INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna? 

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

a) w starostwie powiatowym,

b) w urzędzie gminy,

c) w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

d) na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy/powiatu/miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),

e) na stronie internetowej np. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/

 

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

 

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób – aby skorzystać z pomocy składasz:

a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów,

b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna – prawnik wytłumaczy jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska – doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja – jeśli masz z kimś konflikt możesz zapisać się na mediację.
W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu – na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować, a nie stać jej na opłacenie prawnika, który to zrobi,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. poradnia psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej, czy pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski do jakiego z urzędów powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie
  o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać?

a) telefonicznie – każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji (numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów – w tym też Twojego),

b) elektronicznie – na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,

c) osobiście - w starostwie powiatowym.

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

a) z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,

b) kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

a) dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia 
o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

b) dokumenty dotyczące Twojego problemu – jeśli w ogóle takie masz (nie jest to obowiązkowe), możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami pamiętaj o nich!,

c) *dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:

a) w punkcie:

 • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
 • pomoc tłumacza języka migowego będzie możliwa, jeżeli się o nią zwrócisz podczas zapisu na poradę, 

b)  w dogodnym dla siebie miejscu:

 • którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać np. w szpitalu lub domu,
 • wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np.
  w siedzibie stowarzyszenia pomagającym osobom doświadczającym trudności
  w komunikowaniu się,
 • w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego

c)   w szczególnych formach:

 • po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
 • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

 

Jeżeli porada udzielana jest zdalnie nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

 

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie. 

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach,  szkołach, miejscach aktywności lokalnej, klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,

- poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

- udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- przeprowadzenie mediacji,

- udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

- mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,

- sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 
Informacja dot. wsparcia w zakresie pomocy prawnika, doradcy, mediatora [pdf]

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc


ADRESY I GODZINY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WARSZAWIE

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej Pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych starostw powiatowych. Organizację i funkcjonowanie tych punktów zapewniają bowiem powiaty, które udzielanie nieodpłatnej Pomocy prawnej realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych.

O zasadach i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

 

PRAWA OBYWATELSKIE

 Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. "Solidarności" 77
00 - 090 Warszawa
tel. 22 55 17 700
fax. 22 827 64 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.pl - organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. 22 828 10 08
fax. 22 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

https://hfhr.pl/pomoc-prawna

 

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

 Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl

-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. 22 622-25-17,
tel./fax. 22 652-01-17
e-mail: temida@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl

-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. 22 848 24 24
tel./fax. 22 848 07 20
e-mail: kopd@kopd.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl

- instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 22 696 55 50
e-mail: rzecznik@brpd.gov.pl

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) - www.fdds.pl

Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax. 22 826 88 62, 22 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl

 

Centrum Dziecka i Rodziny

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. 22 616 16 69
fax. 22 672 65 86
e-mail: walecznych@fdn.pl

 

Na stronach Komendy Stołecznej Policji

www.policja.waw.pl/ znajdują się adresy:

 • Ośrodków i interwencji kryzysowej
 • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
 • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl -stowarzyszenie pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4
00-445 Warszawa
tel. 22 877 38 10
fax. 22 877 38 17
e-mail: alterego@alterego.org.pl

 

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00
tel. 48 22 44 33 444
fax. 48 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

 

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl

-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa.
tel. 22 827 64 81
e-mail: warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

Rzecznik Finansowy (d. Rzecznik Ubezpieczonych) - https://rf.gov.pl/

Instytucja Rzecznika Finansowego, wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych, została powołana na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik został powołany m.in. w celu wspierania osób poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami.Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:

Rzecznik Finansowy
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27
faks 22 333 73 29
biuro@rf.gov.pl

 

Krajowa Rada Spółdzielczawww.krs.com.pl

- udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. 22 827 46 88

 

INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

 

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl

- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy

Centrum Integracja Warszawa

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. 22 831 85 82
faks wew. 13
e-mail: warszawa@integracja.org

 

Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl

- do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel./faks: 22 635 75 78
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - https://www.pip.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
tel: 22 391 82 15
fax: 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl


 

Automobilklub Polski  w Warszawie - stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.

Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00
w siedzibie Automobilklubu Polski
przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie
I piętro, pok. 11
zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez e-mail: info@barnat.pl

 

POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.pl

przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. 22 828 12 95
e-mail: bpowarszawa@gmail.com


Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa

Kontakt z biurem Fundacji:

tel. 22 498 72 30
fax. 22 499 71 70
e-mail: biuro@academiaiuris.pl

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UWhttps://wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa/kontakt-klinika-prawa

-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom

w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa

uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.

tel./fax 22 552 43 18
tel. 22 552 08 11
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW w Warszawie –

https://wpia.uksw.edu.pl/studenci/studencka-poradnia-prawna/

- studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego

- wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni

ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17
01-938 Warszawa

Pokój numer 65

tel. 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego

https://www.kozminski.edu.pl/pl/studencka-poradnia-prawna

Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

ul. Jagiellońska 59
pokój A-1 (parter budynku A)
03-301 Warszawa
tel. 22 519 22 38
fax: 22 519 23 18
e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl