Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Opłaty sądowe

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Opłaty sądowe


Z dniem 1 stycznia 2017r. została oddana do użytku platforma e-PŁATNOŚCI służąca do uiszczania opłat sądowych.

Ze szczegółami można zapoznać się za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości  www.oplaty.ms.gov.pl 

 

Wykaz opłat sądowych za wydanie:

w sprawach karnych i o wykroczenie

 

w sprawach cywilnych

 

kserokopii dokumentów z akt sprawy

1 zł.- za 1 stronę

20 zł.- za każde rozpoczęte 20 stron

kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność

6 zł.- za 1 stronę.

20 zł.- za każde rozpoczęte 10 stron

odpisu orzeczenia

6 zł.- za 1 stronę.

20 zł. –za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

kopii nagrania z przebiegu rozprawy ( na płycie CD)

6 zł.

20 zł.
Ustawa o kosztach sądowych

Aktualna treść ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( pobierz )

Co składa się na koszty postępowania cywilnego ?


Koszty sądowe dzielą się na opłaty i wydatki. Do ich uiszczenia obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki -np. wniosek, w którym domaga się sporządzenia opinii przez biegłego. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek.

Jakie są kategorie opłat sądowych?

Rodzaje opłaty pobieranych od pism... więcej...

Jakie pisma podlegają opłacie ?

Opłatę należy dokonać przy wniesieniu do sądu pisma,...więcej...

Czym są wydatki ?

Wydatki rzeczywiście ponoszone w związku z przeprowadzeniem postępowania ... więcej...

Przykładowe opłaty

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Sprawy gospodarcze

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Postępowanie upadłościowe, układowe i naprawcze

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych

Inne sprawy cywilne (rodzinne), sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym oraz opłaty kancelaryjne

Uiszczanie opłat

Uiszczenie opłaty sądowej w sprawie może nastąpić na cztery sposoby.

 1. przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu.
 2. gotówką w kasie sądu.
 3. znakami opłaty sądowej.
 4. e-znakami.

Znakami wolno uiścić opłatę tylko wówczas, gdy nie przekracza 1500 zł.

Znaki opłaty sądowe, które mają wartość l zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 200 zł należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miej­scu niezawierającym tekstu je­den obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.
Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.
Znaki opłaty sądowej skaso­wane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Zasady ustalenia daty opłacenia pisma.

 • datą opłacenia w znakach opłaty sądowej jest dzień wniesienia do sądu pisma z naklejonymi znakami,
 • datą uiszczenia opłaty w kasie sądu jest data na kwicie kasowym,
 • datą uiszczenia opłaty przekazem pocztowym jest data stempla pocztowego na dowodzie wpłaty,
 • datą uiszczenia opłaty przelewem bankowym jest data przyjęcia przelewu przez bank , pod warunkiem że wskazana kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy. W razie braku takiego pokrycia datą uiszczenia opłaty jest dzień, w którym przelew został zrealizowany przez bank

Uwaga. Opłaty w agencjach nie gwarantują przekazania pieniędzy w terminie i mogą spowodować daleko idące konsekwencje prawne i zamknięcie drogi do sądu. O zachowaniu terminu do uiszczenia opłat nie decyduje data wpłaty w punkcie płatniczym.

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych ?

Opłatę związaną z wniesieniem pisma do sądu ponosi strona, która ja złożyła . Jeżeli jednak nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, to moąe domagać się zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części. Zawsze jednak gdy przegra sprawę musi zwrócić przeciwnikowi procesowemu koszty procesu, gdy on tego zażąda

Przykłady wniosków wolnych od opłat:

 • zabezpieczenie roszczenia, zgłoszone w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, nadanie dziecku nazwiska, przysposobienie dziecka, odebranie
  osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 • przesłuchanie świadka testamentu ustnego, otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 • odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.
  Ponadto od kosztów sądowych zwolniono m.in.:
 • stronę dochodzącą ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych:
 • stronę dochodzącą roszczeń alimentacyjnych oraz stronę pozwaną w sprawie o obniżenie alimentów;
 • stronę wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 • stronę w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego.
  W wymienionych przypadkach zwolnienie nastąpiło z mocy samej ustawy.

Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu . Oświadczenie będzie dotyczyło stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij