W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Aplikacja kuratorska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Aplikacja kuratorska
miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Warszawie (Kurator Okręgowy)

Treść

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze KO.1110-13/21
na Aplikację Kuratorską

Ilość wolnych miejsc: 4 wakaty kuratorskie.

Miejsce świadczenia pracy:  Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia           w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądach Rejonowych znajdujących się w obszarze Sądu Okręgowego w Warszawie:

- VI  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy;

- III  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Piasecznie;

- III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - 2 wakaty

I.                   Wymagania:

      Zgodnie z  art. 5 Ustawy o kuratorach sądowych  z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. z 2020 r. poz.         167) na aplikację kuratorską może startować osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
  • ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;

II.                Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      Podanie o przyjęcie na aplikację kuratorską do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,      (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).

2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym     w Warszawie

3.      Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo innych wyższych studiów magisterskich i studiów podyplomowych  z zakresu nauk  pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

4.      Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.      Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje               i osiągnięcia.


Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

III.  Zakres wiadomości wymaganych na egzaminie konkursowym:

  1. Konstytucja RP.
  1. Ustawa o kuratorach sądowych,
  2. Ustawa o ustroju sądów powszechnych.
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i karnego w zakresie                              wykonywania orzeczeń.
  4.  Podstawy wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.
  5.  Elementy wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.        

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty  z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

 

Biuro Podawcze
Sądu Okręgowego w Warszawie

(Kurator Okręgowy)

KO.1110-13/21

al. „Solidarności” 127

00-898 Warszawa

 

w terminie do 14 czerwca 2021 r. osobiście na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie, drogą listowną adres j.w. (decyduje data stempla pocztowego), bądź na adres email:

 

kurokr@warszawa.so.gov.pl

 

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


V.  Termin egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 czerwca 2021 r.    

VI.  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie  21 czerwca 2021r.  

VII.  Termin egzaminu ustnego zostanie podany i opublikowany na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z listą kandydatów, którzy zdadzą egzamin pisemny.

VIII.  Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej  w Sekretariacie Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 21/2 w Warszawie.

    

 
  Klauzula informacyjna
dla osób biorących udział w konkursie na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie
 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

1.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

2.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata na stanowisko aplikanta kuratorskiego w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kuratorach zawodowych, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych – RODO).

3.    Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko aplikanta kuratorskiego  jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego
w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

5.    Po zakończonym konkursie dokumenty i oświadczenia złożone przez Panią/Pana są niezwłocznie odsyłane lub może je Pani/Pan odebrać osobiście. W sytuacji, gdy zostanie  stworzona lista rezerwowa i zostanie Pani/Pan wpisana/y na listę, Pani/Pana dane będę przechowywane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu. Natomiast dane zawarte w dokumentacji z przebiegu konkursu, tj. protokole, będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi Sądu Okręgowego w Warszawie.

6.    Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane