Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną na terenie Warszawy

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.PRAWA OBYWATELSKIERzecznik Praw Obywatelskich
- www.rpo.gov.pl
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. ,,Solidarności" 77
00 - 090 Warszawa
tel. (0-22) 55 17 700
fax. (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl - organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. (0-22) 828 10 08
fax (0-22) 556 44 50
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.htmlPRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCYCentrum Praw Kobiet
- www.cpk.org.pl
-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl


Komitet Ochrony Praw Dziecka
- www.kopd.pl
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. (0-22) 848-24-24
tel./fax (0-22) 848-07-20
e-mail kopd@kopd.pl ,


Rzecznik Praw Dziecka
- www.brpd.gov.pl
- instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
- www.fdds.pl  
Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS


Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34
e-mail cpd@fdds.pl


Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (0-22) 616 16 69
fax (0-22) 672 65 86
e-mail walecznych@fdn.pl


Na stronach Komendy Stołecznej Policji
www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54
znajdują się adresy

  • Ośrodków i interwencji kryzysowej
  • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
  • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl . -stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa
tel. (0-22) 877 38 10
fax (0-22) 877 38 17
e-mail alterego@alterego.org.plPRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW


Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

 

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl
-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa.
tel. (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl


Rzecznik Ubezpieczonych
- www.rzu.gov.pl
reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (0-22) 333-73-29
e-mail biuro@rzu.gov.pl


Krajowa Rada Spółdzielcza
- www.krs.com.pl
-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne. 
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 
tel. (0 22) 827 46 88INNE PORADY SPECJALISTYCZNE


Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl
- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy
Centrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13
e-mail warszawa@integracja.org


Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.waw.pl
-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
ul. Długa 38/40
00-2388Warszawa
tel./faks:(0-22) 635-75-78
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - www.gip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy
na ul. Lindley'a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501
tel. (0-22) 583-17-27

Automobilklub Polski  w Warszawie - stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.

Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00
w siedzibie Automobilklubu Polski przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie, I piętro, pok. 11
zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez email: info@barnat.plPOMOC DLA UBOGICH


Biuro Porad Obywatelskich - www.warszawa.bpo.engo.pl 

przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. (0-22) 828 12 95
e-mail bpo@free.ngo.pl

 

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji
Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Kontakt z biurem Fundacji:
tel. (0-22) 498 72 30
fax (0-22) 499 71 70
e-mail biuro@academiaiuris.pl


Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW
- www.klinika.wpia.uw.edu.pl
-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
tel./fax (0-22) 552-43-18
tel. (0-22) 552-08-11
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW - www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl
-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego
-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa
Pokój numer 65
Telefon: 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego
www.poradnia.kozminski.edu.pl
Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
ul. Jagiellońska 59
pokój A-1 (parter budynku A) 
03-301 Warszawa
tel.: 22 519-22-38
fax: 22 519-23-18
e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl