W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Referendarz sądowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Pan Michał Szczotka,
2. Pani Anna Monika Kopeć,
Uzasadnienie wyboru Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.
Szczegóły
Stanowisko Referendarz sądowy
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, dalej: p.u.s.p.) ogłasza w dniu 21 marca 2023  r.
konkurs o sygnaturze K-111-10/23 na stanowisko:
 
Referendarza sądowego
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 
I.       Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9, ul. Przyokopowa 33.

II.      Liczba wolnych stanowisk: 2

III.     Termin konkursu:

wyznaczam na dzień 10 maja 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie,
al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.

 
IV.     Wymagania:

zgodnie z art. 149 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane
   w Polsce,
 • ukończyła 24 lata,
 • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

V.     Wykaz wymaganych dokumentów:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, adresowany do Prezesa
  Sądu Okręgowego w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.


VI.     
Termin i miejsce składania dokumentów:

wyznaczam na dni: 21 marca 2023 r. – 21 kwietnia 2023 r.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):


Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407 A, p. IV.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.


VII.  Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:

po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz, czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 p.u.s.p., lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00.

 

VIII.    Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 1. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań  prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego
 2. 3 kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 769).

 
IX.     Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania
  tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
  3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407A na IV piętrze.


X.     
Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.


Administrator informuje, że:

1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w przypadku innych danych, w tym danych kontaktowych, na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5.Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8.Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego