W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Ochrona danychOgólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

Informacje o Administratorach

Administratorami danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie są:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych;
 2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie – w zakresie realizowanych zadań zastrzeżonych dla Prezesa Sądu;
 3. Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie – w zakresie realizowanych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Sądu.

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa


Informacje o Inspektorze ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pan Michał Majuch.

Zastępcą IOD w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pani Sylwia Zdrojkowska.

Kontakt z inspektorem ochrony danych oraz zastępcą IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: 22 440-31-50.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane w celach realizacji zadań Administratorów wynikających z przepisów prawa, zawierania i realizacji umów lub Państwa zgody, w szczególności:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej;
 2. rekrutacji urzędników, asystentów sędziego;
 3. procesu nominacyjnego na stanowisko sędziego i referendarza sądowego;
 4. realizacji praktyk i staży;
 5. zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych;
 6. prowadzenia listy biegłych sądowych oraz lekarzy sądowych;
 7. wykonywania czynności ławnika;
 8. wpisu na listę stałych mediatorów, wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych oraz wykazu instytucji  i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;
 9. udostępniania informacji publicznej;
 10. rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na monitorowanym terenie;
 12. zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa (nagrywania rozmów);
 13. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 14. przyznania dostępu do Portalu Informacyjnego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in:

 1. osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 2. inny administrator (np. Minister Sprawiedliwości);
 3. podmioty przetwarzające;
 4. strona trzecia.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Przysługuje Państwu prawo do  żądania od Administratora dostępu do danych; sprostowania danych (sprostowanie należy rozumieć jako poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, przedstawienie dodatkowych informacji, przy czym uzupełnienie danych nie może obejmować danych, które byłyby nadmierne. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane, które są nieprawidłowe); usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących.

Każde z ww. żądań będzie rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych zawartych w aktach spraw sądowych regulują przepisy szczególne.

Każda osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa mają Państwo prawo wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości organem właściwym do rozpoznania Państwa skargi jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzulach informacyjnych
oraz u Inspektora Ochrony Danych
Zarządzenie nr 3468/2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia do stosowania "Zasad współadministrowania" w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Załącznik:
- zasady współadministrowania [pdf] [docx]
Klauzula informacyjna
dla osób ubiegających się oraz wykonujących funkcję biegłego
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:


 1. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ustanowienia oraz prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych oraz biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ww. przepisach jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu ustanowienia biegłego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pani/Pana kandydatury. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z ww. przepisów wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji biegłego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio do Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych (biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpoznania złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a-41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres rozpoznania skargi lub wniosku. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio na adres Sądu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Klauzula informacyjna dla osób składających petycje do Sądu Okręgowego w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonej petycji na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji złożonej petycji. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio na adres Sądu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127. 


Administrator danych informuje, że:

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej
  na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego
  w Warszawie.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl)
  lub składając wniosek bezpośrednio do Oddziału Bezpieczeństwa (informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.Klauzula informacyjna dla mediatorów wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

Administrator danych informuje, że:

Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wpisem na listę mediatorów, wykonywaniem zadań mediatora oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. doręczenia korespondencji, rozliczeń finansowych).
 2. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności mediatora.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres, w którym jest Pani/Pan wpisana/y na listę, a także po jego zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Administrator informuje, że:
1. Monitoring wizyjny obejmuje:
a) budynki Sądu, w szczególności wejścia oraz wyjścia z Sądu, korytarze, klatki schodowe, hole, sale rozpraw, Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią akt, kasę, serwerownie, pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej;
b) obszary wokół budynków znajdujące się w zasięgu kamer (ściany budynku, dziedzińce, parkingi).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. (22) 440-31-50.
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników Sądu oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie Sądu;
b) ochrony mienia;
c) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na monitorowanym terenie;
d) zapobiegania naruszaniu zakazu wnoszenia do budynków Sądu broni, amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych przedmiotów oraz środków niebezpiecznych;
e) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd na szkodę.
– na podstawie art. 22 2 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ; art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu oraz pracowników podmiotów działających na zlecenie Sądu.
5. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym – m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
6. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 21 dni i po tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 możliwa jest za pośrednictwem IOD (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek do Prezesa lub Dyrektora Sądu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Klauzula informacyjna dla osób, których rozmowy telefoniczne są rejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania rozmów telefonicznych w  Sądzie Okręgowy w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie,  al. „Solidarności” 127.
 
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 4. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Biura Obsługi Interesanta (boi@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla ławników w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.
Administrator danych informuje, że:
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z wykonywaniem czynności ławnika realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania czynności ławnika, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
 3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności ławnika.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie(iod@warszawa.so.gov.pl) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu sądowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań
z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie,
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (ustawa USP) oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 13 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym
  z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora oraz strona trzecia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.
 6. Zgodnie z art. 175dc § 1 ustawy USP do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się art. 15 RODO (prawo dostępu do danych), art. 16 RODO (prawo do sprostowania danych) – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych), art. 19 RODO (prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usuniecie danych osobowych lub o ograniczeniu).
 7. Zgodnie z art. 27 ustawy DODO w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach karnych, prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.  
 8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dla kandydatów oraz osób wykonujących czynności lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
 
Administrator informuje, że:
 1. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wpisu do wykazu lekarzy sądowych na podstawie ustawy
  z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym oraz przepisów wykonawczych – zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ww. przepisach jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu zawarcia umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wpisu do wykazu lekarzy sądowych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pani/Pana kandydatury na lekarza sądowego i podpisania umowy.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji lekarza sądowego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio do Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych (biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie diagnostycznym w I i II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127,
00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sporządzenia, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich na podstawie art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz przepisów wykonawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do sporządzenia opinii, a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Zgodnie z przepisami prawa materiały pochodzące z badania, stanowiące podstawę wydania opinii, nie mogą być udostępniane osobom badanym.
 6. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach organizacji i realizacji „Spotkania z Temidą” jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
2.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia „Spotkania z Temidą” – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań związanych z organizacją Spotkania. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który w szczególności wiąże się z potrzebą kontaktowania się z Panią/Panem, wymianą korespondencji oraz weryfikacją tożsamości.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne oraz organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas organizacji i realizacji Lekcji, następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi Sądu Okręgowego w Warszawie.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pllub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu oprofilowanie.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. Klauzula informacyjna


Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w protokole przeglądania zawartości bagażu lub przeglądania odzieży osób wchodzących do budynku Sądu przez pracowników ochrony jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie,
al. „Solidarności” 127; 00-898 Warszawa.


Administrator informuje, że:


 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować
  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw, o których mowa w punkcie 7, realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu sporządzenia protokołu przeglądania zawartości bagażu lub przeglądania odzieży osób wchodzących do budynku Sądu, na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 3. Podanie danych, o których mowa w Protokole przeglądania zawartości bagażu lub przeglądania odzieży osób wchodzących do budynku Sądu jest warunkiem ustawowym.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego
  w Warszawie oraz upoważnionych pracowników agencji ochrony współpracujących z Sądem.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi Sądu Okręgowego w Warszawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 7 możliwa jest za pośrednictwem IOD lub składając wniosek żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 

Powiadom znajomego