Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Zakres czynności - Prezes

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wykonuje czynności przewidziane przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), a w szczególności:    


1 kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie;

2 reprezentuje Sąd Okręgowy w Warszawie na zewnątrz;

3 wykonuje czynności z zakresu działalności administracyjnej Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym Sądu Okręgowego w Warszawie;

4 dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

5 nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości nadzorowanych wydziałów;

6 jest zwierzchnikiem służbowym sędziów;

7 powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia;

8 sprawuje nadzór nad pracą inspektorów do spraw biurowości;

9 ustala po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział czynności w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w którym określa:

 1. przydział sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
 2. zakres obowiązków sędziów oraz referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw,
 3. plan dyżurów oraz zastępstw sędziów oraz referendarzy sądowych;

10 podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich;

11 zarządza wizytacje i lustracje poszczególnych wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądów Rejonowych, działających w okręgu sądowym Sądu Okręgowego w Warszawie;

12 wykonuje przewidziane w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2018.1014) czynności w stosunku do Kuratora Okręgowego;

13 co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań;

14 zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

15 zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

16 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

17 rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Warszawie;

18 przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie w zakresie nadzorowanych wydziałów;

19 sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

20 rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów i referendarzy sądowych w przydziale spraw;

21 wykonuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742);

22 współpracowanie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizowanie szkoleń dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i ławników;

23 w zakresie przysługujących Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Warszawie:

 1. występuje przed organami egzekucyjnymi w zakresie wszczęcia i prowadzenia egzekucji na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  29 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.2016.1227) oraz innych należności, w tym orzeczonych
  w postępowaniu karnym;
 2. udziela dalszych pełnomocnictw w zakresie przepisu pkt. 17 lit. a Rozporządzenia;
 3. rozkłada na raty, odracza termin spłaty, albo umarza należności orzeczone w postępowaniu przez sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 4. wykonuje potrącenia wierzytelności przysługujących Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Warszawie reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie od dłużników, z wyłączeniem wierzytelności cywilnoprawnych;

24 sprawuje nadzór nad Koordynatorem do spraw kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;

25 sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w szczególności: sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczących Wydziałów sądu Okręgowego
w Warszawie oraz Prezesów Sądów Rejonowych;

26 sprawuje nadzór nad pracą:

- Oddziału Administracyjnego w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania sądu;
- Oddziału Kadr w zakresie zwierzchnictwa nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów;
- Oddziału ds. analiz i organizacji pracy;
- Rzeczników prasowych;
- Samodzielnej Sekcji Prasowej;

w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, a także:

-  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
-  Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych;
-  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
- Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,

- Koordynatora ds. międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych;

27 sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z wyłączeniem wydziałów ksiąg wieczystych tego Sądu;

28 zastępuje Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie przydzielonych zadań nadzoru administracyjnego w czasie ich nieobecności.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij