W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Status aktualne
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
 
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367), ogłasza w dniu 28 kwietnia 2023 r. 
konkurs o sygnaturze K-111-14/23.

 
I.     Oznaczenie stanowiska:

Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

Liczba wolnych stanowisk:    1  – w tym:
 


0,5 etatu w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym
w Warszawie

dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.


0,5 etatu w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym
w Warszawie

dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.


Do zadań specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r.,
poz. 76).

II. Wymagane kwalifikacje:

1)    pełna zdolność do czynności prawnych;

2)    obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych
w tych przepisach;

3)    prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;

4)    nieposzlakowana opinia;

5)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6)    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.


Mile widziane:

1)        wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

2)        zdolność analitycznego myślenia;

3)        umiejętność pracy w zespole;

4)        kreatywność;

5)        komunikatywność;

6)        odporność na stres.III. Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

1)        wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty
w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;

2)        życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)        oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży;

4)        oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

5)        oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;

6)        oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7)        zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
Specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży wydane przez lekarza uprawnionego
do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników,
na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego,
że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna
to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

9)        do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:


Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127
pok. 407A, IV piętro
00-898 Warszawa

w terminie do dnia 29 maja 2023 r. osobiście lub drogą listowną  za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 367).

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Kryteria oceny:

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II  etap – sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Praca pisemna oceniana jest w skali od 0 do 20 punków;
  • III etap – rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 punków z pracy pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów.

  Po I etapie konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych
do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu. 

         Przewidywany termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz
z miejscem i terminem II etapu konkursu ustalam na dzień 31 maja 2023 r.   

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy
od dnia opublikowania.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, mogą odbierać dokumenty
w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej.

Odbioru dokumentów można dokonywać w pokoju nr 407A w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego
w Warszawie.

VI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnieni
w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko specjalisty OZSS, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w przypadku innych danych, w tym danych kontaktowych, na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5.Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8.Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.


Załączniki

Oświadczenia docx, 15 kB

Powiadom znajomego