W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Strefa kandydatów na mediatoraUwaga: Zgodnie z art. 157 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wszelkie dane wskazywane przez kandydatów na mediatorów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych:

1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)
2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 157a. -157f (Dz. U. z 2020 r. poz. 365)
3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122)

 
Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:
1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
2.
ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
3. ukończyła 26 lat;
4. zna język polski;
5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.): mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego
 w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Wykaz dokumentów, które powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o wpis na listę stałych mediatorów;
2. oświadczenie:

- o
ukończeniu 26 lat;
- o pełnej zdolności do czynności prawnych;
- o korzystaniu w pełni praw publicznych;
- o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
- o znajomości języka polskiego;
- o tym, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 Kodeksu karnego;

3. informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji;
4. spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji lub informacja o ich braku;
5. opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji;
6. dokumenty poświadczające wykształcenie;
7. dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.


Do złożonych dokumentów należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł  - zgodnie z pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w Warszawie:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, zaś w tytule wpłaty należy wpisać „opłata za wydanie decyzji o wpisie na listę stałych mediatorów”.

 

Uwaga: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w razie wątpliwości, co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.

 

Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych:

1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)
2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 157a. -157f (Dz. U. z 2020 r. poz. 365)
3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122).

 

Dokumenty do pobrania:
1. Opis przebiegu procesu uzyskania wpisu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf]

2. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów [pdf]
3. Oświadczenie kandydata na stałego mediatora [pdf]
4. Informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji i o wydanych publikacjach naukowych [pdf]

MASZ JUŻ WPIS W INNYM SĄDZIE?

Dokumenty do pobrania:
1. Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania wpisu na listę stałych mediatorów dla osób posiadających wpis w innym sądzie okręgowym [pdf]
2. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów [pdf]
3. Informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji i o wydanych publikacjach naukowych [pdf]W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c.). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c.).

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r. nr 172 poz. 1438), która weszła w życie dnia 10 grudnia 2005 r. (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-18315 k.p.c.)

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 1832 § 3 k.p.c.).

Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorem w sprawach cywilnych nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c.). 

Mediatorami w sprawach o rozwód i separację mogą być również kuratorzy sadowi oraz osoby wykazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne art. 436 § 3 k.p.c. Przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu w innych sprawach rodzinnych i w sprawach opiekuńczych. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3 k.p.c. albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
2. kopię statutu
3.
dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego.


Dokumenty do pobrania:

1. Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania wpisu do wykazu instytucji i osób uprawnionych [pdf]
2. Wniosek o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych - mediacje w sprawach karnych [pdf]
3. Wniosek o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych - mediacje w sprawach cywilnych [pdf]
4. Informacje o liście mediatorów oraz instytucji/ośrodku mediacyjnym - w sprawach nieletnich [pdf]


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę instytucji osób godnych zaufania podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie 
al. „Solidarności” 127, 
00-898 Warszawa 
lub wysłać pocztą.

Powiadom znajomego