W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Inspektor

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Inspektor
miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

Treść

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-5/21 na wolne stanowisko
 
INSPEKTOR

          I.          Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

       II.          Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

 III.            Z naszej strony oferujemy:

 •         stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 •         stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 •         zdobycie cennego doświadczenia,
 •         ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 •         prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w         Europie,
 •         trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •         szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 •         zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki               medycznej czy karty sportowej.

     IV.          Zakres zadań na stanowisku:

 •       wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
 •       czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,
 •       współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi sądu,
 •       sporządzanie projektów pism, wniosków, odpowiedzi oraz analiz zgodnie z wytycznymi       przełożonego,
 •       rejestracja pism oraz prace związane z korespondencją zgodnie z obowiązującą                 instrukcją kancelaryjną,

        V.          Wymagania niezbędne:

 •       wykształcenie wyższe,
 •       pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 •       kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może       być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia         publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  VI.            Wymagania mile widziane:

 •       doświadczenie zawodowe w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 •       znajomość przepisów obowiązujących w sądzie oraz znajomość struktury sądu,
 •       dyspozycyjność,
 •       dokładność i odpowiedzialność,
 •       umiejętność pracy pod presją czasu,
 •       umiejętność pracy w zespole,
 •       kreatywność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 •       komunikatywność.

  VII.          Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.     Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).

2.     Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

3.     Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.     Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

5.     Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.    W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.     Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.


VIII.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

 

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


     IX.          Konkurs składa się z trzech etapów:

1.         Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2.         Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;

3.         Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu  7 czerwca 2021r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


        X.          Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

-      zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

-      zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,

-      nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.


     XI.          Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

1.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

2.        Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie  zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.        Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

4.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

5.        Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.        Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8.        Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.

9.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane