W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

link teamsKierownik Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt: Agnieszka Lasota

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika: Agnieszka Dąbrowska
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika: Krzysztof Mackiewicz
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

Zastępca Kierownika: Agnieszka Chmielewska
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów i Czytelnią Akt
al. "Solidarności" 127
w sprawach cywilnych, karnych oraz sprawach dot. egzekucji alimentów z zagranicy
tel. 22 440 80 00
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

ul. Płocka 9
w sprawach ubezpieczeń społecznych, pracy, rodzinnych oraz sprawach prowadzonych w wydziałach cywilnych odwoławczych
tel. 22 440 50 00
e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

ul. Czerniakowska 100
w sprawach gospodarczych
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.plBiuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałki 

8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Czytelnia akt: 
w poniedziałki
8:30 - 18:00 (wydawanie akt do godz. 17:30)  
od wtorku do piątku
8:30 - 15.30 (wydawanie akt do godz. 15:00)

Kasa Sądu:
w poniedziałki
godz. 10:00 - 18:00
od wtorku do piątku
8:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
w poniedziałki 
8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
hol główny - okienka przy Kasach
w poniedziałki 

8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w pokoju 20 (kor. G).

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.


Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie udziela informacji zgodnie z § 123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514),


Zakres udzielanych informacji

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
    - imiona i nazwiska sędziów;
    - sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone.

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.

4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.


 

Informujemy, że w związku z likwidacją Czytelni akt przy ul. Przyokopowej 33 od dnia 1 września 2022r. przeglądanie akt z XXVIII Wydziału Cywilnego możliwe będzie w Czytelni akt przy al. "Solidarności" 127 w pok. nr. 11  kor. G. 
Złożenie zamówienia na akta do Czytelni akt możliwe jest pod nr. tel. 22 440 80 00, e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl lub za pośrednictwem Formularza zamawiania akt z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Przeglądanie akt XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa możliwe będzie w Czytelni akt przy ul. Płockiej 9.
Złożenie zamówienia na akta do Czytelni akt możliwe jest pod nr. tel. 22 440 50 00, e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl lub za pośrednictwem Formularza zamawiania akt z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zamawianie akt do Czytelni odbywa się:

 • telefonicznie;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • za pośrednictwem Formularza zamawiania akt do Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

 

Formularz zamawiania akt do Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Interesanci, którzy zarezerwują akta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Formularza zamawiania akt do Czytelni otrzymają w odpowiedzi informację zwrotną zawierającą datę udostępnienia akt.

Składając zamówienie należy podać:

 • sygnaturę sprawy,
 • imię i nazwisko osoby, która będzie zapoznawać się z aktami oraz jej status w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo może zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, jednakże należy zaznaczyć tę okoliczność przy zamawianiu akt),
 • nazwiska stron, uczestników lub nazwę podmiotów biorących udział w sprawie,
 •  w przypadku sprawy wielotomowej, również numer tomu akt,
 • proponowany termin i godzinę przeglądania akt,
 • dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.

 

Akta spraw z Wydziałów interesanci zamawiają z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1800 w poniedziałki oraz do godziny 1430 w pozostałe dni tygodnia (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza zamawiania akt do Czytelni Akt poza godzinami urzędowania Sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). 

 

W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego – osobom przygotowującym pracę naukową, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:

 1. złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
 2. dołączenie do wniosku z punktu 1 stosownego zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego status studenta oraz fakt pisania pracy i jej temat,
 3. zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego – dziennikarzom, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:

 1. złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
 2. dołączenie do wniosku z punktu 1 dokumentu poświadczającego posiadanie statusu dziennikarza w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914), np. skan legitymacji prasowej bądź upoważnienie do działania na rzecz i w imieniu prasy,
 3. zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku


W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:

 1. złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
 2. dołączenie do wniosku z punktu 1 dokumentu/ów potwierdzającego/ych fakty, na które powołuje się Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku o wgląd do akt,
 3. zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Wyrażenie zgody na wgląd w akta nie jest równoznaczne z możliwością wykonywania fotokopii kart akt sprawy.

Wydanie akt sprawy w Czytelni akt poprzedza zapoznanie się i podpisanie przez wnioskującego pouczenia o konieczności ochrony danych osobowych zawartej w udostępnionej do wglądu dokumentacji.


Procedura dotycząca obiegu wniosków o udostępnienie spraw sądowych, składanych przez osoby, które nie są stroną postępowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie 
[PDF]
KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.

Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.

Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 589/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów oraz Regulaminu Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie (PDF)
Zarządzenie nr 3331/2023 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dni 19 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 589/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. (PDF) (DOC)

- Regulamin Biura Obsługi Interesantów (PDF) (DOC)
- Regulamin Czytelni Akt (PDF) (DOC)
   Załącznik nr 1 (PDF)
   Załącznik nr 2 (PDF)
   Załącznik nr 3 (PDF)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 
Powiadom znajomego