Zaproszenie na briefing prasowy

W poniedziałek, 26 listopada 2018 r. o godz. 16.45 w sali nr 221 w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 odbędzie się briefing prasowy w sprawie tragedii na placu zabaw przy ul. Konarskiego.
Uprzejmie informujemy, że sprawa o sygn. akt XXIV C 242/18 z powództwa R.A.S.P. sp. z o.o. p-ko Witoldowi G. o ochronę dóbr osobistych została zdjęta z wokandy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału. Decyzja w tym zakresie należy do kompetencji Przewodniczącego Wydziału. Kolejny termin rozprawy zostanie wyznaczony niezwłocznie. Zostaną o nim Państwo powiadomieni.Uprzejmie informujemy, że Departament Sprawiedliwości i Równości w Dublinie powiadomił Sąd Okręgowy w Warszawie, że w dniu 19 listopada 2018 r.  Sąd Wyższej Instancji w Irlandii wydał zarządzenie o ekstradycji do Polski Artura C., na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003 r. Zanonimizowaną treść zawiadomienia zamieszczamy poniżej.Departament Sprawiedliwości                                                                

 i Równości

                                                51 St. Stephen’s Greek, Dublin 2, D02 HK52

 (…)

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

VIII Wydział Karny

00-898 Warszawa

Aleja Solidarności 127   

 

(…)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2018 roku  Sąd Wyższej Instancji [High Court] wydał zarządzenie o wydaniu Artura C. na mocy Rozdziału 16 Ustawy w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z r. 2003, na podstawie nakazu otrzymanego z Państwa biura.

 

Przed wydaniem przysługuje 15-dniowy okres na złożenie apelacji, po upływie którego Pan C. musi zostać wydany w ciągu 10 dni.  Informujemy, że wydanie musi mieć miejsce przed 13 grudnia 2018 roku. Jeżeli zarządzenie wydania zostanie zaskarżone, poinformujemy Państwa o tym fakcie niezwłocznie.          

 

(…)W związku z zainteresowaniem mediów uprzejmie informujemy, że Sąd Wyższej Instancji w Irlandii skierował zapytanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, na które została udzielona odpowiedź. Zanonimizowaną treść pytań oraz odpowiedzi zamieszczamy poniżej.


Zapytanie z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie + załącznik

Dodatkowe pytania z Sądu Wyższej Instancji w Irlandii
Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku


Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6


Postanowienie z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XXV Ns 155/18


 

Komunikat w sprawie VIII K 146/18 (pytanie prejudycjalne do TSUE)

 

W związku z zainteresowaniem mediów oraz w nawiązaniu do oświadczenia Prokuratury Okręgowej w Płocku, Sąd Okręgowy w Warszawie uprzejmie informuje:

 

 1. akt oskarżenia w sprawie VIII K 146/18 wpłynął do Sądu 2 lipca 2018 r. Obejmuje zdarzenia z lat 2002-2003. Postępowanie dotyczy trzech oskarżonych, którym postawiono dwa zarzuty. Wobec żadnego z tych oskarżonych nie jest stosowany w tej sprawie ani środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, ani wolnościowe środki zapobiegawcze.
 2. Sąd orzekający w tej sprawie wystosował w dniu 4 września 2018 r. pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

        W załączeniu treść postanowienia w sprawie VIII K 146/18.


 

Ocena Informacji rocznej sporządzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017

                                                                                          Oświadczenie


W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 25 czerwca 2018 roku pt. „Jak aresztowano prezesa GetBacku” i pojawiających się insynuacji co do rzekomej stronniczości Pani sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Magdaleny Dziekańskiej  należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa (tj. kodeksu postępowania karnego) nie przewidują możliwości „samowyłączenia”  się sędziego od rozpoznawania konkretnej sprawy.   Oświadczenie Pani sędzi Magdaleny Dziekańskiej o istniejących okolicznościach, które subiektywnie mogłyby wywołać wątpliwości co do Jej bezstronności, nie były kwestionowane przez strony (chociażby w formie wniosku o jej wyłączenie z rozpoznania tej sprawy), a niezależny sąd uznał w swym orzeczeniu i obszernym uzasadnieniu, że takie wątpliwości co do bezstronności sędzi Magdaleny Dziekańskiej nie mają miejsca. W świetle powyższego uznać należy, że przytoczona publikacja zamieszczona w „Gazecie Wyborczej” może naruszać dobre imię i godność sędziego Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Dziekańskiej i jednocześnie podważać społeczne zaufanie do ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości.    W nawiązaniu do artykułu Pani Ewy Ivanovej „Skok przez szczeble sędziego z KRS", który ukazał się w Gazecie Wyborczej 23 lipca 2018 r., uprzejmie informujemy, że decyzja w zakresie wstrzymania wpływu spraw Wiceprezesowi Drajewiczowi nastąpiła na wniosek Sędziego. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie decyzją nr K-1110-1141/17 z dnia 9 października 2017 r. w trybie art. 47a § 5 USP wstrzymała Sędziemu wpływ spraw na okres od dnia 9 października 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. Decyzja ta motywowana była m.in. koniecznością załatwienia przez sędziego sprawy o sygn. akt III K 1843/07 o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymagającej nadzwyczajnego nakładu pracy: liczącej 241 tomów akt głównych oraz 37 tomów akt załączonych, w której występuje 704 pokrzywdzonych i 999 świadków. Od decyzji o wstrzymaniu wpływu żaden z sędziów nie wniósł odwołania.

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy pełne odpowiedzi, jakie zostały udzielone Pani Redaktor w przedmiotowej sprawie:

Załącznik Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5Oświadczenie

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej wawalove.wp.pl artykułu z  dnia 6 marca 2018 r. „Dyplomata oskarżony o posiadanie sadystycznych nagrań. Proces jeszcze się nie zaczął” Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Pani Marzenna Ahvazi – Karwowska nie udzielała żadnych – ani oficjalnych, ani nieoficjalnych - informacji dotyczących postępowania w sprawie o sygn. akt
III 357/17 przeciwko Jarosławowi G.

Wedle relacji Pani Sędzi, 5 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Sądu w przedmiocie wniosku obrońcy oskarżonego Jarosława G. o zwrot sprawy prokuratorowi. W posiedzeniu uczestniczył prokurator oraz obrońca oskarżonego. Wniosek nie został uwzględniony.

Po wyjściu z sali rozpraw podszedł do Pani Sędzi mężczyzna, który przedstawił się jako dziennikarz Gazety Wyborczej i zapytał o wynik posiedzenia. Pani Sędzia poinformowała ww., że nie może udzielać mu jakichkolwiek informacji na temat sprawy i skierowała do Sekcji Prasowej SO w Warszawie.

                                                                                                                                 Samodzielna Sekcja Prasowa
Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
 


Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie


W dniu 26.02.2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało Informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4
KOMUNIKAT

W związku z zainteresowaniem ze strony mediów, uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 lipca 2017 r. wydał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych Doroty O.-W. przeciwko Jackowi P.

 

Był to wyrok zaoczny. Adres pozwanego wskazany w pozwie był tożsamy z adresem zameldowania pozwanego widniejącym w bazie Pesel2-Sad.

 

Sąd orzekł co następuje:
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia (przeprosin) w formie nowego wpisu na portalu internetowym „Twitter.com” i opublikowania go na swoim profilu przy zastosowaniu funkcji „przypnij na swoim profilu” przez okres 3 (trzech) tygodni od daty publikacji,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
-
zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia na stronie głównej serwisu internetowego „Wyborcza.pl” pod adresem www.wyborcza.pl, widocznego przez nieprzerwany okres 72 godzin od daty zamieszczenia, jako integralna część strony internetowej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zobowiązał pozwanego do złożenia oświadczenia w formie ogłoszenia w magazynie „Wysokie Obcasy”, stanowiącym sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza,
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- w razie niewykonania powyższego przez pozwanego, upoważnił powódkę do opublikowania treści oświadczeń na koszt pozwanego;
- nakazał pozwanemu usunięcie wpisu na portalu „Twitter.com” z dnia 2 października 2016 r. opublikowanego pod jego adresem, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
- zasądził od pozwanego na rzecz Stowarzyszenia „Spoza” w Warszawie nr KRS 0000123781 kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez powoda cel społeczny;
- zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4627 zł (cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

W ustawowym terminie pozwany nie wniósł sprzeciwu od wyroku zaocznego, w związku z czym wyrok został uznany za prawomocny z dniem 26 sierpnia 2017 r.

 

W dniu  13 listopada 2017 r. pozwany wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku zaocznego.

W dniu 5 stycznia 2018 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego, odrzucił sprzeciw pozwanego oraz odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaocznego.

Do chwili obecnej nie wpłynęło na Biuro Podawcze Sądu zażalenie na to postanowienie.
Informacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.

 

 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.