Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

 

 Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA

 

dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) oraz dzień 16 czerwca 2017 roku  (piątek)

 

będą DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

 

natomiast

 

dzień 13 maja 2017 roku (sobota) oraz dzień 24 czerwca 2017 roku (sobota)

 

będą DNIAMI PRACY

Informacja o podatkach od spadków i darowizn.

Ankieta oceny satysfakcji Interesanta

        Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego podczas załatwiania sprawy w Biurze Obsługi Interesanta Sądu. Obsługa Online prowadzona jest w języku PJM – Polski Język Migowy oraz SJM – System Językowo – Migowy. Rozwiązanie jest bezpłatne.

        Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu w godzinach przyjęć Interesantów. W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesantów Sądu, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem tłumacza.

        Jednocześnie informujemy, że korzystanie z aplikacji nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

 

/uploads/files/migration/zoliboz/BOI/Translator_on-line_cz_prostokat.png

 

 

Portal informacyjny - po szczegóły zapraszamy do zakładki Portal Informacyjny.

Informacje Interesantom Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie udzielane są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze bud. „C” w holu głównym Sądu przy ul. Kocjana 3.

Akta sądowe udostępniane są do wglądu w Czytelni Akt mieszczącej się na parterze bud. „E” w sali nr 1047.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się.

Biuro Obsługi Interesantów

 

Godziny przyjęć:

- w poniedziałki 8:30-18:00 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 17:45)

- od wtorku do piątku 8:30-15:30 (ostatni numerek wydawany jest o godzinie 15:25)

 

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów, w tym Czytelni Akt: Jolanta Jankowska, tel. (22) 328 6033

 

BOI udziela informacji Interesantom zgłaszającym się:

I.         Osobiście

II.   Telefonicznie pod numerami: (22) 328 60 30      (22) 328 60 31    (22) 328 60 32   

Zgodnie z § 97 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanej informacji telefonicznej:

1.    dane umieszczane na wokandzie sądowej:

- imiona i nazwiska sędziów,

- sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego,

- oznaczenia stron (imiona i nazwiska, nazwy firm),

- imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2.    informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (np. uwzględniono, oddalono, zmieniono, uchylono, umorzono, w postępowaniu karnym informacja o fakcie wydania orzeczenia merytorycznego, itp.).

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 70 ust. 4 ww. Rozporządzenia.

3.    Informacji zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów  § 2 pkt. 5.

 

Numery faksów:

- BOI fax (22) 328 62 29

- I Wydział Cywilny fax: (22) 328 6501

- II Wydział Cywilny fax: (22) 328 6772

- III Wydział Karny fax: (22) 328 6656

- IV Wydział Karny fax: (22) 328 6552

- V Wydział Wykonywania Orzeczeń fax: (22) 328 6252

- VI Wydział Rodzinny i Nieletnich fax: (22) 328 6531

- VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych fax: (22) 328 6602

 

III. Drogą elektroniczną na adres boi@srzoliborz.pl

Zakres udzielanych informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu:

1.  podpisane za pomocą  kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

2.  poprzez profil zaufany ePUAP,

3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

 

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

1.        na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub poprzez profil zaufany ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

2.        na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego -
tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

BOI dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje niektóre wnioski (np. o wydanie odpisu orzeczenia) i wydaje dokumenty zamówione do osobistego odbioru.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych oraz informacji, które naruszałyby przepisy aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych. BOI nie przedstawia żadnych sposobów rozwiązań zagadnień prawnych w indywidualnych sprawach Interesantów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Ministerstwa Sprawiedliwości "Darmowa Pomoc Prawna" - więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

 

 

 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt uregulowana została zarządzeniem nr 98/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 20.12.2012 r. Integralną część w/w zarządzenia stanowią regulaminy:

 

- nr 1 – Regulamin Biura Obsługi Interesantów;

 

- nr 2 – Regulamin Czytelni Akt

- nr 3 – Aneks numer 2 z 11 stycznia 2016 roku