W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Inspektor w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Wyniki konkursu w załączeniu
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sąd Okręgowy w Warszawie
Status rozstrzygnięte
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-111-2/23 na wolne stanowisko

 

INSPEKTOR w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych


           I.          Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Warszawie

        II.          Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2

     III.          Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia na życie i opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

     IV.          Będziesz odpowiedzialny za:

•   przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostce organizacyjnej,

•   prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i kart,

•   zapewnienie należytej ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w Kancelarii,

•   zapewnienie właściwego oznaczenia materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,

•   sprawowanie nadzoru nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym Kancelarii,

•   wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wydruku lub tłumaczenia dokumentów, a także zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,

•   kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum;

•   niszczenie zbędnych materiałów zarejestrowanych w kancelarii,

•   dostarczanie i odbiór przesyłek niejawnych do adresatów miejscowych oraz z wykorzystaniem poczty specjalnej KGP,

•   wykonywanie innych zadań zleconych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, za pośrednictwem Kierownika Kancelarii Tajnej w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej,

•   koordynowanie oraz prowadzenie spraw związanych z wnioskami kontroli operacyjnej (przyjmowanie w wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, rejestrowanie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, prowadzenie „rejestru postanowień kontroli operacyjnej”, przekazywanie po dekretacji do rozpoznania sędziom wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, zwrot wnioskodawcom stosownej dokumentacji,

•   protokołowanie na posiedzeniach niejawnych.


        V.          Poszukujemy osoby, która :

•    posiada wykształcenie wyższe min. I stopnia,

•    poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane przez ABW lub SKW, uprawniające
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne”

•    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,

•    nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


     VI.          Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego

w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).

2.  Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

3.  Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.

4.  Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności

i kwalifikacji.

5.  Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.  W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu,

np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.  Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.


Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

   VII.         Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2023 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:


Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. VIII.          Konkurs składa się z trzech etapów:
 2. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 3. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 4. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 3 lutego 2023 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem
II etapu.


     IX.          Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

-      zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

-      zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

-      nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.


Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej
dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie
do 3 miesięcy od zakończenia procedury


        X.          Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie  zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego