprawie o sygn. akt II AKz 1394/20 rozstrzygnęło tylko i wyłącznie kwestię zasadności postanowienia,  wydanego przez SSO Igora Tuleyę o zawieszeniu  postępowania karnego w sprawie o sygn. akt  VIII K 105/17. Powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa na zmianę stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie konieczności respektowania uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 18.11.2020 roku o zgodzie na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej i zawieszeniu  w obowiązkach służbowych.


KOMUNIKAT Z DNIA 02.02.2021.
Informujemy, że w dniu 01 lutego 2021 r. sędzia Dariusz Drajewicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, która została przyjęta przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 27 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


KOMUNIKAT Z DNIA 26.01.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Kajetana P. oskarżonego o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k. i art. 222 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k uznał go za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i orzekł łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności, która będzie odbywana w systemie terapeutycznym.

Z uwagi na to, że rozprawa sądowa była prowadzona z wyłączeniem jawności Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie nie udzieli informacji o motywach rozstrzygnięcia.KOMUNIKAT Z DNIA 23.01.2021.

W związku z dużym zainteresowaniem opinii społecznej sprawą Pana Sławomira S. oraz pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o Jego ubezwłasnowolnieniu, informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prokuratura Okręgowego w Warszawie z udziałem Sławomira S. i Marioli S. o ubezwłasnowolnienie całkowite Sławomira S., postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r. rozstrzygnął jedynie wniosek Prokuratora o udzielenie zabezpieczenia, w ten sposób, że wyraził zgodę na przetransportowanie Sławomira S. z Derriford Hospital w P. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w O. Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne, podlega zaskarżeniu zażaleniem. Sąd nie orzekł o ubezwłasnowolnieniu uczestnika, sprawa o ubezwłasnowolnienie jest w toku.

Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT Z DNIA 15.12.2020.
W związku z zainteresowaniem mediów na temat zadanych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Gąciarka poniżej przedstawiamy zanonimizowane postanowienie z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII Kp 1330/20.

postanowienie

Samodzielna Sekcja Prasowa

KOMUNIKAT Z DNIA 05.12.2020.
W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami, sugerującymi, że serial TVP S.A. "Kasta" kręcony był za zgodą Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w budynkach tego Sądu, informujemy, że Prezes Sądu nie jest organem uprawnionym do wydania takiej zgody, oraz, że zdjęcia do wskazanego serialu nie były kręcone w żadnym z budynków  Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.


Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT Z DNIA 20.11.2020.
W związku z zainteresowaniem mediów na temat zadanych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Igora Tuleyi poniżej przedstawiamy zanonimizowane postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 105/17.

postanowienie

Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT Z DNIA 19.11.2020.
W związku z wydaną w dniu 18 listopada 2020 r. przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uchwałą sygn. akt II DO 74/20 zawieszającą Pana SSO Igora Tuleyę w czynnościach służbowych uprzejmie informujemy, że w czasie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych nie może on rozstrzygać sporów sądowych jak również podejmować innych czynności służbowych wynikających z pełnionego urzędu sędziego.

Mając powyższe na uwadze sprawa będąca w referacie Pana Sędziego Igora Tuleyi wyznaczona na 19 listopada 2020 r. została zdjęta z wokandy zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału.

Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT Z DNIA 22.09.2020.
W związku z zainteresowaniem mediów na temat wydanych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie wydania postanowienia na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania poniżej przedstawiamy zanonimizowane orzeczenia w tej sprawie.

VIII Kop 180/20
VIII Kop 181/20

Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT Z 28.08.2020.

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie dot. M. S., sygn. akt IX Kz 727/20  Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny – Odwoławczy po rozpoznaniu zażalenia obrońcy M. S. podejrzanego o czyn z art. 254 par. 1 kk w zb. z art. 288 par 1 kk w zb. z art. 157 par 2 kk w zb. z art. 191 par 1 kk w zw. z art. 11 par 2 kk w zw. z art. 57a par 1 kk na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2020 roku  w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania na podstawie 437 par. 2 kpk postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:


- uchylić tymczasowe aresztowanie zastosowane w stosunku do podejrzanego M. S. postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2020 r. sygn. akt IX Kz 727/20  i zarządzić natychmiastowe jego zwolnienie ze sprawy,


- na podstawie art. 249 par. 1 kpk, 258 par 1 pkt 1 i 2  i par. 4 kpk, 275 par 1 i 2 kpk, 266 par 1 i 2 kpk zastosować w stosunku do podejrzanego M. S. środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w KRP Warszawa … oraz poręczenia majątkowego w kwocie 7000 (siedem tysięcy) złotych z obowiązkiem złożenia przedmiotu poręczenia w terminie 7 dni,


- na podstawie art. 272 kpk przyjąć  poręczenia osób godnych zaufania, że podejrzany M.S. stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania - ks. A. B., S. W., ks. M. J.


Samodzielna Sekcja Prasowa


KOMUNIKAT:

W związku z apelem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, o podanie do publicznej wiadomości motywów zastosowania aresztu wobec Michała Sz., uprzejmie wyjaśniam:

Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie osoby podejrzanej jest wykonywaniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego). Postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą (art. 241 § 1 Kodeksu Karnego). Materiały z tego rodzaju postępowania przed sądem (protokoły posiedzenia, postanowienia) stanowią materiały postępowania przygotowawczego. Dlatego nie jest możliwe udostępnienie treści uzasadnienia postanowienia wydanego wobec Michała Sz. bez zgody organu prowadzącego postępowanie, tj. Prokuratury. Zgodnie bowiem z przepisem art. 156 § 5 KPK dysponentem akt postępowania przygotowawczego jest organ prowadzący to postępowanie, do którego można zwracać się z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych dokumentów.


Joanna Bitner,


Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie


W związku z zainteresowaniem mediów na temat wydanych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia poniżej przedstawiamy zanonimizowane orzeczenia w tej sprawie.

IV Ns 46/20
V ACz 283/20

IV Ns 47/20
VI ACz 324/20


XXV Ns 41/20
I ACz 149/20

XXV Ns 45/20 + uzasadnienie
VI ACz 339/20


W związku z zainteresowaniem mediów, przedstawiamy zanonimizowany wyciąg z orzeczenia dotyczącego zamiany tymczasowego aresztowania na wolnościowe środki zapobiegawcze w związku ze stanem epidemii.

sygn. akt IX 237/20


W związku z informacjami podanymi w dniu 18 stycznia 2020 r. w programie TVN24 „Polska i Świat” Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że średni czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy/posiedzenia w wydziałach cywilnych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wynosi 7,4 miesiąca.

Samodzielna Sekcja Prasowa


Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu SO w Warszawie z dnia 17 października 2019 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 czerwca 2019 r. o sygn. akt V CA 917/18


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 września 2019 roku

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3


Komunikat z dnia 22.10.2019 r. 


Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. sprawy z wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w stosunku do podejrzanego Krystiana O. o popełnienie czynu z art. 177 § 2 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.  postanowił:


na podstawie art. 249 k.p.k., art. 258 § 1 pkt  2 k.p.k., art. 258 § 2 k.p.k. a contrario, art. 248 § 3 k.p.k.  nie uwzględnić wniosku Prokuratora o zastosowanie wobec Krystiana O.  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania; nadto na podstawie art. 249 § 1 k.p.k., art. 275 § 1 k.p.k z urzędu  oddać podejrzanego   Krystiana O.  pod dozór Policji w ten sposób, że zobowiązuje go do zgłaszania się 3 (trzy) razy w tygodniu we właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania jednostce Policji oraz zawiadamiania każdorazowo Policji o zamierzonym wyjeździe trwającym dłużej niż 7 (siedem) dni oraz o terminie powrotu.


Zdaniem Sądu materiał dowodowy wskazuje, że doszło tu do faktycznego naruszenia przez Prokuratora art. 248 § 3 k.p.k. – co samo w sobie wyklucza uwzględnienie wniosku. Niezależnie od tego Sąd uznał, że nie było podstaw merytorycznych do stosowania w tej sprawie najsurowszego środka zapobiegawczego.


Komunikat z dnia 11.10.2019 r.

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawia zanonimizowane postanowienia wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy, w których wystosował pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w następujących sprawach:

X Ka 862/19
X Ka 862/19 sprostowanie
X Ka 862/19 po sprostowaniu


X Ka 645/19

X Ka 785/19
X Ka 785/19 sprostowanie
X Ka 785/19 po sprostowaniu

X Ka 548/19
X Ka 548/19 sprostowanie
X Ka 548/19 po sprostowaniuOświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

W odpowiedzi na zgłaszane zapytania Dziennikarzy i Reporterów, dotyczące podejmowanych czynności wyjaśniających przez Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w stosunku do Sędziów Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca informuję, że z uwagi na  komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez niego czynności wyjaśniających z urzędu, w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie nie podejmowali w sprawie czynności. Jak wynikało z komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia Piotr Schab podjął czynności wyjaśniające, których celem było mi.in wstępne ustalenie czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości.


W związku z tym, że w dniu 3 września 2019 roku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło uchwałę i zwróciło się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie o podjęcie czynności wyjaśniających wobec Sędziów Sądów Rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z publikacjami medialnymi. Zgodnie z brzmieniem art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności wyjaśniające m.in. na żądanie kolegium sądu okręgowego celem ustaleniu okoliczności koniecznych dla stwierdzenia znamion przewinienia dyscyplinarnego. Czynności wyjaśniające powinny być przeprowadzone w terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika dyscyplinarnego. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne i sporządza zarzuty dyscyplinarne na piśmie. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, na żądanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie o odmowie jego wszczęcia. Wobec podjęcia czynności wyjaśniających, na obecnym etapie postępowania z uwagi na obowiązujące przepisy i  dobro prowadzonego postępowania wyjaśniającego, które nie jest postępowaniem jawnym, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, nie będzie informował przedstawicieli środków masowego przekazu o żadnych czynnościach procesowych.


SSO Anna Wielgolewska


Postanowienie w sprawie VIII Kop 183/19 w przedmiocie wydania osoby ściganej na podstawie ENA
Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3


W związku z dużym zainteresowaniem mediów w sprawie wniosku Marka F. o ułaskawienie uprzejmie informujemy, że:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie nie wydał żadnego postanowienia w sprawie z wniosku Marka F. o ułaskawienie. Żaden sędzia tutejszego Sądu nie wydał w związku z tą sprawą żadnego postanowienia o zawiadomieniu Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ani nie złożył takiego zawiadomienia w żadnej innej formie.

2. Ponieważ nie zostało wydane żadne postanowienie ani zawiadomienie w jakiekolwiek innej formie, nie jest prawdą jakoby dokument taki „utknął” na biurku Prezesa Sądu.

3. Zastępca Przewodniczącego XVIII Wydziału Karnego Pan Sędzia Paweł Dobosz, do którego to Wydziału wpłynął wniosek Marka F. o ułaskawienie, pismem z 4 czerwca 2019 r. zwrócił się do Prezesa Sądu „z uprzejmą prośbą o rozważenie przez Panią Prezes złożenia w imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” w związku z treścią wniosku Marka F. o ułaskawienie. Pismo to  trafiło do Wiceprezesa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sędziego Sławomira Machnio, który 7 czerwca 2019 r. przekazał je Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie Joannie Bitner. Tego samego dnia Prezes Sądu Joanna Bitner zwróciła się do wizytatora ds. karnych o opinię. Opinia przedstawiona została przez sędziego wizytatora 11 czerwca 2019 r. Zgodnie ze stanowiskiem sędziego wizytatora, które to stanowisko Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner w całości podziela, w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do złożenia przez Prezesa Sądu zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszystkie bowiem informacje, jakie Sąd posiada w tej sprawie, pochodzą z Prokuratury. Prokurator dysponuje treścią pisma Marka F. i to Prokurator przekazał Sądowi to pismo w zakresie zawartego w nim wniosku o ułaskawienie. Ewentualna ocena prawna treści zawartych w piśmie Marka F. - poza zawartym w nim wnioskiem o ułaskawienie – należy do kompetencji Prokuratury, będącej w posiadaniu tego pisma.

4. W nawiązaniu do pojawiającej się informacji, że Prezes Sądu nie odbierała w tej sprawie telefonu, uprzejmie wyjaśniamy, że informacji w sprawach toczących się w Sądzie Okręgowym w  Warszawie udziela prasie Samodzielna Sekcja Prasowa i na zapytania kierowane przez dziennikarzy informacje takie były udzielane.

Samodzielna Sekcja PrasowaOcena Informacji Rocznej sporządzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2018


Karty wstępu na rozprawę III C 2/17 w dniu 26.04.2019 r.

Zarządzenie nr 97/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt III C 2/17 w dniu 26.04.2019 r.


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku

Uchwała nr 2
Uchwała nr 3Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018

Sprostowanie z dnia 26.03.2019 r. dot. Informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018


Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 26.03.2019 r.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 roku

Uchwała


W związku z zainteresowaniem opinii publicznej sprawą wytoczoną w postępowaniu grupowym przeciwko Volkswagen AG (sygn. akt III C 1310/16) uprzejmie informujemy, że:

- Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 27 listopada 2017 r. odrzucił pozew w tej sprawie: link do postanowienia z uzasadnieniem

- Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 02 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VI ACz 537/18 oddalił zażalenie powoda  na to postanowienie, podzielając stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie: link do postanowienia z uzasadnieniem

- W sprawie tej 14 grudnia 2018 r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna złożona przez pełnomocnika powoda.


W związku z zainteresowaniem opinii publicznej uprzejmie informujemy, że sprawa o sygn. akt IV C 1386/18 to sprawa z powództwa sędziów:
Agnieszki Ch.-K. Janusza K., Kingi M., Anny W., Joanny Cz., Bogusława K., Marka M., Magdaleny S., Renaty Z., Grzegorza B., Liliany K., Joanny M., Agnieszki R., Katarzyny W., Elżbiety B., Agnieszki J., Jarosława Ł., Piotra P., Pawła W., Tomasza G., Sylwii K., Ewy O., Jarosława T., Anny G., Barbary K., Beaty M., Ewy Sz. Waldemara Ż., Edyty B., Bożeny J., Marty Ł., Urszuli P.-R., Agaty W.-K., Macieja F., Beaty K., Dariusza M., Justyny S.-P., Ireny Ż.-S.
przeciwko Tomaszowi S.
o sprostowanie w trybie  prawa prasowego.
Kwestie opłat od wnoszonych pism procesowych reguluje ustawa z dnia  28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust.  2 pkt 1 cyt. ustawy  opłacie podlega pozew. Sprawy o roszczenia wynikające z prawa prasowego nie zostały wprost wyszczególnione w powołanej ustawie, niemniej jednak z uwagi na ich niemajątkowy charter z reguły przyjmuje się, że podlegają opłacie stałej ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 12  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynoszącej 600 zł.
Strona powodowa przy wnoszeniu pozwu opłaciła 600 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu w dniu 04.12.2018 r. i w dniu 05.12.2018 r. opłata ta została zaksięgowana przez Sąd. Opłata ta nie została zwrócona i znajduje się na rachunku Sądu. 
W dniu 04.12.2018 r. zarządzeniem sędziego referenta ustalono, że sprawa ta jest wolna od opłat. 
Motywy rozstrzygnięcia w zakresie kosztów postępowania w sprawie IV C 1386/18 zostaną podane w uzasadnieniu orzeczenia kończącego sprawę (art. 108 § 1 k.p.c.).

 

Samodzielna Sekcja Prasowa
Sądu Okręgowego w Warszawie


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 1
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4


W związku z publikacją w dniu 13 grudnia 2018 r. artykułu na portalu GAZETA PRAWNA.PL autorstwa red. Miry Suchodolskiej pt. „Wiedza o orzeczeniach TSUE może naruszyć niezawisłość sędziowską?” uprzejmie informujemy co następuje:
Sędziowie znają prawo, w tym orzecznictwo TSUE, które stanowi część porządku prawnego UE, i które jest dostępne dla każdego sędziego na stronie TSUE, także w języku polskim – podobnie jak orzeczenia SN, NSA czy TK są dostępne na ich stronach.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie mają ponadto dostęp do programów informacji prawnej LEX i LEGALIS, w których zamieszczane są także orzeczenia TSUE.
Znajomość tematyki prawnej dotyczącej rozpoznawanych spraw, w tym orzecznictwa i poglądów doktryny to podstawy warsztatu pracy sędziego.
Prezes Sądu nie ingeruje w treść orzeczeń wydawanych przez sędziów, ani w żadne ich czynności objęte sferą niezawisłości sędziowskiej.
Do kompetencji Prezesa Sądu należy jednak dbałość o jednolitość orzecznictwa. Dlatego też między innymi istotne wyroki TSUE i SN są rozsyłane do wiadomości sędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie i sądach rejonowych w okręgu celem zwrócenia na nie ich uwagi.
[Nie jest to natomiast przedmiot petycji w rozumieniu Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870).]
I tak m.in. 17 września 2018 r. podano do wiadomości sędziów wyrok TSUE z dnia 13 września 2018 r. – a to ze względu na konieczność ujednolicenia praktyki wydawania nakazów zapłaty w sprawach konsumenckich. Orzeczenie TSUE w sprawie C 632/17 z dnia 28 listopada 2018 r. jest kolejnym orzeczeniem w tej materii, potwierdzającym dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. Także treść tego orzeczenia na polecenie Prezesa podano do wiadomości Sędziów w dniu 14.12.2018 r.Zaproszenie na briefing prasowy

W poniedziałek, 26 listopada 2018 r. o godz. 16.45 w sali nr 221 w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 odbędzie się briefing prasowy w sprawie tragedii na placu zabaw przy ul. Konarskiego.
Uprzejmie informujemy, że sprawa o sygn. akt XXIV C 242/18 z powództwa R.A.S.P. sp. z o.o. p-ko Witoldowi G. o ochronę dóbr osobistych została zdjęta z wokandy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału. Decyzja w tym zakresie należy do kompetencji Przewodniczącego Wydziału. Kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony niezwłocznie. Zostaną o nim Państwo powiadomieni.Uprzejmie informujemy, że Departament Sprawiedliwości i Równości w Dublinie powiadomił Sąd Okręgowy w Warszawie, że w dniu 19 listopada 2018 r.  Sąd Wyższej Instancji w Irlandii wydał zarządzenie o ekstradycji do Polski Artura C., na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003 r. Zanonimizowaną treść zawiadomienia zamieszczamy poniżej.Departament Sprawiedliwości                                                                

 i Równości

                                                51 St. Stephen’s Greek, Dublin 2, D02 HK52

 (…)

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

VIII Wydział Karny

00-898 Warszawa

Aleja Solidarności 127   

 

(…)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2018 roku  Sąd Wyższej Instancji [High Court] wydał zarządzenie o wydaniu Artura C. na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003, na podstawie nakazu otrzymanego z Państwa biura.

 

Przed wydaniem przysługuje 15-dniowy okres na złożenie apelacji, po upływie którego Pan C. musi zostać wydany w ciągu 10 dni.  Informujemy, że wydanie musi mieć miejsce przed 13 grudnia 2018 roku. Jeżeli zarządzenie wydania zostanie zaskarżone, poinformujemy Państwa o tym fakcie niezwłocznie.          

 

(…)W związku z zainteresowaniem mediów uprzejmie informujemy, że Sąd Wyższej Instancji w Irlandii skierował zapytanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, na które została udzielona odpowiedź. Zanonimizowaną treść pytań oraz odpowiedzi zamieszczamy poniżej.


Zapytanie z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie + załącznik

Dodatkowe pytania z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku


Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6


Postanowienie z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XXV Ns 155/18Komunikat w sprawie VIII K 146/18 (pytanie prejudycjalne do TSUE)


W związku z zainteresowaniem mediów oraz w nawiązaniu do oświadczenia Prokuratury Okręgowej w Płocku, Sąd Okręgowy w Warszawie uprzejmie informuje:


 1. akt oskarżenia w sprawie VIII K 146/18 wpłynął do Sądu 2 lipca 2018 r. Obejmuje zdarzenia z lat 2002-2003. Postępowanie dotyczy trzech oskarżonych, którym postawiono dwa zarzuty. Wobec żadnego z tych oskarżonych nie jest stosowany w tej sprawie ani środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, ani wolnościowe środki zapobiegawcze.
 2. Sąd orzekający w tej sprawie wystosował w dniu 4 września 2018 r. pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

        W załączeniu treść postanowienia w sprawie VIII K 146/18.


 

Ocena Informacji rocznej sporządzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017

                                                                                          Oświadczenie


W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 25 czerwca 2018 roku pt. „Jak aresztowano prezesa GetBacku” i pojawiających się insynuacji co do rzekomej stronniczości Pani sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Magdaleny Dziekańskiej  należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa (tj. kodeksu postępowania karnego) nie przewidują możliwości „samowyłączenia”  się sędziego od rozpoznawania konkretnej sprawy.   Oświadczenie Pani sędzi Magdaleny Dziekańskiej o istniejących okolicznościach, które subiektywnie mogłyby wywołać wątpliwości co do Jej bezstronności, nie były kwestionowane przez strony (chociażby w formie wniosku o jej wyłączenie z rozpoznania tej sprawy), a niezależny sąd uznał w swym orzeczeniu i obszernym uzasadnieniu, że takie wątpliwości co do bezstronności sędzi Magdaleny Dziekańskiej nie mają miejsca. W świetle powyższego uznać należy, że przytoczona publikacja zamieszczona w „Gazecie Wyborczej” może naruszać dobre imię i godność sędziego Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Dziekańskiej i jednocześnie podważać społeczne zaufanie do ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości.    W nawiązaniu do artykułu Pani Ewy Ivanovej „Skok przez szczeble sędziego z KRS", który ukazał się w Gazecie Wyborczej 23 lipca 2018 r., uprzejmie informujemy, że decyzja w zakresie wstrzymania wpływu spraw Wiceprezesowi Drajewiczowi nastąpiła na wniosek Sędziego. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie decyzją nr K-1110-1141/17 z dnia 9 października 2017 r. w trybie art. 47a § 5 USP wstrzymała Sędziemu wpływ spraw na okres od dnia 9 października 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Decyzja ta motywowana była m.in. koniecznością załatwienia przez sędziego sprawy o sygn. akt III K 1843/07 o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymagającej nadzwyczajnego nakładu pracy: liczącej 241 tomów akt głównych oraz 37 tomów akt załączonych, w której występuje 704 pokrzywdzonych i 999 świadków. Od decyzji o wstrzymaniu wpływu żaden z sędziów nie wniósł odwołania.

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy pełne odpowiedzi, jakie zostały udzielone Pani Redaktor w przedmiotowej sprawie:

Załącznik Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5Oświadczenie

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej wawalove.wp.pl artykułu z  dnia 6 marca 2018 r. „Dyplomata oskarżony o posiadanie sadystycznych nagrań. Proces jeszcze się nie zaczął” Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Pani Marzenna Ahvazi – Karwowska nie udzielała żadnych – ani oficjalnych, ani nieoficjalnych - informacji dotyczących postępowania w sprawie o sygn. akt
III 357/17 przeciwko Jarosławowi G.

Wedle relacji Pani Sędzi, 5 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Sądu w przedmiocie wniosku obrońcy oskarżonego Jarosława G. o zwrot sprawy prokuratorowi. W posiedzeniu uczestniczył prokurator oraz obrońca oskarżonego. Wniosek nie został uwzględniony.

Po wyjściu z sali rozpraw podszedł do Pani Sędzi mężczyzna, który przedstawił się jako dziennikarz Gazety Wyborczej i zapytał o wynik posiedzenia. Pani Sędzia poinformowała ww., że nie może udzielać mu jakichkolwiek informacji na temat sprawy i skierowała do Sekcji Prasowej SO w Warszawie.

                                                                                                                                 Samodzielna Sekcja Prasowa
Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
 


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie


W dniu 26.02.2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało Informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4
KOMUNIKAT

W związku z zainteresowaniem ze strony mediów, uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 lipca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych Doroty O.-W. przeciwko Jackowi P.

Był to wyrok zaoczny. Adres pozwanego wskazany w pozwie był tożsamy z adresem zameldowania pozwanego widniejącym w bazie Pesel2-Sad.

Sąd orzekł co następuje:
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia (przeprosin) w formie nowego wpisu na portalu internetowym „Twitter.com” i opublikowania go na swoim profilu przy zastosowaniu funkcji „przypnij na swoim profilu” przez okres 3 (trzech) tygodni od daty publikacji,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
-
zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia na stronie głównej serwisu internetowego „Wyborcza.pl” pod adresem www.wyborcza.pl, widocznego przez nieprzerwany okres 72 godzin od daty zamieszczenia, jako integralna część strony internetowej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia w magazynie „Wysokie Obcasy”, stanowiącym sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- w razie niewykonania powyższego przez pozwanego, upoważnił powódkę do opublikowania treści oświadczeń na koszt pozwanego;
- nakazał pozwanemu usunięcie wpisu na portalu „Twitter.com” z dnia 2 października 2016 r. opublikowanego pod jego adresem, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zasądził od pozwanego na rzecz Stowarzyszenia „Spoza” w Warszawie nr KRS 0000123781 kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez powoda cel społeczny;
- zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4627 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustawowym terminie pozwany nie wniósł sprzeciwu od wyroku zaocznego, w związku z czym wyrok został uznany za prawomocny z dniem 26 sierpnia 2017 r.

W dniu  13 listopada 2017 r. pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku zaocznego.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego, odrzucił sprzeciw pozwanego oraz odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaocznego.

Do chwili obecnej nie wpłynęło na Biuro Podawcze Sądu zażalenie na to postanowienie.
Informacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.


 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane