W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Biegli sądowiInformacja dla biegłych dotycząca obowiązku posiadania konta w Portalu Informacyjnym od dnia 14 marca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 157§ 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 9 lutego 2024 r. poz. 334), który wszedł w życie z dniem 14 marca 2024 r., biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia niniejszego obowiązku, to na biegłych sądowych spoczywa podjęcie niezbędnych czynności służących zarejestrowaniu konta w ww. portalu.

Konto do rejestracji: https://portal.waw.sa.gov.pl


Sekcja ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

tel. 22 440-20-65 (biegli lekarze)
tel. 22 440-80-46 (inni biegli)

e-mail: biegli.lekarze@warszawa.so.gov.plPrezes Sądu Okręgowego w Warszawie zaprasza do współpracy lekarzy różnych specjalności z zakresu medycyny zainteresowanych pełnieniem funkcji biegłego sądowego.


Lista biegłych stan na: 6 czerwca 2024 r.
[pdf]

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu stan na: 13 lutego 2024 r. [pdf]

Udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie lista biegłych sądowych zawiera nazwiska oraz dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy wyrazili na to zgodę przedkładając stosowne oświadczenie.
Listę udostępnia się w szczególności stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Kim jest biegły sądowy

Biegły sądowy to ekspert w zakresie danej dziedziny, powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.
Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.
Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z przepisów prawnych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).
Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.
Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie, bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony), bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.


W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny. W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m. in.:

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym, np. małżonek, krewny, powinowaty, osoba będąca świadkiem czynu.
Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się ww. przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.
Gdyby opinia biegłego była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.
Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych psychiatrów. W postępowaniu sądowym biegłych powołuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator.

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne:

poniedziałek- piątek 8.30-15.30.


Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się oraz wykonujących funkcję biegłego w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Szanowni Państwo, z uwagi na pojawiające się próby cyberoszustów, których adresatem są biegli sądowi, prosimy o zgłaszanie wszelkich podejrzanych maili czy telefonów na adres cyberbezpieczenstwo@warszawa.so.gov.pl. Dodatkowo informujemy, że w tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące cyberbepieczeństwa, jego zagrożeń i sposobów zabezpieczania się przed nimi.Materiały i informacjePismo z dnia 8 listopada 2021 r. zawierające materiały informacyjne dotyczące nowych narzędzi diagnostycznych, opracowanych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych [pobierz]

Podpisanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w aktach sądowych wydanego przez Administratora Danych Osobowych Sądu Okręgowego w Warszawie wiąże się m. in. z odpowiednim przygotowaniem laptopów i komputerów stacjonarnych do opracowywania opinii.

Zmiana danych kontaktowych

Biegły winien informować sąd o każdej zmianie adresu, telefonu czy adresu poczty elektronicznej. Informację można przekazać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznie do Oddziału Administracyjnego.

Przerwa w pełnieniu funkcji

Biegły jest zobowiązany poinformować Prezesa Sądu o przerwie w pełnieniu funkcji biegłego dłuższej niż okres 3 miesięcy. Jeśli okres przerwy jest krótszy niż 3 miesiące biegły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie sądów, które zleciły wydanie opinii lub wezwały na termin rozprawy.

Zwrot akt sądowych

Koszty zwrotu akt do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera ponosi biegły.

Oświadczenie podatkowe do celów finansowych [pobierz]

Należności biegłych sądowych [więcej]

 


BIEGLI W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosi wraz z wymaganą dokumentacją (jak przy wpisie na listę biegłych sądowych):

 

- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

 

Ponowne ustanowienie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 

Warunek zgłoszenia kandydatury przez wymienione wyżej podmioty powinien być spełniony również w przypadku powołania biegłego na kolejną kadencję i winien być złożony wraz z wymaganymi dokumentami (jak przy ponownym ustanowieniu biegłych sądowych), na ok. 3 miesiące, przed upływem kadencji.

 

Dokumenty należy złożyć:

 

w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie, ul. Płocka 9, 01-293 Warszawa

lub
wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (z dopiskiem ,,Oddział Administracyjny” –
Sekcja ds. Biegłych sądowych”)

 

telefon do kontaktów: 22 440 20 65, 22 440 80 46 w godzinach od 8.30 do 15.30Przepisy regulujące status i czynności biegłych

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) [pobierz]

Przepisy prawa procesowego

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnychBiegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która:

 • ukończyła 21 lat życia
 • posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie [pobierz];
2. kwestionariusz osobowy [pobierz];
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, w szczególności związane z dziedziną ustanowienia;
4. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów (w wypadku lekarzy - posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
5. opinie, referencje od pracodawców;
6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł;
(Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstają z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).
8. oryginały składanych kopii dokumentów do wglądu;
9. dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

Dokumenty od kandydatów na biegłych sądowych przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie, ul. Płocka 9.

 

Opłatę skarbową należy uiścić:


Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Przepisy regulujące status i czynności biegłych

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) [pobierz]


Przepisy prawa procesowego

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję

 

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję najlepiej złożyć na ok. 3 miesiące przed jej upływem.

 

Do wniosku należy załączyć:

 • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie na kolejną kadencję [pobierz],
 • kwestionariusz osobowy [pobierz],
 • aktualną informację o niekaralności,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
 • oświadczenie podatkowe do celów finansowych [pobierz],
 • dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

 
Opłatę skarbową można uiścić:

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Powiadom znajomego