W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Opłaty sądowe

Wersja strony w formacie XML

Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie
Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00,  w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00.
Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

 

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

 

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

 

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

 

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

 

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata w łącznej kwocie 105,00 złotych,

 z czego:

100,00 złotych  tytułem opłaty od wniosku na konto dochodów budżetowych:

 61 1010 1010 0072 2722 3100 0000,

5,00 złotych tytułem opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym na konto sum na zlecenie:

 83 1240 5918 1111 0000 4909 8570.


Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych:

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru, zwanych dalej "znakami opłaty sądowej".

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany. Jeżeli wpłata na rachunek bieżący dochodów sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu.

Opłatę za sporządzenie dokumentu, spisanie ugody lub za dokonanie innej czynności sądowej uiszcza się przez naklejenie znaków opłaty sądowej na odpowiedniej karcie akt sprawy, stwierdzającej tę czynność. Wysokość pobieranej opłaty zaznacza się na wydanych stronie dokumentach.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej kasuje sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania dokumentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z naklejonymi na nim lub dołączonymi do niego znakami. Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Więcej informacji - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.z 2006r. Nr 27 poz. 199).

 

Akty prawne regulujące wysokość opłat w poszczególnych sprawach

Dostęp do wszystkich dzienników ustaw można uzyskać tutaj.

Wysokość opłat w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398, zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 126 poz. 876) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. Dz.U. z 1993 r. Nr 33 poz. 152, zmiana Dz.U. z 1994r. Nr 119 poz. 575).

Wysokość opłat w sprawach karnych i o wykroczenia

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. (Dz.U.z 1983r. Nr 49 poz. 223 zmiany Dz.U. z 1989 r. Nr 61 poz. 363, Dz.U. z 1991r. Nr 62 poz. 261, Dz.U.z 1993r. Nr 59. poz 270, Dz.U. z 1995 r. Nr 89 poz. 443, Dz.U.z 1996 r. Nr 156 poz. 779, Dz.U. z 2003r. Nr 229 poz.2272). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. z 2003r. Nr 107 poz. 1006) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. z 2003r. Nr 104 poz. 980).

Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. (Dz.U. z 1996r. Nr 45 poz. 204 zmiana Dz.U. z 1999r. Nr 87 poz. 977, Dz.U. z 2000r. Nr 117 zm.1243, Dz.U. z 2001r. Nr 124 poz. 1358, Dz.U. z 2004 r. Nr 286 poz. 2888).

Wysokość opłat z udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego. (Dz.U. z 2000 r. Nr 117 poz. 1240).

Wysokość opłat za odpisy z ksiąg wieczystych:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2003r. Nr 156 poz. 1528).

 

Szczegółowe informacje na temat opłat sądowych można uzyskać TUTAJ

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane