Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zaprasza do współpracy lekarzy różnych specjalności z zakresu medycyny zainteresowanych pełnieniem funkcji biegłego sądowego.


I N F O R M A C J A
Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie Nr 122/20 z dnia 5 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji pracy Sądu w stanie epidemii zamknięte zostało Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 oraz przy ul. Płockiej 9. Działa jedno okienko Biura Podawczego w gmachu Sądu przy al. Solidarności 127.Lista biegłych stan na maj 2020 r.

 

Udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie lista biegłych sądowych zawiera nazwiska oraz dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy wyrazili na to zgodę przedkładając stosowne oświadczenie.
Listę udostępnia się w szczególności stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Kim jest biegły sądowy?

 

Biegły sądowy to ekspert w zakresie danej dziedziny, powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.
Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.
Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z przepisów prawnych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).
Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.
Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie, bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

 

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony), bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

 

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny. W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m. in.:

 

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym, np. małżonek, krewny, powinowaty, osoba będąca świadkiem czynu.

 

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się ww. przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.
Gdyby opinia biegłego była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.
Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych psychiatrów. W postępowaniu sądowym biegłych powołuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator.

 


 

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne:

 

poniedziałek: 8.30 - 18.00

 

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30
Kongresy i szkolenia [więcej]

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych [pobierz]

Podpisanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w aktach sądowych wydanego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Sądu Okręgowego w Warszawie wiąże się m. in. z odpowiednim przygotowaniem laptopów i komputerów stacjonarnych do opracowywania opinii.

Zmiana danych kontaktowych

Biegły winien informować sąd o każdej zmianie adresu, telefonu czy adresu poczty elektronicznej. Informację można przekazać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznie do Oddziału Administracyjnego.

Przerwa w pełnieniu funkcji

Biegły jest zobowiązany poinformować Prezesa Sądu o przerwie w pełnieniu funkcji biegłego dłuższej niż okres 3 miesięcy. Jeśli okres przerwy jest krótszy niż 3 miesiące biegły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie sądów, które zleciły wydanie opinii lub wezwały na termin rozprawy.

Zwrot akt sądowych

Koszty zwrotu akt do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera ponosi biegły.

Oświadczenie podatkowe do celów finansowych [pobierz]

Należności biegłych sądowych [więcej]

Przepisy regulujące status i czynności biegłych

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) [pobierz]

Przepisy prawa procesowego

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję najlepiej złożyć na ok. 3 miesiące przed jej upływem.

Do wniosku należy załączyć:

 • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie na kolejną kadencję [pobierz],
 • kwestionariusz osobowy [pobierz],
 • aktualną informację o niekaralności,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
 • oświadczenie podatkowe do celów finansowych [pobierz],
 • dowód osobisty wyłącznie do wglądu.


Opłatę skarbową można uiścić:

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która:

 • ukończyła 21 lat życia
 • posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie [pobierz];
2. kwestionariusz osobowy [pobierz];
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, w szczególności związane z dziedziną ustanowienia;
4. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów (w wypadku lekarzy - posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
5. opinie, referencje od pracodawców;
6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł;
(Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstają z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).
8. oświadczenie podatkowe do celów finansowych [pobierz];
9. oryginały składanych kopii dokumentów do wglądu;
10. dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

Dokumenty od kandydatów na biegłych sądowych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie (pokój 20, korytarz G, parter).

 

Opłatę skarbową należy uiścić:


Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Przepisy regulujące status i czynności biegłych

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) [pobierz]


Przepisy prawa procesowego

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych