W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Archiwista

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Archiwista
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sąd Okręgowy w Warszawie
Status w trakcie rozstrzygania
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-27/22 na wolne stanowisko
 
ARCHIWISTA

           I.          Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

        II.          Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2

     III.          Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych
  w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

 

     IV.          Będziesz odpowiedzialny za:

Prowadzenie i wykonywanie czynności należących do zakresu działania archiwum zakładowego,
w szczególności:

 • współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji
  w formie papierowej i elektronicznej,
 • udostępnianie zgromadzonej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do brakowania, udział w komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia.

        V.          Poszukujemy osoby, która posiada:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • ukończony kurs dla archiwistów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

     VI.          Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.        Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).

2.        Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym
w Warszawie.

3.        Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.

4.        Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności

i kwalifikacji.

5.        Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.        W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu,

np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Oświadczenia i kwestionariusz winny być podpisane własnoręcznie

   VII.         Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VI z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 19 września 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 407 A, p. IV

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. VIII.          Konkurs składa się z trzech etapów:
 2. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 3. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 4. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 26 września 2022 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

     IX.          Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

-      zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

-      zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

-      nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.


Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407 A
na IV piętrze.

        X.          Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym do danych kontaktowych, na podstawie  zgody  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego