Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 18 kwietnia 2016 r. 


http://www.iustitia.pl/ 

 Szanowni Państwo

Organizatorzy Kongresu Prawników Polskich przesyłają do wiadomości tezy paneli dyskusyjnych.

Tezy paneli Kongresu Prawników Polskich:

Panel nr 1
1. Reformy dotykające wymiaru sprawiedliwości muszą opierać się na dialogu środowisk prawniczych z obywatelami.
2. Poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz wartości konstytucyjnych jest nieprzekraczalną granicą.
Prawa te opierają się na niezbywalnej godności każdego człowieka i znalazły potwierdzenie w akcie najwyższego rzędu, przyjętym przez społeczeństwo jako fundament państwa.
3. Przedmiotem troski polityków powinien być szacunek dla orzeczeń sądowych, wydawanych w imieniu naszego państwa,na podstawie prawa. Niszczenie autorytetu sądów uderza w całe państwo i niszczy konieczny w społeczeństwie obywatelskim szacunek do państwa.
4. Niezawisły sędzia jest gwarantem działania władzy państwowej zgodnie z prawem i równości szans słabszych w starciu z silniejszymi.
5. Za celowy uznajemy udział społeczeństwa w wydawaniu orzeczeń i procedurze wyłaniania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Procedura ta powinna być nie polityczna, lecz obywatelska.

Panel nr 2
1. Konieczne jest wzmocnienie pozycji obywatela i jego pełnomocnika w sprawach toczących się przed sądem w celu pełnego urzeczywistnienia praw jednostki do sprawiedliwego orzeczenia.
2. Konieczna jest szeroka ochrona tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jako gwarancji ochrony praw obywateli do korzystania z pomocy prawnej. Całkowita nienaruszalność tajemnicy obrończej to gwarancja konstytucyjnego prawa do obrony.
3. Konieczne jest wypracowanie i zinstytucjonalizowanie profesjonalnej relacji pomiędzy zawodowym pełnomocnikiem a sędzią opartej na wzajemnym poszanowaniu ról, która powinna stopniowo ograniczać zbędną urzędowość postępowania.
4. Konieczne jest ograniczenie zbyt rygorystycznych konsekwencji przesadnego formalizmu postępowania sądowego
oraz uproszczenie procedur.
5. Konieczne jest szerokie uświadamianie znaczenia samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli w tym samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego.

Panel nr 3
1. Wysoka opłata sądowa w Polsce prowadzi do ograniczenia dostępu do sądu.
2. Zasadne jest wspieranie wprowadzenia obowiązkowej mediacji w niektórych sprawach rodzinnych i gospodarczych.
3. Brak kryterium dochodowego w systemie pomocy dla ubogich prowadzi do ograniczenia dostępu do tej pomocy dla potrzebujących.