W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Inspektor w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Inspektor w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych
miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Sąd Okręgowy w Warszawie

Treść

DYREKTOR

SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

w dniu 1 września 2021 r.

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-17/21 na wolne stanowisko

INSPEKTOR  w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych

      I.    Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.

   II.    Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III.    Zakres zadań na stanowisku:

·         przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostce organizacyjnej,

·         prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i kart,

·         zapewnienie należytej ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w Kancelarii,

·         zapewnienie właściwego oznaczenia materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,

·         sprawowanie nadzoru nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym Kancelarii,

·         wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wydruku lub tłumaczenia dokumentów, a także zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,

·         kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum;

·         dostarczanie i odbiór przesyłek niejawnych do adresatów miejscowych oraz z wykorzystaniem poczty specjalnej KGP,

·         wykonywanie innych zadań zleconych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, za pośrednictwem Kierownika Kancelarii Tajnej w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej,

·         koordynowanie oraz prowadzenie spraw związanych z wnioskami kontroli operacyjnej (przyjmowanie w wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, rejestrowanie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, prowadzenie „rejestru postanowień kontroli operacyjnej”, przekazywanie po dekretacji do rozpoznania sędziom wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, zwrot wnioskodawcom stosownej dokumentacji,

·         protokołowanie na posiedzeniach niejawnych.

 IV.    Wymagania niezbędne:

·      wykształcenie wyższe min. I stopnia,

·      poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane przez ABW lub SKW, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne” lub w trakcie procedury sprawdzającej,

·      pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

·      kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

    V.  Wymagania mile widziane:

·         bezwzrokowa umiejętność pisania na klawiaturze komputera,

·         samodzielność,

·         bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach, stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,

·         doświadczenie zawodowe w Kancelarii Tajnej.

 

 VI.    Z naszej strony oferujemy:

·         stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

·         zdobycie cennego doświadczenia,

·         ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,

·         prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych
w Europie,

·         trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,

·         dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

·         zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej
czy karty sportowej,

VII.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).

2.    Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.    Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.

4.    Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wydanego przez ABW lub SKW, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne” albo oświadczenie o trwaniu w stosunku do kandydata procedury sprawdzającej.

5.    Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

6.    Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz,
że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.    W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu,
np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

8.    Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 Oświadczenia i kwestionariusz winny być podpisane własnoręcznie


VIII.Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć
w terminie do 13 września 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 407A, p. IV

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 IX.    Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;

3.Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu
20 września 2021 r.
na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem
i terminem II etapu.

 

    X.    Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

-      zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

-      zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

-      nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 407A na IV piętrze.

 

 XI.    Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane