W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Odpowiedzi i sprostowania

Komunikat z dnia 12 listopada 2020 r.

W nawiązaniu do artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna pt. „Delegacje Sędziów narzędziem nacisku. Znowu.” opublikowanego w dniu 22 października 2020 r. niniejszym wyjaśniamy:

Wniosek o przedłużenie delegacji Pani Sędzi Magdaleny Hemerling został złożony przez V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 21 lipca 2020 r. Z uwagi na trwające od początku lipca 2020 r. rozmowy dotyczące przeniesienia do wydziałów pierwszoinstancyjnych sędziów delegowanych do wydziałów II-instancyjnych (prowadzone również z Panią Sędzią Hemerling), wnioskowi nie został nadany dalszy bieg.

Decyzja w zakresie konieczności wzmocnienia wydziałów pierwszoinstancyjnych oraz braku konieczności utrzymywania dotychczasowej liczby sędziów delegowanych w II instancji zapadła zatem na długo przed wydaniem przez Panią Sędzię opisywanego w artykule wyroku. Potwierdzeniem tego jest fakt nienadania biegu wnioskowi z lipca o przedłużenie delegowania do V Wydziału. Informację o tym, jak i o rozmowach prowadzonych z Panią Sędzią oraz z innymi sędziami rejonowymi delegowanymi do Sądu Okręgowego w Warszawie do II instancji o potrzebie ich przejścia do I instancji cywilnej – przekazywano też na bieżąco na naradach z Przewodniczącymi Wydziałów pionu cywilnego.

Za powyższą decyzją przemawiał szereg nakładających się na siebie okoliczności:

- W wydziałach pierwszoinstancyjnych cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ilości etatów 96,25 etatu sędziowskiego, obsada, wliczając sędziów delegowanych wynosi jedynie 82,25 etatu. Brakuje zatem 14 etatów sędziowskich. Tymczasem, w wydziałach drugoinstancyjnych istnieją dwa etaty ponad limit. Łącznie w dwóch wydziałach drugoinstancyjnych jest obecnie 10 sędziów delegowanych.

- Średnia wielkość referatu w wydziale pierwszoinstancyjnym cywilnym wynosi 575,9 spraw, zaś w wydziale drugoinstancyjnym cywilnym 167,2 sprawy. Jednocześnie, wpływ za okres 9 miesięcy 2020 r. w wydziałach pierwszoinstancyjnych wyniósł 18477 spraw i był o 46,4% większy w stosunku do wpływu za analogiczny okres w 2019 r. W tym samym okresie, wpływ w instancji odwoławczej spadł o 22,5%.

- Powyższe przekłada się na czas trwania postępowania. Czas trwania sprawy w instancji odwoławczej wynosił 6,4 miesiąca. W tym samym okresie, na wyznaczenie rozprawy w wydziałach cywilnych pierwszoinstancyjnych czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosił 4,4 miesiąca.

Jednocześnie, wydziały pierwszoinstancyjne Sądu Okręgowego w Warszawie zostały osłabione poprzez oddelegowanie kilku orzekających tam sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. W świetle powyższego wzmocnienie obsady orzeczników w wydziałach pierwszoinstancyjnych jest konieczne, nawet jeżeli oznacza to przeniesienie sędziów z wydziałów odwoławczych do wydziałów pierwszoinstancyjnych. Jeżeli sędzia nie zgadza się na zmianę delegacji, kończy się ona i wraca on do Sądu Rejonowego stanowiącego jego miejsce służbowe – w to miejsce rozpisuje się ogłoszenie o naborze na delegacje do wydziałów, które potrzebują wsparcia. Konkurs taki został rozpisany 12 lipca 2020 r. i z Sądu Rejonowego, został do I instancji cywilnej Sądu Okręgowego w Warszawie delegowany od 1 października 2020 r. inny sędzia – za jego zgodą.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie nie ma kompetencji do dokonania delegowania sędziego sądu rejonowego do sądu okręgowego. Kompetencja ta, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm., dalej: p.u.s.p.) przysługuje Ministrowi Sprawiedliwości (§ 1 pkt 1) bądź prezesowi sądu apelacyjnego (§ 8 – 9). Koniecznym warunkiem delegacji do sądu wyższego rzędu jest jednak zgoda sędziego.

Delegowanie sędziego stanowi odstępstwo od zasady orzekania sędziego w miejscu powołania. Miejscem powołania zaś jest miejsce wyznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w akcie powołania. Na tej podstawie, sędzia uprawniony jest do orzekania w swoim miejscu służbowym. Delegowanie może umożliwić sędziemu uzyskanie awansu, lecz mając na uwadze specyficzny charakter tej służby, musi przyświecać mu idea racjonalizacji wykorzystania kadry sędziowskiej.

Jednym z nadrzędnych obowiązków prezesa sądu jest dążenie do zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania podległego sądu, co wynika ze sprawowania przez prezesa wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, w tym w aspekcie sprawności postępowania, wynikającej m.in. z racjonalizacji wykorzystania dostępnych etatów sędziowskich oraz delegowania. Tym samym, w realiach opisywanych w artykule, choć delegacja Pani Sędzi Magdaleny Hemerling stanowiła w sposób oczywisty wzmocnienie orzeczników V Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, potencjalne wzmocnienie przez nią któregoś z wydziałów pierwszoinstancyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie stanowiło realizację zasady racjonalizacji wykorzystania kadry sędziowskiej. Pani Sędzia miała prawo do niewyrażenia zgody na proponowane warunki delegowania. Nie można jednak uznać, że delegowanie sędziów, bądź wręcz orzekanie przez sędziów w wydziałach pierwszoinstancyjnych w jakikolwiek sposób blokuje im możliwość awansu, czy też stanowi „karę”. Nieuprawnionym jest wniosek, bądź nawet sugestia, że orzekanie przez sędziego w wydziale pierwszoinstancyjnym stanowi przeszkodę w karierze zawodowej. W wydziałach tych orzekają bowiem wybitni specjaliści, rozstrzygający najpoważniejsze sprawy – te w których właściwy już w I – instancji jest sąd okręgowy.

Podkreślenia wymaga, że Prezes Sądu Okręgowego musi dbać także o podległe mu sądy rejonowe, których nie można „wydrenować” z kadry orzeczniczej. Liczba oddelegowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów nie może rosnąć w sposób nieograniczony.

Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie

Komunikat:

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które ukazały się w artykule na portalu gazeta.pl w dniu 30.08.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie informuje:

W dniu 30 sierpnia 2019 r. na portalu gazeta.pl ukazał się artykuł, zatytułowany „Zatory w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na rejestracje spółki trzeba czekać nawet pięć miesięcy” z  podtytułem „Brak elektronizacji sprawia, że Krajowy Rejestr Sądowy nie nadąża z rejestracją spółek. Przez zatory proces opóźnia się o tygodnie, a w przypadku Warszawy nawet o pięć miesięcy”.


http://next.gazeta.pl/next/7,151003,25136643,zatory-w-krajowym-rejestrze-sadowym-na-rejestracje-spolki-trzeba.html


W dniu 27 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie za pośrednictwem Samodzielnej Sekcji Prasowej udzielił rzetelnej odpowiedzi na pytanie dziennikarza, dotyczące średniego czasu oczekiwania na rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi za pierwsze półrocze 2019 r. a mianowicie: ok. 80% spraw dotyczących pierwszego wpisu spółek do rejestru przedsiębiorców zostało zakończonych w przeciągu dwóch tygodni od daty wpływu. W roku 2018 około 70% spółek zostało zarejestrowanych w przeciągu dwóch tygodni od daty wpływu. W roku 2017 w tym samym czasie zostało zakończonych 65% spraw dotyczących pierwszego wpisu do Rejestru.


W dniu 29 sierpnia 2019 r. w uzupełnieniu udzielono odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości wniosków o rejestrację spółek elektronicznych, które zostały rozpoznane w terminie dwóch tygodni od daty ich wpływu tj.: spółki zarejestrowane przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki, udostępnionego w systemie teleinformatycznym (S-24) w 2017 r. i 2018 r. we wszystkich trzech Wydziałach KRS stanowiły ok. 54% spraw o pierwszy wpis a zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi za pierwsze półrocze 2019 r. 61% w ogólnej liczbie spraw o pierwszy wpis.


W związku z powyższymi danymi artykuł na portalu gazeta.pl zawiera nieprawdziwe treści.


Samodzielna Sekcja Prasowa
Sądu Okręgowego w Warszawie"Gazeta Prawna" - sprostowanie
04.08.2017 r.

"Onet" S.A. - oświadczenie

19.07.2017r.

Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. - sprostowanie
19.07.2017r.

,,pudelek.pl" - sprostowanie

13.12.2016r.

"Super Express" - sprostowanie
14.01.2015 r. 

,,naTemat.pl " - sprostowanie
30.09.2015 r.  

,,ESKA.PL" - sprostowanie
16.09.2015 r. 

Link do sprostowanego artykułu: 
http://warszawa.eska.pl/sport/uwolnicmacka-sad-przedluzyl-areszt-tymczasowy-maciejowi-dobrowolskiemu-audio/41040 


Tygodnik "Solidarność" - odpowiedź

19 sierpień 2015 r. 

"Polska The Times" - sprostowanie
26 maj 2015 r.

"Rzeczpospolita" - sprostowanie
25 maj 2015 r.

Wirtualna Polska - odpowiedź
13 maj 2015 r.

Tygodnik ,,Newsweek Polska" - odpowiedź
21 kwiecień 2015 r. 

Tygodnik ,,Newsweek Polska" WYJAŚNIENIE
21 kwiecień 2015 r.

Żądanie zaniechania publikacji
16 kwiecień 2015 r. 

Odpowiedź Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie komentarzy po wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (sygn. II K 784/10)
14 kwiecień 2015 r. 

Dziennik Gazeta Prawna - Odpowiedź Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zatrudniania w sądach koordynatorów prawnych
13 kwiecień 2015 r.

Oświadczenie dotyczące wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia  w Warszawie z dnia 30.03.2015 r. w sprawie II K 784/10 ( ,,byłego kierownictwa CBA").
7 kwietnia 2015 r. 

Dziennik ,,Rzeczpospolita"
16 marzec 2015 r.

Portal TOKFM.pl
25 luty 2015 r.

Portal Gazeta.pl
25 luty 2015 r.

Dziennik ,,Metro"
23 luty 2015 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane