Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

  Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

Informacja o podatkach od spadków i darowizn.

Ankieta oceny satysfakcji Interesanta

        Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego podczas załatwiania sprawy w Biurze Obsługi Interesanta Sądu. Obsługa Online prowadzona jest w języku PJM – Polski Język Migowy oraz SJM – System Językowo – Migowy. Rozwiązanie jest bezpłatne.

        Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu w godzinach przyjęć Interesantów. W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesantów Sądu, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem tłumacza.

        Jednocześnie informujemy, że korzystanie z aplikacji nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 

/uploads/files/migration/zoliboz/BOI/Translator_on-line_cz_prostokat.png

 

 

Portal informacyjny - po szczegóły zapraszamy do zakładki Portal Informacyjny.

Informacje Interesantom Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie udzielane są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze bud. „C” w holu głównym Sądu przy ul. Kocjana 3.

Akta sądowe udostępniane są do wglądu w Czytelni Akt mieszczącej się na parterze bud. „E” w sali nr 1047.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się.

Biuro Obsługi Interesantów

 

Godziny przyjęć:

- w poniedziałki 8:30-18:00 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 17:45)

- od wtorku do piątku 8:30-15:30 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 15:25)

 

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów, w tym Czytelni Akt: Jolanta Jankowska, tel. (22) 328 6033

 

BOI udziela informacji Interesantom zgłaszającym się:

I.         Osobiście

II.   Telefonicznie pod numerami: (22) 328 60 30      (22) 328 60 31    (22) 328 60 32   

Zgodnie z § 97 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanej informacji telefonicznej:

1.    dane umieszczane na wokandzie sądowej:

- imiona i nazwiska sędziów,

- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego,

- oznaczenia stron (imiona i nazwiska, nazwy firm),

- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2.    informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (np. uwzględniono, oddalono, zmieniono, uchylono, umorzono, w postępowaniu karnym informacja o fakcie wydania orzeczenia merytorycznego, itp.).

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 70 ust. 4 ww. Rozporządzenia.

3.    Informacji zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów  § 2 pkt. 5.

 

Numery faksów:

- BOI fax (22) 328 62 29

- I Wydział Cywilny fax: (22) 328 6501

- II Wydział Cywilny fax: (22) 328 6772

- III Wydział Karny fax: (22) 328 6656

- IV Wydział Karny fax: (22) 328 6552

- V Wydział Wykonywania Orzeczeń fax: (22) 328 6252

- VI Wydział Rodzinny i Nieletnich fax: (22) 328 6531

- VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych fax: (22) 328 6602

 

III. Drogą elektroniczną na adres boi@srzoliborz.pl

Zakres udzielanych informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu:

1.  podpisane za pomocą  kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

2.  poprzez profil zaufany ePUAP,

3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

 

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

1.        na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub poprzez profil zaufany ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

2.        na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego -
tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

BOI dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje niektóre wnioski (np. o wydanie odpisu orzeczenia) i wydaje dokumenty zamówione do osobistego odbioru.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które naruszałyby przepisy aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych. BOI nie przedstawia żadnych sposobów rozwiązań zagadnień prawnych w indywidualnych sprawach Interesantów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Ministerstwa Sprawiedliwości "Darmowa Pomoc Prawna" - więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

 

 

 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt uregulowana została zarządzeniem nr 98/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 20.12.2012 r. Integralną część w/w zarządzenia stanowią regulaminy:

 

- nr 1 – Regulamin Biura Obsługi Interesantów;

 

- nr 2 – Regulamin Czytelni Akt

- nr 3 – Aneks numer 2 z 11 stycznia 2016 roku