W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Komunikaty

Dane osobowe i wizerunek oskarżonego, świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych są chronione, przez co wymagają stosownej anonimizacji.

Upublicznienie wizerunku lub danych osobowych oskarżonego może nastąpić w dwóch przypadkach:
1) za jego wyraźną zgodą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), lub
2) gdy ze względu na ważny interes społeczny sąd orzekający w sprawie wyrazi na to zgodę.Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2021 [pdf]

Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2020 [pdf]
KOMUNIKAT Z DNIA 03.03.2023.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Dzienniku Gazecie Prawnej pt.: "Adwokaci: Proces orzekania w sprawach frankowych spowolnił przez sporządzanie uzasadnień." https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8661773,orzekanie-w-sprawach-frankowych-spowolnil-czas-sporzadzania-uzasadnien.html,

na następujące zapytania: 

 • Ile czasu średnio zajmuje sporządzenie i doręczenie wnioskodawcy pisemnego uzasadnienia wyroku?
 • Jak często otrzymują państwo skargi na przewlekłość postepowania sporządzenia i doręczenia wnioskodawcy pisemnego uzasadnienia wyroku? (w sprawach tzw. frankowiczów)?
 • Z czego wynika przewlekłość tych postępowań?

udzielono odpowiedzi:

Analiza danych zawartych w sądowych systemach informatycznych wskazuje, że w XXVIII Wydziale Cywilnym w ustawowym, 14 – dniowym terminie, w 2022 roku zostało sporządzonych ponad 60% uzasadnień wyroków. W referatach kilku sędziów w terminie ustawowym zostało sporządzonych ponad 90% uzasadnień. W kilku innych zdarzyły się niestety opóźnienia, tak więc trudno określić jednoznacznie średni czas sporządzenia uzasadnienia. Należy też pamiętać, że w XXVIII Wydziale orzekało 26 sędziów (obecnie 27), a miesięcznie jest wydawanych ok. 450 wyroków. Organizacja i tempo pracy zależą w dużym stopniu od konkretnego sędziego.

W 2022 roku do Wydziału XXVIII wpłynęło niemal 120 skarg na przewlekłość, przy czym głównie dotyczyły one długotrwałych bezczynności w toku spraw lub braku wyznaczenia terminu rozprawy. Zdecydowanie rzadziej ich przedmiotem był czas sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku. Należy dodać, że na koniec 2022 r. w Wydziale XXVIII odnotowano 38 729 spraw czynnych (w toku), co oznacza, że skargi na przewlekłość złożono w nieco ponad 0,3 % spraw. W 2022 r. uwzględniono 35 skarg na przewlekłość, co stanowi nieco ponad 0,09 % spraw. Podane liczby wydają się zatem przeczyć tezie o powszechnym problemie przewlekłości.

Zasadniczą przyczyną przewlekłości jest ogromne obciążenie sędziów i pracowników Sekretariatu oraz stały, ogromny wpływ nowych spraw. W Wydziale jest już obecnie (początek lutego 2023 r) zarejestrowanych ponad 40 000 spraw czynnych, a średni referat sędziego przekracza 1600 spraw.

Wypowiedź Rzecznika prasowego sądu o przyczynach przewlekłości należy odczytywać w kontekście kompletnej informacji.
KOMUNIKAT Z DNIA 02.03.2023.

W nawiązaniu do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej pt.: „Koniec zatorów w sądach wieczystoksięgowych.” opublikowanego 02 marca 2023 r. wyjaśniamy:

W akapicie „Hipoteki mają pierwszeństwo.” znajduje się nieprawdziwa informacja dot. czasu rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Piasecznie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Aktualnie czas oczekiwania na wpis hipoteki umownej uległ skróceniu i wynosi obecnie ok. 2-3 miesięcy, a wyjątek stanowią wnioski o wpis hipotek umownych, dotyczące wpisów w nowozałożonych księgach wieczystych, w przypadku dużych kompletów deweloperskich, których czas rozpoznania wniosku może być dłuższy, ponieważ jest zależny od wielkości inwestycji. Natomiast czas oczekiwania na rozpoznanie wniosków, które nie mają charakteru pilnego wynosi ok. 12 miesięcy. Stan taki jest spowodowany dużym wpływem zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie, który stanowi ok. 30% wszystkich spraw wpływających do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, a także niedostateczną obsadą referendarską.KOMUNIKAT Z DNIA 08.11.2022.

Z uwagi na informacje medialne dotyczące rozstrzygania przez Sąd Okręgowy w Warszawie odwołania od decyzji Prezydenta m st. Warszawy zakazującej osobie fizycznej organizowania zgromadzenia: 

 1. ponownie wyjaśniamy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie orzekał o „utrzymaniu w mocy cykliczności Marszu Niepodległości”. Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu w postanowieniu z dnia 26 października 2022 r. była kwestia dopuszczalności organizowania równoległego zgromadzenia zgłoszonego w tym samym czasie przez osobę fizyczną;
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 26 października 2022 r.  podzielił argumenty Prezydenta m s.t Warszawy zawarte w zaskarżonej decyzji, że skutkiem orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2022 r. (I NSNc 247/22) było przywrócenie do obrotu decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych zwołanych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w dniach 11 listopada w latach 2021-2023;
 3. Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpoznając zażalenie na powyższe postanowienie, w postanowieniu z dnia 29 października 2022 r. (V ACz 732/22) zgodził się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, przyjmując że  decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w dniach 11 listopada w latach 2021-2023 ma charakter ostateczny, a w rezultacie decyzja Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 21 października 2022 roku o zakazie organizacji zgromadzenia przez wnioskodawcę była prawidłowa;
 4. dodatkowo wyjaśniamy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, w postanowieniu z dnia 25 października 2022 r. (V ACz 725/22) oraz ponownie w postanowieniu z dnia 29 października 2022 r. (V ACz 732/22), powołując się na uchwałę składu połączonych Izb - Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – zasada prawna z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) oraz standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeprowadził test niezależności sądu (w składzie orzekającym s. Ewy Sucheckiej-Bartnik) uznając, że Sąd orzekający spełnia kryteria niezawisłości i bezstronności

Link do w/w orzeczeń  https://waw.sa.gov.pl/komunikat-udostepnienie-tresci-orzeczen,new,mg,264.html,596KOMUNIKAT Z DNIA 28.10.2022 r.

W odpowiedzi na zapytania przedstawicieli mediów informujemy, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Pan SSO Igor Tuleya z dniem 8 sierpnia 2022 r. został dopuszczony do pracy na warunkach obowiązujących przed zawieszeniem sędziego w czynnościach służbowych, z uwagi na bezczynność Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 18 listopada 2020 r. - II DO 74/20.

Zarządzeniem nr 49/2022 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. została uchylona.

Decyzja w sprawie dopuszczenia do pracy Pana SSO Piotra Gąciarka zostanie podjęta po rozpoznaniu zażaleń złożonych przez obrońców Pana Sędziego w sprawie I DO 14/21 na uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 24 listopada 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie komentarze Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na temat ww. postanowień lub wyrażanie osobistych opinii w tym zakresie nie mieszczą się w granicach kompetencji prezesa sądu.

 


KOMUNIKAT Z DNIA 27.10.2022.

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi rozpoznawania przez Sąd Okręgowy w Warszawie odwołania od zakazu zgromadzeń informujemy, że: 

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje odwołania do decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 21 października 2022 roku, dotyczących zakazu organizowania zgromadzeń. Zamiar zorganizowania zgromadzeń w dniach 10 – 11  listopada 2022 r. został zgłoszony przez osoby fizyczne.  Z uzasadnienia decyzji Prezydenta wynika, że przyczyną wydana decyzji odmownej było przywrócenie przez Sąd Najwyższy do obrotu decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych zwołanych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w dniach 11 listopada w latach 2021-2023. Wobec tego w swoich decyzjach Prezydent m. st. Warszawy powołał się na to, że ustawodawca nałożył na organ gminy obowiązek wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzeń zwołanych w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia cykliczne, o których mowa w art. 26a ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
 2. Postanowieniem z dnia 23 października 2022 r. w sprawie III Ns 86/22 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie osoby fizycznej od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 21 października 2022 r.
 3. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia  25 października 2022 r. uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie.
 4. Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie (pod sygnaturą III Ns 90/22) ponownie oddalił  odwołanie.
 5. Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozpoznawał kwestii uprawnienia podmiotu zgłaszającego zgromadzenie cykliczne do jego zorganizowania. Przedmiotem rozstrzygnięcia w postanowieniu Sądu w sprawie III Ns 90/22 nie była decyzja  Wojewody z 25 października 2021 r.
 6. Zanonimizowana treść postanowienia wraz z uzasadnieniem w sprawie III Ns 90/22 jest dostępna poniżej.

III Ns 90/22 [pdf]


KOMUNIKAT Z DNIA 18.10.2022.

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 października 2022 r. decyzji Prezydenta m.st Warszawy o zakazie organizacji zgromadzenia informujemy, że:

1. W sprawie wnioskodawcą nie była Fundacja, tylko osoba fizyczna, zgłaszająca zamiar organizacji zgromadzeń w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 października 2022 r. w godzinach 12.00-17.00 na placu Bankowym w Warszawie, w których miało wziąć udział 10 osób. Sąd nie uwzględnił zatem odwołania Fundacji, ponieważ to nie Fundacja odwoływała się od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.

2. Zgłoszone zgromadzenie nie zostało przez wnioskodawcę określone jako mające na celu „akcję informacyjną na temat edukacji seksualnej oraz konsekwencji homoseksualnego stylu życia”.

3. W uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie nie znalazło się sformułowanie, że „argumentacja Prezydenta Warszawy była pozbawiona logiki”.


KOMUNIKAT Z DNIA 13.09.2021.
Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Zarządzeniem nr 470/21 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych SSO Piotra Gąciarka na okres 1 miesiąca.
Uzasadnieniem tej decyzji jest wzgląd na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego SO Piotra Gąciarka czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych w dniu 13 września 2021 r.


KOMUNIKAT Z DNIA 13.04.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie.

Powyższe postanowienie jest niezaskarżalne.


KOMUNIKAT Z DNIA 08.04.2021.

W związku ze złożonym zażaleniem na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie nieuwzględnienia wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Leszka C., Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2021 r.  utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.


KOMUNIKAT Z DNIA 28.02.2021.
W nawiązaniu do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku,  sygn. akt  II AKz 1394/20 uprzejmie informujemy, iż sędzia  Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku w sprawie o sygn. akt II AKz 1394/20 rozstrzygnęło tylko i wyłącznie kwestię zasadności postanowienia,  wydanego przez SSO Igora Tuleyę o zawieszeniu  postępowania karnego w sprawie o sygn. akt  VIII K 105/17. Powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa na zmianę stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie konieczności respektowania uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 18.11.2020 roku o zgodzie na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej i zawieszeniu  w obowiązkach służbowych.


KOMUNIKAT Z DNIA 02.02.2021.
Informujemy, że w dniu 01 lutego 2021 r. sędzia Dariusz Drajewicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, która została przyjęta przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 27 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


KOMUNIKAT Z DNIA 26.01.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Kajetana P. oskarżonego o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k. i art. 222 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k uznał go za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i orzekł łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności, która będzie odbywana w systemie terapeutycznym.

Z uwagi na to, że rozprawa sądowa była prowadzona z wyłączeniem jawności Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie nie udzieli informacji o motywach rozstrzygnięcia.KOMUNIKAT Z DNIA 23.01.2021.

W związku z dużym zainteresowaniem opinii społecznej sprawą Pana Sławomira S. oraz pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o Jego ubezwłasnowolnieniu, informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prokuratura Okręgowego w Warszawie z udziałem Sławomira S. i Marioli S. o ubezwłasnowolnienie całkowite Sławomira S., postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r. rozstrzygnął jedynie wniosek Prokuratora o udzielenie zabezpieczenia, w ten sposób, że wyraził zgodę na przetransportowanie Sławomira S. z Derriford Hospital w P. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w O. Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne, podlega zaskarżeniu zażaleniem. Sąd nie orzekł o ubezwłasnowolnieniu uczestnika, sprawa o ubezwłasnowolnienie jest w toku.

Samodzielna Sekcja PrasowaInformacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.


 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Powiadom znajomego