W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Stowarzyszenie Sędziów w Stanie Spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie powstało dnia 7 marca 2006 r. z inicjatywy Sędziego Romualda Gilewicza. Pełnił on funkcję Przewodniczącego Zarządu I kadencji. Za zasługi i ofiarną pracę przy tworzeniu i rozwijaniu działalności Stowarzyszenia otrzymał dożywotnio tytuł Honorowego Przewodniczącego.

 

Sędzia Romuald GilewiczZałożyciel Stowarzyszenia i Przewodniczący I Kadencji - Sędzia Romuald Gilewicz
   

Dnia 16 marca 2022 r. Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie dokonało wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia wobec upływu kadencji poprzednio wybranego Zarządu. Do Zarządu zostali wybrani Sędziowie: Ewa Cywińska, Barbara Wąsik, Elżbieta Ziołkowska, Halina Żyżniewska-Olszewska.

 

Zarząd ukonstytuował się w ten sposób, że

·        Przewodniczącą została Elżbieta Ziołkowska,

·        Zastępcą przewodniczącej - Halina Żyżniewska – Olszewska

·        Sekretarzem - Barbara Wąsik,

·        Skarbnikiem Ewa Cywińska.

 

Z dniem 31 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku obsługi sekretarskiej Stowarzyszenia. Obsługę sekretarską Stowarzyszenia od chwili jego założenia, tj. od 2006 r. pełniła Pani Jolanta Juśkiewicz.

Pani Jola od chwili założenia Stowarzyszeni odgrywała w nim ważną rolę. Nie tylko prowadziła wszystkie sprawy związane z administracją i szeroko pojętą księgowością ale była w pewnym sensie „duszą” Stowarzyszenia. Inspirowała do działania, pomagała sędziom w wielu sprawach zarówno służbowych jak i osobistych. Swoją postawą, szacunkiem do służby sędziowskiej stwarzała atmosferę pozwalającą na zapewnienie ciągłości pracy Stowarzyszenia przez cały okres 15 lat.

Pani Jolanta Juśkiewicz zmuszona była ze względu na stan zdrowia  zrezygnować ze współpracy ze Stowarzyszeniem.


Od 1 stycznia 2022r. funkcję obsługi sekretarskiej przejęła, pracownik Sądu, Pani Monika Rakoczy. Z Panią Moniką można kontaktować się telefonicznie 22 440 20 65 oraz osobiście 409, w budynku Sądu przy ul. Płockiej 9, w godzinach urzędowania SąduOd 7 maja 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia tworzyli Sędziowie w stanie spoczynku:
  1.  Przewodnicząca Elżbieta Ziołkowska
  2.  Sekretarz Halina Żyżniewska-Olszewska,
  3.  Skarbnik Barbara Wąsik.


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili Sędziowie w stanie spoczynku:

  1. Przewodnicząca Halina Święcicka
  2. Halina Elke – Katarzyńska
  3. Wanda Jóźwiak – Kwaśna


Poprzednia przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia

Sędzia Wacława Mielewczyk

za swoje zasługi, uchwałą z dnia 15 marca 2018 r. otrzymała dożywotnio tytuł Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie.Regulamin Stowarzyszenia

Sędziów w Stanie Spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie:

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie i zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy  – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia jest są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017r.poz. 210jt)  oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Mazowieckiego.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

    1) reprezentowanie interesów sędziów w stanie spoczynku;
    2) upowszechnianie wiedzy o działalności polskiego wymiaru  sprawiedliwości;
    3) upowszechnianie kultury prawnej społeczeństwa;
    4) przeciwdziałanie tworzeniu fałszywego obrazu organów sprawiedliwości;

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

    a. organizowanie sędziom w stanie spoczynku uczestnictwa w życiu kulturalnym;
    b. organizowanie spotkań i dyskusji;
    c. występowanie w sprawach dotyczących statusu zawodu sędziowskiego i sytuacji w organach
        wymiaru sprawiedliwości;
    d. wypowiadanie opinii na temat poziomu działalności legislacyjnej i współdziałanie z Krajową
       Radą Sądownictwa;
    e. organizowanie imprez i spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia;
     f. współpraca z innymi organizacjami, władzami, mediami w zakresie celów Stowarzyszenia;
    g. udzielanie pomocy w sprawach socjalno- bytowych członkom Stowarzyszenia;

9. Członkiem Stowarzyszenia mogą być sędziowie zarówno okręgowi jak i rejonowi, którzy są uprawnieni do uposażenia sędziego w stanie spoczynku, a po złożeniu pisemnej deklaracji,

10. 1. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

      2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

          a. realizacji celów Stowarzyszenia;
          b. przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
          c. opłacania rocznej składki członkowskiej;

11. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia;

      2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

          a. śmierci członka;
          b. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze
             Stowarzyszenia;

      3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

      4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

          a. niewykonanie przez członka postanowień regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia;
          b. podejmowanie przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia;
          c. działanie na szkodę Stowarzyszenia;
          d. nie płacenie rocznej składki członkowskiej mimo wezwania do zapłaty;

      5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje
          odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu.
          Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

12. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład zarządu wchodzi Przewodniczący zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie. Skład zarządu konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu;

      2. posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

13. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności;
b. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c. opracowanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;
d. przyjmowane członków i pozbawianie członkostwa;
e. przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich w porozumieniu z Zebraniem Członków;
g. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt.20 regulaminu;
h. zwoływanie Zebrań członków;
i. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

14. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybierana jest przez Zebranie Członków, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji. Skład Komisji konstytuuje się na pierwszym swoim zebraniu.

15. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad  działalnością Stowarzyszenia.

      2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami  wynikającymi z
          ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.

      3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków wnioski w sprawie udzielenia
          absolutorium dla ustępującego Zarządu.

      4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniu Członków.

16. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

17. 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy organu.

      2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisję
          Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Przewodniczący danego organu.

      3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, bez
          względu na ilość obecnych.

18. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

19. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

20. 1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody połowy członków Stowarzyszenia oraz uchwały Zebrania Członków ;

     2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

         a. nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
         b. ustanowienie użytkowania wieczystego;
         c. zawarcie umowy pożyczki lub kredytu;
         d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z  długu, przystąpienie do  długu, zawarcie
             umowy poręczenia, lub innej podobnej umowy;
         e. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000zł.

21. Zmiana Regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

22. Zebranie Członków może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie. Członek honorowy posiada głos doradczy w Stowarzyszeniu. 

 

 


Zaproszenie skierowane do sędziów w stanie spoczynku, którzy chcieliby zapisać się do Stowarzyszenia Sędziów w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie

                                                               

Szanowne Panie i Panowie Sędziowie, drodzy koledzy,

W związku z tym, że Państwo od pewnego czasu przestali czynnie wykonywać zawód sędziego i obecnie uzyskali status sędziego w stanie spoczynku pozwalamy sobie zaproponować  wstąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa od roku 2006. Liczy ponad 60 członków. Członkami są sędziwie sądu rejonowego i okręgowego z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi. Cele i zadania Stowarzyszenia zakreślone są szeroko, a opis ich znajduje się w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia:

Cele statutowe realizujemy przede wszystkim poprzez spotkania, które formalnie traktowane są jako zebrania Stowarzyszenia i odbywają się w odstępach kwartalnych, ostatnio w bufecie sądowym. Na zebraniach tych omawiane są istotne sprawy dotyczące Stowarzyszenia: potrzeby i problemy członków, aktualności sądowo-prawnicze; podejmowane są uchwały. Faktycznie zebrania te mają jednak w dużej mierze charakter spotkań towarzyskich. Przy smacznym posiłku, herbacie czy kawie prowadzone są rozmowy. Staramy się w ten sposób utrzymywać dobre, przyjacielskie relacje w tym naszym sądowym środowisku. Dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami. W tych spotkaniach z reguły uczestniczy Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, która jest naszym honorowym członkiem i z którą jesteśmy w stałym, serdecznym kontakcie. Za jej przyczyną możemy dla naszej działalności korzystać z pomieszczeń sądowych. Pani Prezes każdorazowo wprowadza nas w bieżące problemy Sądu. Dzięki temu mamy możliwość czynnego uczestniczenia w życiu środowiska sędziowskiego, które jest nam tak bliskie. Uczestniczymy w spotkaniach innych organizacji prawniczych. Organizujemy też wycieczki czy spotkania w mniejszych grupach. Współpracujemy z innymi organizacjami prawniczymi. A także wspieramy się wzajemnie.

Zapraszamy wszystkich sędziów w stanie spoczynku z powyżej wskazanych okręgów do naszego grona, bo ważne żeby to nasze środowisko zorganizowane w Stowarzyszeniu rozwijało się i żyło nawet, gdy faktycznie nie wykonujemy już tego zawodu. I żeby stale się odnawiało właśnie przez napływ nowych członków i  razem z nimi napływały nowe inicjatywy, które można będzie realizować w ramach Stowarzyszenia. Łączy nas przecież podobne widzenie świata, które każdy z nas wypracował w sobie siedząc tyle lat za stołem sędziowskim. Stowarzyszenie potrzebuje też nowych pomysłów na wspólne, pożyteczne zagospodarowywanie czasu, gdy już nie mamy obowiązków zawodowych,  a chcemy nadal służyć innym.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia należy złożyć pisemną deklarację. Z członkostwem w Stowarzyszeniu łączy się opłacanie składki w kwocie 30 zł miesięcznie. Kwota ta może być potrącana z uposażenia po wyrażeniu na to zgody w deklaracji. Liczymy na życzliwy odzew.

Więcej informacji dotyczących Stowarzyszenia udzielić może pracownik obsługi Stowarzyszenia Pani Jolanta Juśkiewicz telefonicznie (669 031 966) lub w gmachu tutejszego Sądu w pokoju 36 (parter, korytarz H) w każdy wtorek w godz. od 10 do 15.

Z poważaniem

Za Zarząd

Elżbieta Ziołkowska


Dnia 5 lutego 2024 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zamierzałam napisać sprawozdanie z ostatniego, Bożonarodzeniowego spotkania bezpośrednio po nim. Wszyscy byliśmy pod jego wrażeniem, bo było naprawdę bardzo miło. Taka jakaś radosna atmosfera opanowała chyba wszystkich. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem. Na stole świąteczny wystój: sianko, święte obrazki. No a potem wigilijne potrawy…. W przerwach mówiliśmy o naszych poprzednich spotkaniach, planach na przyszłość i td.

Przypomniałam życzenia, które już były wszystkim nam składane, a które chyba nie straciły na aktualności. Może przypominanie ich teraz, na progu Wielkiego Postu inaczej będą przyjmowane ale, może warto… A oto one:

„Zbliża się Boże Narodzenie. Niby rocznica zdarzenia, które miało miejsce przed przeszło 2.000 lat, ale przecież przeżywanie tego wydarzenia – Narodzin Boga  - Człowieka – dzieje się w nas co roku na nowo i za każdym razem jakoś inaczej. Czas oczekiwania na ten dzień, to czas refleksji nad naszym życiem, jego sensem… I czas nadziei, że to co nadchodzi przyniesie jakąś nową jakość naszego życia. Pozwoli lepiej to życie zrozumieć. Liczymy, że będziemy szczęśliwsi, może lepsi….

Jesteśmy w tym wieku, że nie oczekujemy wiele. Nie spodziewamy się jakiś szczególnych doznań, atrakcji, fajerwerków … Raczej boimy się zbliżającej się starości, a z nią tak często związanych cierpień, poczucia osamotnienia…

Oczekujemy Bożego Narodzenia z radością, bo wiemy, że Bóg  – Człowiek przyniósł na świat miłość, radość i pokój; i w tym tkwi nasza nadzieja…

Dlatego życzmy sobie nawzajem tego, abyśmy potrafili zapomnieć o codziennych troskach, smutkach, niepokojach czy cierpieniach ale szukali radości i potrafili dzielić się z ludźmi miłością. Dostrzegali otaczające nas dobro. Nie zasklepiali się w swoich troskach a raczej starali się być pomocni innym; przyjacielscy, mili… Już przez to samo świat wokół nas stanie się lepszy. I nam samym będzie lepiej. I o to właśnie chodzi.”

Spotkanie 14 grudnia odbyło się bezpośrednio po powołaniu nowego rządu z premierem Donaldem Tuskiem. Dlatego mówiliśmy wówczas o nadziei, która wstąpiła w nas w zakresie możliwości uporządkowania sądownictwa. Pamiętamy o naszych własnych zastrzeżeniach co do organizacji pracy w sądach jeszcze w okresie naszej aktywności zawodowej. Zgłaszaliśmy wówczas nasze uwagi i propozycje zmian. Natomiast przez ostatnich 8 lat nie mogliśmy się pogodzić z naruszaniem Konstytucji i podstawowych zasad prawnych przez poprzednią władzę. Wydawało się to nam wręcz dramatyczne. Dlatego teraz cieszymy się, że po 15 października 2023 r. mają szansę się ziścić nasze pragnienia, nadzieje;, nasze marzenia na przywrócenie praworządności, przede wszystkim w sądownictwie, a nawet liczymy, że sądownictwo w Polsce stanie się bardziej nowoczesna, Że będzie lepiej służyło ludziom.
Różne zdarzenia i nie planowane obowiązki spowodowały, że list ten  piszę z takim opóźnieniem. Będzie to więc teraz nie tylko sprawozdanie z Zebrania – Spotkania, ale przede wszystkim zaproszenie na następne spotkanie, które zaplanowaliśmy na dzień 7 marca 2024 r. w tym samym miejscu i o godz. 14.00.
Doświadczenie nas uczy, że ze względu na wiek i stan zdrowia członków naszego Stowarzyszenia program naszej działalności musi być bardzo ograniczony. Cieszą nas i są nam potrzebne spotkania. Zgodnie z obowiązującym nas regulaminem Zebrania Członków powinny być zwoływane raz na kwartał i tego się trzymamy. Chcemy żeby te spotkania miały nie tylko charakter miłych kontaktów towarzyskich, ale również wzbogacały naszą wiedzę; dawały pola na wymianę myśli, doświadczeń. Była propozycja abyśmy powspominali znaczące postacie z naszego środowiska, których już nie ma w naszym gronie. Może to się uda wprowadzić, bo tu wszyscy mamy dużo do opowiedzenia. Mieliśmy bowiem do czynienia czasem z nadzwyczaj wartościowymi osobowościami. A szkoda by było, żeby pamięć o nich zaginęła. I tu propozycja dla tych członków, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą aktywnie uczestniczyć w naszych spotkaniach, aby może swoje wspomnienia spisali. Potem je odczytamy na spotkaniu.  
Gorzej jest z planowaniem wspólnych wycieczek. Zeszłoroczne organizowane przez nas wycieczki były bardzo miłe, ciekawe, zupełnie nie męczące, bo przygotowywaliśmy transport dostosowany do naszych możliwości. Niestety ilość osób chętnych do uczestniczenia w nich była tak niewielka, że koszty transportu stały się nieopłacalne. Dlatego z wielkim żalem na razie nie planujemy organizowania wyjazdów, ani żadnych wspólnych wypraw.
Na najbliższym spotkaniu złożone zostanie sprawozdanie z naszej ubiegłorocznej działalność wraz z rozliczeniem finansowym. Postaramy się też zaprosić ciekawą osobę, która zechce nam opowiedzieć co się obecnie dzieje w Sądzie Okręgowym, przy którym działa nasze Stowarzyszenie.

Serdecznie więc zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na zebranie, które odbędzie się 7 marca w Cafe -FURKOT przy ul. Chłodnej 2/18 o godz.14. Jak zwykle prosimy o powiadomienie Pani Moniki Rakoczy (tel. 602 325 936) czy możemy liczyć na obecność na tym spotkaniu, do dnia 4 marca.


Pozdrawiamy serdecznie
Elżbieta Ziołkowska
Halina Żyźniewska
Ewa CywińskaDnia 2 listopada 2023 r.
Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie

Minęły już 3 tygodnie od ostatniego naszego Spotkania-Zebrania, które odbyło się dnia 12 października br. a już myślimy o następnym. Będzie to spotkanie związane ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Ustaliliśmy od razu termin tego spotkania na 14 grudnia 2023 r. tradycyjnie o godz. 14, w zaprzyjaźnionym lokalu Cafe-FURKOT przy  ul. Chłodnej 2/18. Liczymy na to i bardzo tego pragniemy aby tym razem przyszło więcej osób. Ważne żeby spotkanie to miało charakter radosnego, przyjacielskiego świętowania. Może uda się nam zaśpiewać albo chociaż posłuchać kolęd. No i podzielimy się opłatkiem składając sobie życzenia, które powinny wnieść w nasze życie więcej dobra. Powiadamiamy o dacie tego spotkania z wyprzedzeniem żeby można było lepiej się do niego przygotować, odpowiednio zaplanować inne przedświąteczne obowiązki. Zapraszamy również na to spotkanie osoby towarzyszące jeżeli ich obecność ułatwi komuś dotarcie na miejsce.

Z przykrością musimy zakomunikować, że planowana wycieczka na dzień 19 października br. nie doszła do skutku, ponieważ ostatecznie wyraziło gotowość wyjazdu  tylko 5 osób. Wynajęcie dla takiej ilości busa stało się nieopłacalne. Szkoda, bo pogoda była ładna a poprzednie wycieczki były bardzo udane; ciekawe i miłe towarzysko. Nie były też zbyt męczące ani też nie wymagały dużej sprawności ponieważ tak planujemy zwiedzanie, że wszędzie nam ten bus towarzyszył.  Jeżeli znajdą się chętni, to na wiosnę możemy spróbować zorganizować jeszcze raz taką wycieczkę.

Natomiast spotkanie-zebranie w dniu 12 października br. było naszym zdaniem bardzo udane. Zawsze jest miło i przyjemnie, ale tym razem dzięki zaproszonemu gościowi prof. Markowi Pliszkiewiczowi miało szczególny charakter. Prof. Marek Pliszkiewicz, specjalista od prawa pracy, zajmujący się szczególnie prawem europejskim, w latach dziewięćdziesiątych przez 12 lat mieszkał w Paryżu i tu na uniwersytecie wykładał prawo pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jak pamiętamy był to okres gwałtownych przemian w Polsce. Nasz prelegent miał możliwość obserwacji tych przemian z perspektywy reakcji państw członkowskich Unii Europejskiej. Opowiedział nam z jaką życzliwością i gotowością przyjścia z pomocą Polsce zetkną się ze strony instytucji państwowych, regionalnych i społecznych we Francji. Dowiedzieliśmy się o poważnych nakładach finansowych na organizowanie dla Polaków konferencji, spotkań szkoleniowych. Przedstawił nam też wypowiedz premiera Tadeusza Mazowieckiego, który ukazywał problemy z jakimi się wówczas Polska borykała.  Tego świadectwa osoby uczestniczącej w tych ważnych wydarzeniach słuchaliśmy z zainteresowaniem zwłaszcza, że wykład był barwny, pełen dygresji przeplatanych  dowcipami. Prof. Marek Pliszkiewicz obiecał, że może przyjdzie też 14 grudnia bo chętnie z nami będzie śpiewał kolędy. Może też coś ciekawego nam opowie.

Jak zwykle prosimy o powiadomienie Pani Moniki Rakoczy (tel. 602 325 936 )  do dnia 11 grudnia br. czy możemy liczyć na obecność na spotkaniu 14 grudnia 2023 r. Ułatwi to nam zorganizowanie tych spotkań.

Pozdrawiamy serdecznie

Za zarząd

Elżbieta Ziołkowska

Halina Żyżniewska

Ewa Cywińska


Dnia 13 września 2023 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie

Jeszcze mamy ciepły wrzesień ale już wracamy z urlopów, nasze wnuki poszły do szkoły po wakacjach, więc czas na rozpoczęcie działalności naszego Stowarzyszenia. Może komuś z nas robi się trochę trudniej myśleć o konieczności wyjścia z domu. Widzę to sama po sobie. Ale już samo myślenie, że powinnam jakoś się uaktywnić bo obowiązki czekają, zmobilizował mnie do zajęcia się programem działania Stowarzyszenia na najbliższy czas.

Zmniejszyło się niestety nasze grono, gdyż w dniu 7 sierpnia zmarła nasza koleżanka Maria Mioduszewska,  wieloletnia Przewodnicząca  Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Niewiele osób znało ją bliżej ze względu na miejsce jej pracy oraz to, że przeszła w stan spoczynku już ponad 20 lat temu. Przychodziła na nasze spotkania razem z sędzią Elwirą Bielecką, z którą razem rozpoczynała pracę w sądzie i razem zapisały się do naszego Stowarzyszenia. O jej wielkim zaangażowaniu w pracę sędziowską dowiedziałam się ze wspaniałego wystąpienia na pogrzebie prof. Adama Strzembosza. A my uczciliśmy pamięć o zmarłej Koleżance nekrologiem i wiązanką kwiatów, a to wystąpienie Strzembosza było też z naszej inicjatywy. Niestety władze naszego sądu na odejście tak zasłużonego wieloletniego Sędziego nie zareagowały. Pogrzeb ten uświadomił mi, że ważnym obowiązkiem naszego Stowarzyszenia powinno być właśnie pamiętanie o tych koleżankach i kolegach sędziach, którzy całe swoje życie poświęcili pracy w sądzie, aby pamięć o nich nie zaginęła w chwili gdy nas opuszczają na zawsze. Dlatego taki apel kierujemy do wszystkich członków ażeby, póki pamiętamy o swoich zmarłych koleżankach czy kolegach, napisali chociaż w paru słowach swoje o nich wspomnienia. Umieścimy je potem na zakładce Stowarzyszenia na stronie internetowej Sądu Okręgowego.

Z takich znanych wielu z nas sędziów z naszego pokolenia, chociaż ostatnio pracujących w Sądzie Apelacyjnym, która odeszła nagle w wieku 76 lat w ostatnich dniach sierpnia jest sędzia Krystyna Karolus – Fronczak.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

A my nie powinniśmy rezygnować z aktywności i myślę, że wiele osób postara się przyjść na najbliższe nasze Zebranie-spotkanie, które wyznaczyłyśmy na dzień 12 października br. jak zwykle o godzinie 14 w tym już nam dobrze znajomym lokalu Cafe FURKOT przy ul. Chłodnej 2/18. W programie naszego zebrania będzie oczywiście omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia, propozycji dalszego programu dla Stowarzyszenia i jego działalności na najbliższy rok. Potem będzie część o charakterze towarzyskim, jak zwykle przy dobrym obiedzie i kawie. Może będą chętni do podzielenia się swoimi ciekawymi spostrzeżeniami i swoimi przeżyciami.  Jesteśmy w trakcie starań o uzgodnienie zaproszenia ciekawej osoby, która będzie mogła nam przekazać informacje o aktualnych problemach w naszym sądzie i swojej pracy.

Planujemy zorganizować tydzień później, w dniu 19 października, jednodniową wycieczkę dla uczestników naszego Stowarzyszenia, podobną do tych, które były przed wakacjami. Przymierzamy się do wyjazdu do miejscowości Opinogóra niedaleko Ciechanowa. Jest tam ciekawy Pałac Krasińskich, w którym mieści się muzeum Romantyzmu. Oprócz poznawania  zabytków będzie to okazja do spaceru po parku w jesiennej scenerii. Jeżeli dopisze pogoda może to być miły relaks, oczywiście w doborowym towarzystwie. Jeżeli ktoś potrzebowałby opieki w takiej wyprawie to zapraszamy osoby towarzyszące. Również będzie nam miło poznać osoby bliskie osób, które pojadą.

Bardzo prosimy o powiadomienie naszej kochanej p. Moniki Rakoczy (tel. 602 325 936)  do dnia 10 października czy możemy liczyć na obecność na zebraniu 12 października, oraz na wycieczce 19 października. Ułatwi to nam przygotowanie tych spotkań.

Pozdrawiamy serdecznie

Za zarząd     

Elżbieta Ziołkowska
Halina Żyżniewska   


Dnia 24 kwietnia 2023 r.          

Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie

Zgodnie z zapowiedzią w naszym liście z dnia 15 marca 2023 r. podajemy termin następnego spotkania-zebrania Stowarzyszenia. Będzie to dzień 17 maja, w środę, jak zwykle o godz.14 w naszym zaprzyjaźnionym lokalu CAFE FURKOT przy ul. Chłodnej 2/18. Tym razem na spotkanie został zaproszony prawnik, dr Stanisław Zakroczymski. Znamy go jako autora książki - wywiadu z Adamem Strzemboszem pt. „Między prawem  a sprawiedliwością”. Jest on obecnie dyrektorem biura i doradcą ds. prawnych koła parlamentarnego Polska 2050. Nasz prelegent będzie mógł  opowiedzieć nam o funkcjonowaniu obecnie polskiego Parlamentu. Mamy nadzieję, że temat dla nas wszystkich jest interesujący. Liczymy na dużą frekwencję. Jak zawsze prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie p. Moniki Rakoczy o zamiarze obecności na tym spotkaniu ( 602 325 936 ). Najlepiej przed 15 maja.

Zachęceni udaną wyprawą do Pułtuska planujemy następną wycieczkę. Będzie ona miała charakter „majówki”. Chcemy pojechać niedaleko bo do Żelazowej Woli. Nie będzie tam wprawdzie możliwości wysłuchania koncertu Chopina, co byłoby bardzo miłe. Koncerty bowiem odbywają się tam tylko w weekendy. Raczej będziemy mogli posłuchać śpiewu ptaków, w parku, w atmosferze budzącej się wiosny w tym nastrojowym miejscu. Po drodze planujemy zatrzymać się w różnych ciekawych miejscach. Szczegóły podamy na spotkaniu 17 maja br. Termin wycieczki to 24 maj, czyli w tydzień po spotkaniu. Opłatę związaną z kosztami wycieczki dla członków Stowarzyszenia proponujemy na kwotę 100 zł. Przewidujemy dofinansowanie wycieczki z funduszów Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że chętni uczestniczenia w wycieczce zadeklarują się zgłaszając swój udział w spotkaniu w dniu 17 maja.

Gdyby ktoś z członków Stowarzyszenia miał jakieś pomysły odnośnie naszej dalszej działalności to prosimy o stosowaną informację. Wszystkich nas cieszy każda aktywność członków.

 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na spotkaniu 17 maja

Za zarząd

Elżbieta Ziołkowska
tel. 665 474 795
Halina Żyżniewska
tel. 600 220 199


Warszawa, dnia 4 listopada 2019 r.


Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie

Serdecznie zapraszamy na zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 jak zwykle w bufecie sądowym. Ponieważ spotkanie to poprzedza Święta Bożego Narodzenia, dlatego chcemy przeżyć je w ciepłej, świątecznej, przyjacielskiej atmosferze. Będzie to jak zwykle okazja do złożenia sobie wzajemnie świątecznych życzeń i przełamania się opłatkiem. Może uda się też zaśpiewać wspólnie kilka kolęd. W ubiegłym roku poszło nam to całkiem nieźle i wprowadziło więcej radości przy świątecznie zastawionym stole. Liczymy, że będą też miłe rozmowy. A może ktoś zechce się podzielić z naszą wspólnotą jakimiś wspomnieniami lub wyjdzie z jakąś ciekawą propozycją. Zapraszamy! Pragniemy bardzo, żeby był to naprawdę miłe spotkanie, które wprowadzi nas w ten Świąteczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Zawsze wiążemy nadzieję, że ten czas wniesie w nasze życie Dobro.

Gdy myślę co możemy wzajemnie sobie życzyć, to przychodzą mi na myśl nadal aktualne słowa, które już mówiłam w ubiegłym roku. Dlatego te słowa życzeń teraz przypomnę:

 

„Oto zbliża się Boże Narodzenie. Niby rocznica zdarzenia , które miało miejsce przed przeszło 2.000 lat, ale przecież przeżywanie tego wydarzenia – Narodzenia Boga  - Człowieka – dzieje się w nas co roku na nowo i za każdym razem jakoś inaczej. Czas oczekiwania na ten dzień, to czas refleksji nad naszym życiem, jego sensem… I czas nadziei, że to co nadchodzi przyniesie jakąś nową jakość naszego życia. Pozwoli lepiej to życie zrozumieć. Liczymy, że będziemy szczęśliwsi, może lepsi….

Jesteśmy w tym wieku, że nie oczekujemy wiele. Nie spodziewamy się jakiś szczególnych doznań, atrakcji, fajerwerków … Raczej boimy się zbliżającej się starości, a z nią tak często związanych cierpień, poczucia osamotnienia…

Oczekujemy Bożego Narodzenia z radością, bo wiemy, że Bóg  – Człowiek przyniósł na świat miłość, radość i pokój; i w tym tkwi nasza nadzieja…

Dlatego życzmy sobie abyśmy potrafili zapomnieć o codziennych troskach, smutkach, niepokojach czy cierpieniach ale szukali radości i potrafili dzielić się z ludźmi miłością. Dostrzegali otaczające nas dobro. Nie zasklepiali się w swoich troskach a raczej starali się być pomocni innym; przyjacielscy, mili… Już przez to samo świat wokół nas stanie się lepszy. I nam samym będzie lepiej. A oto właśnie chodzi.”

Będzie nam miło, jeżeli tego 10 grudnia spotkamy się w jak najliczniejszym gronie. Dlatego kierujemy zaproszenie do wszystkich Członków Stowarzyszenia. Jak już poprzednio informowaliśmy, jeżeli ktoś z Członków Stowarzyszenia pragnął by przyjść z osobą towarzyszącą to również  serdecznie zapraszamy. Prosimy tylko o powiadomienie Pani Joli Jaśkiewicz a wszystkich o potwierdzenie obecności tel. 662 031 966 do 6 grudnia br.

Serdecznie pozdrawiamy
Za zarząd -  Przewodnicząca
Elżbieta Ziołkowska 


Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

W związku z tym, że uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia sędziów w stanie spoczynku z dnia 7 maja 2019 r. zostali skreśleni z listy członków (z powodu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu pismem z dnia 27 marca 2019 r.) członkowie zarządu Stowarzyszenia: Hanna Kędzierska – Cieciura, Maria Niespodziany, Elżbieta Lutomierska-Rusek oraz członek Komisji Rewizyjnej Walenty Rusek, na tym samym Zebraniu uzupełniono skład tych organów przez dokonanie wyboru nowych członków Zarządu Sędziów w stanie spoczynku: Halinę Żyżniewską - Olszewską i Barbarę Wąsik a do Komisji Rewizyjnej, Wandę Jóźwiak-Kwaśną.


Zatem obecnie Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

Przewodnicząca zarządu Elżbieta Ziołkowska,

Sekretarz Halina Żyżniewska-Olszewska,

Skarbnik Barbara Wąsik.

 

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Sędziowie:

Halina Święcicka - Przewodnicząca

Halina Elke – Katarzyńska

Wanda Jóźwiak – Kwaśna.


Powiadomienie o Zebraniu, które odbędzie się w dniu 24 września 2019r. przesłane wszystkim członkom Stowarzyszenia:

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2019 r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Sędziowie!

Witamy serdecznie po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że udał się odpoczynek i wszyscy już zjechali do Warszawy. Myślimy, że wszyscy też chętnie spotkamy się w naszej sędziowskiej wspólnocie w bufecie sądowym. Po konsultacji wybraliśmy termin zebrania na dzień 24 września br. jako najodpowiedniejszy. Oczywiście jak zwykle o godz.15.30.

Do naszego Stowarzyszenia zgłosiło się kilka nowych osób, które z radością witamy. Każdy nowy członek to szansa na nowe pomysły i rozwój naszej wspólnoty.

Mamy taką propozycję, ażeby ci członkowie Stowarzyszenia, którzy mają trudności z dotarciem na to nasze powakacyjne spotkanie ze względu na problemy z przemieszczaniem się, skorzystali z pomocy osoby towarzyszącej, którą również miło nam będzie widzieć przy wspólnym stole.

Na ostatnim zebraniu 7 maja br. zostały wybrane dwie koleżanki na członków zarządu, w miejsce tych, które odeszły ze Stowarzyszenia. Są to Sędziowie: Halina Żyżniewska i Barbara Wąsik. Udało się też załatwić wszystkie formalności związane ze zmianą członków zarządu. Tak więc Stowarzyszenie jest już prawidłowo reprezentowane i możemy kontynuować działalność.

Wspólny posiłek i przy tym miła, towarzyska rozmowa to największa wartość naszych zebrań - spotkań. Lubimy dzielić się wrażeniami, doświadczeniami. Ale gdyby tylko do tego ograniczały się te spotkania, to chyba byłby to jakoś mało ambitnie. Nasze zebrania zyskały bardzo gdy Pani Prezes przychodziła na nie i dzieliła się problemami związanymi z aktualną, nie łatwą sytuacją w Sądzie. Te problemy zawsze są dla nas ważne. I powinniśmy je znać i je omawiać, a w miarę możliwości służyć pomocą.

Uważamy też, że istnieje potrzeba jakiegoś wzbogacenia naszej aktywności. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich członków o przemyślenie i ewentualne przedstawianie pomysłów, o które chcieliby rozszerzyć naszą działalność. Może też ktoś wybiera się na jakąś wycieczkę i mógłby przedstawić możliwość dołączenia się do niej; wskaże kontakty. Zawsze w towarzystwie jest łatwiej, raźniej. Organizowanie wyjazdu tylko dla naszego zespołu okazuje się, że jest trudne do realizacji.

Jak już poprzednio wskazywaliśmy, nasze Stowarzyszenie powinno być takim miejscem kontaktów, które mobilizowałyby do sensownej aktywności, oczywiście na miarę naszych możliwości związanych z naturalnymi ograniczeniami, ale też z potrzebami wynikającymi z dotychczas wykonywanym zawodem, co też do czegoś zobowiązuje. Zarząd Stowarzyszenia otrzymuje informacje o najróżniejszych spotkaniach o charakterze szkoleniowym, na których omawiane są problemy, które powinny nas prawników interesować. Osoby, które chciałyby korzystać z tych informacji i ewentualnie uczestniczyć w takich spotkaniach proszę o zgłoszenie się do Pani Joli i za jej pośrednictwem będziemy rozsyłać informacje SMS-ami lub drogą mailową.

Pragnęlibyśmy bardzo aby członkowie Stowarzyszenia stanowili grupę przyjaciół, którzy angażują się we wzajemne wspieranie się. Dobrze by było, gdybyśmy byli otwarci na wzajemną pomoc. Mam nadzieję, że wspólna rozmowa na naszych spotkaniach przyczyni się do poprawy wzajemnych relacji.

Jak zawsze prosimy o potwierdzenie obecności (do 20 września) na zebraniu 24 września telefonicznie u Pani Joli Juśkiewicz tel.662 031 966, ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

Serdecznie pozdrawiamy


Za Zarząd

Elżbieta Ziołkowska


Informacja o wycieczce

Droga Koleżanko (Kolego)

Uprzejmie zawiadamiam, że na roboczym posiedzeniu Zarządu została podjęta inicjatywa kontynuowania działalności związanej ze zbliżeniem członków Stowarzyszenia przez wspólne ciekawe wyprawy towarzysko-turystyczne. Ubiegłoroczny rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim utwierdza w przekonaniu, że kierunek ten jest słuszny. W ramach dalszej jego realizacji postanowiłyśmy zaproponować Państwu 4-dniową wycieczkę do Wilna i Trok z zakwaterowaniem w typowym litewskim dworze, dającym możliwość oderwania się od wielkomiejskiego zgiełku, poznania regionalnych zwyczajów i potraw a przede wszystkim przecudnej przyrody.

Wycieczkę proponujemy w terminie od 16 do 19 października 2019r. Wyjazd autokarem 16.10.2019r. o godzinie 9 z ulicy Ogrodowej. Po drodze planowany jest postój i obiad w Rajgrodzie, następnie przejazd do pensjonatu nad Wilią w miejscowości Gigużyn, gdzie będzie oczekiwała uczestników uroczysta kolacja. Dnia 17.10. po śniadaniu wyjazd do Wilna, zwiedzanie najciekawszych zabytków (starówka, Ostra Brama, cmentarz na Rossie) z udziałem przewodnika. Po zjedzeniu obiadu czas wolny i powrót do pensjonatu w Giegużynie. Dnia 18.10. po śniadaniu wyjazd do Trok- zwiedzanie muzeum na Zamku i spacer nad pięknymi jeziorami. Następnie degustacja potraw w miejscowej restauracji i powrót do pensjonatu. Dla chętnych możliwość skorzystania z litewskiej bani(sauny). 19.10. śniadanie o godzinie 8.00. Pośniadaniu wyjazd do Kowna. Zwiedzanie starówki z udziałem przewodnika, spacer bulwarami nad Niemnem. Po obiedzie w regionalnej restauracji wyjazd do Polski. Powrót do Warszawy około godz.21.00 (na ulicę Ogrodową).

Planowany koszt wycieczki 1500zł. Kwota powyższa pokrywa koszty realizacji programu - przejazdu autokarem, zakwaterowania, wyżywienia, przewodników i koszty ubezpieczenia uczestników. Wobec krótkiego terminu proszę o podjęcie decyzji i zgłoszenie udziału najpóźniej na zebraniu w dniu 24.09.2019r.i w tym terminie uiszczenie zaliczki w kwocie 500zł. Jest to podyktowane kosztami związanymi z rezerwacją noclegów i autokaru. Pozostałą kwotę należy uiścić w termie do 30.09.2019r.

W wycieczce oprócz członków stowarzyszenia mogą brać udział osoby towarzyszące i zaprzyjaźnione.

Za zarząd

Halina Żyżniewska - Olszewska

 


Powiadom znajomego