Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Właściwość Wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

I Wydział Cywilny

Do właściwości I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M.

 

II Wydział Cywilny

Do właściwości II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż.

 

III Wydział Cywilny

Do właściwości III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M.

 

IV Wydział Cywilny

Do właściwości IV Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.
Uwaga:
Sprawy o rozwód i separację z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pruszkowie rozpoznaje VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy tut. Sądu.
Dla wszystkich spraw prowadzonych przez IV Wydział Cywilny przed 2005 r. właściwy jest XXV Wydział Cywilny.

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy

Do zakresu działania V Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz rozpoznawanie zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tych sądów rejonowych.

 

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

Do zakresu działania VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, spraw rodzinnych i cywilnych o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu.

VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy

Do zakresu działania VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego Rejestrowego należy rozpoznawanie w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie, spraw rodzinnych i cywilnych o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych.

VIII Wydział Karny

Do właściwości VIII Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw ze stosunków międzynarodowych, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu.

IX Wydział Karny Odwoławczy

Do właściwości IX Wydziału Karnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

 

X Wydział Karny Odwoławczy

Do właściwości X Wydziału Karnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

 

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Do właściwości XI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych należy rozpoznawanie  spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

XII Wydział Karny

Do właściwości XII Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu − z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu.

 
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Do właściwości XIII Wydziału Ubezpieczeń należy rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych, spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej, Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym do rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270).

 

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Do właściwości XIV Wydziału Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych, spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej, Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wyłączeniem rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), przekazanych do XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych.

 

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń

Do właściwości  XV Wydziału Wykonywania Orzeczeń  należy wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych.

 

XVI Wydział Gospodarczy

Do właściwości XVI Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie w I Instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do Sądu gospodarczego z obszaru właściwości  Sądów Rejonowych  dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

 

XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do właściwości XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy rozpoznawanie spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego.

 

XVIII Wydział Karny

Do właściwości XVIII Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu − z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu.

 

XIX Wydział Wizytacyjny

Do właściwości XIX Wydziału Wizytacyjnego należy wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu.

 

XX Wydział Gospodarczy

Do właściwości XX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem  spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo.

 

XXI Wydział Pracy

Do właściwości XXI Wydziału Pracy należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Do właściwości XXII Wydziału Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych należy rozpoznawanie spraw określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

1) sprawy o zakazie naruszeń praw do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, a także o usunięcie skutków naruszeń,

2) sprawy o stwierdzenie nienaruszania praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,

3) sprawy z pozwów wzajemnych o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia znaków towarowych i o unieważnienie wzorów wspólnotowych.

 

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

Do właściwości XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

 

XXIV Wydział Cywilny

Do właściwości XXIV Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż.

 

XXV Wydział Cywilny

Do właściwości XXV Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz rozpoznawanie w I instancji spraw rodzinnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

 

XXVI Wydział Gospodarczy

Do właściwości XXVI Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

Do właściwości XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Piasecznie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tych sądów rejonowych

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych - wyciąg

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij