Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

W 2017 roku zostało utworzonych 1525 punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r.


 

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.


W JAKI SPOSÓB WYKAZAĆ UPRAWNIENIE DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ?

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje odpowiednio przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. złożenie stosownego oświadczenia,
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 i 7.

 

ZAKRES MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zapraszamy również na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dot. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

ADRESY I GODZINY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WARSZAWIE

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej Pomocy prawnej można uzyskać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych starostw powiatowych. Organizację i funkcjonowanie tych punktów zapewniają bowiem powiaty, które udzielanie nieodpłatnej Pomocy prawnej realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólnodostępnych stron internetowych.

O zasadach i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

 

PRAWA OBYWATELSKIE

 Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. ,,Solidarności" 77

00 - 090 Warszawa

tel. (0-22) 55 17 700

fax. (0-22) 827 64 53

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl - organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel. (0-22) 828 10 08

fax (0-22) 556 44 50

e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

 

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

 Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl

-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19

00-679 Warszawa

tel. (0-22) 622-25-17,

tel./fax (0-22) 652-01-17

e-mail temida@cpk.org.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl

-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6

00-586 Warszawa

tel. (0-22) 848-24-24

tel./fax (0-22) 848-07-20

e-mail kopd@kopd.pl ,

 

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl

- instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

tel. 0 22 696 55 50

e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) - www.fdds.pl  

Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

ul. Mazowiecka 12/25

00-048 Warszawa

tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34

e-mail cpd@fdds.pl

 

Centrum Dziecka i Rodziny

ul. Walecznych 59

03-926 Warszawa

tel. (0-22) 616 16 69

fax (0-22) 672 65 86

e-mail walecznych@fdn.pl

 

Na stronach Komendy Stołecznej Policji

www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 znajdują się adresy

 • Ośrodków i interwencji kryzysowej
 • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
 • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl . -stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4,

00-445 Warszawa

tel. (0-22) 877 38 10

fax (0-22) 877 38 17

e-mail alterego@alterego.org.pl

 

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

ul. Canaletta 2

00-099 Warszawa

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 18.00

Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

tel. (+48) 22 44 33 444,

fax (+48) 22 44 33 470

e-mail: konsument@um.warszawa.pl

 

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl

-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53

04-028 Warszawa.

tel. (0-22) 827 64 81

e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl

reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)

00-024 Warszawa

tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28

fax (0-22) 333-73-29

e-mail biuro@rzu.gov.pl

 

Krajowa Rada Spółdzielczawww.krs.com.pl

-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.

 ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

tel. (0 22) 827 46 88

 

INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

 

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl

 

- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy

Centrum Integracja Warszawa

ul. Dzielna 1

00-162 Warszawa

tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13

e-mail warszawa@integracja.org

 

Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl

-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

ul. Długa 38/40

00-2388Warszawa

tel./faks:(0-22) 635-75-78

e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - www.gip.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

ul. Lindley'a 16

00-973 Warszawa

V piętro, pokój nr 501

tel. (0-22) 583-17-27

 

Automobilklub Polski  w Warszawie - stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.

Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00

w siedzibie Automobilklubu Polski

przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie,

I piętro, pok. 11

zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez email: info@barnat.pl

 

POMOC DLA UBOGICH

 

Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl 

przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.

ul. Gałczyńskiego 3

00-362 Warszawa

tel. (0-22) 828 12 95

e-mail bpo@free.ngo.pl

 Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris

ul. Freta 20/24a

00-227 Warszawa

Kontakt z biurem Fundacji:

tel. (0-22) 498 72 30

fax (0-22) 499 71 70

e-mail biuro@academiaiuris.pl

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW - www.klinika.wpia.uw.edu.pl

-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom

w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-325 Warszawa

uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.

tel./fax (0-22) 552-43-18

tel. (0-22) 552-08-11

e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW

www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl

-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego

-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni

ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa

Pokój numer 65

Telefon: 22 569 97 30

e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego

www.poradnia.kozminski.edu.pl

Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

ul. Jagiellońska 59

pokój A-1 (parter budynku A)

03-301 Warszawa

tel.: 22 519-22-38

fax: 22 519-23-18

e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl

LISTA PUNKTÓW, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST BEZPŁATNA POMOC PRAWNYCH