W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesantów

XML

Treść


COVID-19 

Zmiany w organizacji pracy Sądu związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Przed wizytą w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie prosimy o  szczegółowe i uważne  zapoznanie się z zarządzeniami  o zmianie organizacji pracy i obsługi interesantów na czas zagrożenia epidemicznego a  także z zamieszczonymi niżej informacjami 

Z dniem 11 września 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19:

Zarządzenie nr 184/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu z 11 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu i obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19
 (dokument PDF, rozmiar 771 KB)

Archiwalne  zarządzenia wydane w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 64/2020 z 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 4,43 MB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 78/2020 z 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 64,3 KB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 119/2020 z 21 maja 2020 r. (dokument PDF, rozmiar 1,55 MB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Nr 94/2020 z 3 kwietnia 2020 r. w przedmiocie rozpoznawania spraw na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (dokument PDF, rozmiar 77,3 KB)

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Nr 122/2020 z 27 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów okresie epidemii COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 613 KB)

Z uwagi na precyzyjnie określone przepisy regulujące zakres udzielanych tą  informacji (Regulamin urzędowania sądów powszechnych § 123 i nast.) w celu poszerzenia  zakresu informacji o sprawach, zachęcamy do korzystania z profilu zaufanego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Informacje znajdziecie Państwo w zakładce:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/967/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne i związane z tym ograniczenie obsługi Interesantów, upraszamy do składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia pisma w placówce pocztowej decydująca jest data stempla pocztowego.

Za  wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy  ! 

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 (dokument PDF, rozmiar 171 KB)

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji (dokument PDF, rozmiar 170 KB)

Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie


Dni wolne w roku 2020 dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarządzeniem 39/2020 z 18 lutego 2020 zostały wyznaczone w roku 2020  dodatkowe dni wolne od pracy  dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

12 czerwca
14 sierpnia 
24 grudnia

z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania dnia 12 czerwca 2020 r. - w sobotę - 6 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 39/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w roku 2020 (dokument PDF, rozmiar 3 MB)

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać wyłącznie poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

Uwaga

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 700 j.t.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 marca 2018 r.- Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości aktualne i pełne odpisy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie informujemy, że pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

W związku z wejściem w życie od dnia 15 marca 2018 r. nowych przepisów, dotyczy 1. osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, 2. likwidatorów 3. prokurentów, należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń art. 19 ustęp 5 ustawy o KRS art. 19 a ustęp 5a ustawy o KRS „Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.”Art. 19 a ustęp 5d ustawy o KRS „Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a–5c stosuje się odpowiednio.”

UWAGA:Art. 37 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw „Spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę, o której mowa w art. 19a ust. 5d ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

 

UWAGA

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych                      
 • E-znaki są możliwe do nabycia na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;                                                                       

Interesanci Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach I-VII przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz Wydziałach VIII, IX,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX   przy ul. Czerniakowskiej 100A oraz Wydziałów  XI, XII, XIII i XIV   Gospodarczych KRS przy ul. Czerniakowskiej 100 są przyjmowani w Biurze Obsługi Interesantów.

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela  porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW   KONTAKT BOI

Informator Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 931 KB)

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

- w poniedziałek w godzinach 8:30 - 18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30

BOI  Wydziałów  I,II,V - VII przy ul. Marszałkowskiej 82 

e-mail:   boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

BOI Wydziałów VIII-IX, XV-XIX przy ul. Czerniakowskiej 100A

e-mail:   boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl

 

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o opłacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

 

 • Uprzejmie  informujemy także, iż w budynkach Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 i Marszałkowskiej 82 funkcjonują wpłatomaty, które usprawniają proces opłat sądowych i nie wymagają oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługują interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30-17:45

wtorek-piątek   8:30 - do 15:45

Biuro Podawcze w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 8:30-18:00

wtorek-piątek 8:30-15:30

Informacja dotycząca zgłaszania sprawozdań finansowych (dokument PDF, rozmiar 54,6 KB)

 

 UWAGA !

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1288 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (dokument PDF, rozmiar 2,92 MB)

 

COVID-19 

Zmiany w organizacji pracy Sądu związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Przed wizytą w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie prosimy o  szczegółowe i uważne  zapoznanie się z zarządzeniami  o zmianie organizacji pracy i obsługi interesantów na czas zagrożenia epidemicznego a  także z zamieszczonymi niżej informacjami 

Z dniem 27 maja 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19:


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Nr 122/2020 z 27 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu w zakresie obsługi interesantów okresie epidemii COVID-19 
(dokument PDF, rozmiar 613 KB)


Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie zostało powołane z dniem 8 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenia Nr 73/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 27,9 KB)

ANEKS Nr 10 z dnia 8 czerwca 2019 roku do Zarządzenia Nr 73/2010 Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 1,77 MB)

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt opiera się na:

Regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI):

Załącznik Nr 1- Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (tekst jednolity) 

Regulaminie Czytelni Akt:

Załącznik Nr 2 - Regulamin Czytelni Akt Wydziałów Procesowych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (tekst jednolity) (dokument PDF, rozmiar 140 KB)

Załącznik Nr 3 - Regulamin Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 306 KB)

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów:

W siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82:

I Wydziału Cywilnego,

II Wydziału Cywilnego,

V Wydziału Karnego,

VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

W Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerami BOI opublikowanymi niżej,  uruchomiony został całodobowy system interaktywnej obsługi osoby dzwoniącej (IVR). Zadaniem systemu jest informowanie osób dzwoniących do Sądu o stanie załatwianej sprawy, kierowanie do konsultantów Biura Obsługi Interesantów. W praktyce, każdy, kto zna sygnaturę sprawy, której jest uczestnikiem, może całodobowo dowiedzieć się o tym, czy w sprawie wyznaczono rozprawę i na kiedy, czy wydany został wyrok i czy jest on  prawomocny. W przypadku, gdy okaże się,  że podana automatycznie informacja wymaga uzupełnienia, system zaproponuje połączenie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (w godzinach urzędowania Sądu), który uzupełni informację lub skieruje do osób bezpośrednio zajmujących się sprawą.

Informacje uzyskane za pomocą przedmiotowego systemu (IVR) z powodów technicznych mogą się różnić od informacji zawartych w systemie obiegu dokumentacji sądowej, w sytuacjach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Konsultantem BOI. 

System całodobowej informacji IVR  nie obejmuje Wydziałów  KRS oraz Rejestru Zastawów. 


UWAGA!!!

Uprzejmie informuję, że wystąpiła awaria Sądowej Poczty Elektronicznej polegająca na braku możliwości wysyłania wiadomości email do odbiorców w Internecie. Nie działa także odbieranie wiadomości od nadawców z Internetu. W chwili obecnej zespół Administratorów, pracuje nad usunięciem powyższej awarii.Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Telefony:

22 55 39 771
22 55 39 773
22 55 39 779
22 55 39 762


e-mail:          

boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

 

W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 A:          W siedzibie przy ul. Czerniakowska 100 :
VIII Wydziału Gospodarczego,                                    XI Wydział Rejestru Zastawów,
IX Wydziału Gospodarczego,                                       XII Wydziału Gospodarczego KRS,
XV Wydziału Gospodarczego,                                      XIII-XIV  Wydziału Gospodarczego KRS,
XVI Wydziału Gospodarczego,
XVII Wydziału Gospodarczego,
XVIII Wydziału Gospodarczego
XIX Wydziału Gospodarczego 

Informacja, zamawianie akt do czytelni,                       Informacja, wydawanie dokumentów i odpisów,
zamawianie odpisów, kserokopii
w sprawach gospodarczych procesowych   

Telefony:                                                                   Telefony:
Centrala Sądu Gospodarczego przy                              Centrala Sądu Gospodarczego przy 
ul. Czerniakowska 100 A                                            
 ul. Czerniakowska 100                     
22 44 00 300 :                                                           22 33 41 300 :

22 33 41 603                                                             22 44 00 687
22 33 41 388                                                             22 44 00 689
22 33 41 389                                                             
22 44 00 691

e-mail:                                                                      e- mail 
boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl                        boiXIRZ@warszawa.sr.gov.pl
                                                                                 boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

                                                                                 boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl
                                                                                                                            boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30

BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie za pomocą kontaktu elektronicznego.

Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości a w szczególności:

 • udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych- na zasadach określonych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału
 •  wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem biura podawczego z dopuszczeniem możliwości złożenia w BOI następujących pism:

 •   wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
 •   wniosek o zwrot kosztów podróży
 • wniosek o wydanie nagrania z protokołu rozprawy 

Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.


CZYTELNIA AKT Wydziałów Procesowych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Dla zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy zamawiać akta sądowe telefonicznie lub elektronicznie, poprzez KONTAKT BOI.

Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt.

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

ostatni interesant w poniedziałki - wchodzi do Czytelni akt o godzinie 17:45

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82

22 55 39 705 - dla spraw I,II,V-VII oraz telefony BOI:

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100A  dla spraw VIII, IX,  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX 

22 33 41 389

22 33 41 603

22 33 41 388

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów

Czytelnia Akt Wydziałów:  XI Rejestru Zastawów, XII, XIII, XIV KRS:

ul. Czerniakowska 100,

00-454 Warszawa,

parter - Sala Obsługi

tel. 22 44 00 624

       22 44 00 625 

 

WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.

Uwaga !

W dniu 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1288 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (dokument PDF, rozmiar 2,92 MB)

 

Wzory wniosków:

1. Wniosek o wgląd do akt (dokument PDF, rozmiar 34,8 KB)

2. Wniosek o wydanie kserokopii (dokument PDF, rozmiar 354 KB)

3. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (dokument PDF, rozmiar 40,1 KB)

4. Wniosek o wydanie wydruku z systemu biurowości sądowej (dokument PDF, rozmiar 178 KB)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane