W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Biegli sądowi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu stan na 16 stycznia 2023 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - INSTRUKCJA SZYFROWANIA

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie są dostępne w czytelni Sądu Okręgowego oraz sekretariatach wydziałów procesowych Sądów Rejonowych. 

W szczególności listę udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zawarte w liście dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego sądowego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Dokumenty od kandydatów na biegłych sądowych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127 (parter). Informacji ws. biegłych udziela Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie.Kim jest biegły sądowy

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych sądowych. Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony), bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba,  o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny.

W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m. in.:

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym,
 • małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się w/w przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.

Gdyby opinia biegłego była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. (Dz. U. z dnia 31.12.2007 r) opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień.Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

1. Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. Nr 250, poz. 1883, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz. U. Nr 98, poz. 1070, dział IV rozdz.6, z późn. zm.

2. Przepisy prawa procesowego:

 • Kodeks postępowania cywilnego.
 • Kodeks postępowania karnego.
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.).

3. Należności biegłych sądowych:

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2016 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi  1 766,46 zł (Dz. U. z 2016 r. poz. 278). W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

3a) Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 - 93).
 • Ustawa budżetowa na rok 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 278).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U.2007.201.1462),

3b) Obowiązujące w Sądzie Okręgowym w Warszawie stawki za użytkowanie pojazdów prywatnych do celach służbowych:

 • Koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych (za 1 km) o pojemności skokowej silnika do 900 cm ³- 0,50zł, powyżej 900 cm ³- 0,60 zł (Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Nr 149/14 z dnia 4.07.2014 r.);
List biegłych sądowych 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłycH w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) z późn. zm.:
§ 2. Biegłych sądowych powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
§ 3. 1 Kandydatów do listy biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii  Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (05-802) ul. Partyzantów 2/4 w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień a w odniesieniu do lekarzy psychiatrów konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. 2. Lista biegłych jest publikowana w dzienniku urzędowym. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.:
§ 8.1 Prezes Sądu skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji;
 • w razie śmierci;
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie. 

§ 12.1 Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyraził zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

§ 16.1 Biegły jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Prezesa o:

 • każdej zmianie swego adresu;
 • zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.2005.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych (§ 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).

Proces ustanowienia biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie:

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie [odnośnik pobierz];
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy [odnośnik pobierz];
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się  o ustanowienie biegłym;
6. w przypadku pozostawania w stosunku pracy - opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony podpisane przez kierowników zakładów pracy oraz zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostawania bez zatrudnienia przedstawienie aktualnych opinii/rekomendacji od podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował;
7. w przypadku przynależności do organizacji zawodowych - opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
8. aktualna informacja o niekaralności;
9. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności. Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty celem stwierdzenia zgodności danych wskazanych  w kwestionariuszu osobowym z dowodem tożsamości.


Opłatę skarbową można uiścić:

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


Centrum Obsługi Podatnika


21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 Przedłużenie kadencji biegłego sądowego

Wniosek najlepiej złożyć na ok. 2-miesiące przed upływem kadencji zgodnie z§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883).

Do wniosku należy załączyć:
- dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
- kwestionariusz osobowy,
- aktualną informację o niekaralności.
WAŻNA INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - INSTRUKCJA SZYFROWANIA 

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych

 

Klauzula informacyjna


dla osób ubiegających się oraz wykonujących funkcję biegłego
w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.


Administrator informuje, że:


 1. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 440-31-50.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ustanowienia oraz prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych oraz biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych, o których mowa w ww. przepisach jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu ustanowienia biegłego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania Pani/Pana kandydatury. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z ww. przepisów wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji biegłego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov.pl) lub składając wniosek bezpośrednio do Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych (biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.


 

 

Powiadom znajomego