W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Referendarz sądowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Referendarz sądowy
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sąd Okręgowy w Warszawie
Status w trakcie rozstrzygania


    PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-37/22

 

na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, dalej: p.u.s.p.) ogłasza konkurs na stanowisko:


Referendarza sądowego

w Sądzie Okręgowym w Warszawie


I.             Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Przyokopowa 33.

II.           Liczba wolnych stanowisk: 2

III.          Termin konkursu:

wyznaczam na dzień 15 grudnia 2022 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127,
00 – 898 Warszawa.


IV.          Wymagania:

zgodnie z art. 149 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

•              jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•              jest nieskazitelnego charakteru,

•              ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

•              ukończyła 24 lata,

•              zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.


V.            Wykaz wymaganych dokumentów:

•              wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, adresowany do Prezesa

Sądu Okręgowego w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,

•              życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

•              oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku
z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

•              3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

•              w przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych
w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla celów  rekrutacji.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.


VI.          Termin i miejsce składania dokumentów:

wyznaczam na dni: 10 listopada 2022 r. – 1 grudnia 2022 r.   

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 407 A, p. IV.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VII.        Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:

po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz, czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 p.u.s.p., lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 grudnia 2022 r. do godziny 15:00.


VIII.       Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1.             testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań  prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania
w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego

2.             3 kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym
z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.


Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 27 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 769).


IX.          Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

•              zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,

•              zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

•              nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.


Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407A

na IV piętrze.


X.            Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.


Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.Administrator informuje, że:

1.             Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

2.             Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do mianowania w ramach konkursu, na podstawie ustawy dnia
26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.             Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych
w proces przeprowadzenia konkursu.

4.             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do mianowania. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5.             Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.             Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.             Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne

w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do mianowania. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału

w konkursie. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8.             Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.

9.             Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu

o profilowanie.

10.           Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Załączniki

Powiadom znajomego