Lista biegłych stan na dzień 15 września 2017 r.

Udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie lista biegłych sądowych zawiera
nazwiska oraz dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy wyrazili na to zgodę przedkładając stosowne oświadczenie.     

 

 

 

Listę udostępnia się w szczególności stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym
postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

 

 

Zawarte w liście dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego sądowego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze
w sprawach karnych.

 

 
Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133 ze zm.)

 

 Przepisy prawa procesowego:

 

  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 

Kim jest biegły sądowy

 

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

 

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych
zadań.

 

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych sądowych. Z przepisów prawnych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy
i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

 

Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.

 

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni
złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

 

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn,
na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony), bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

 

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba,  o której
wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny. W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m. in.:

 

  • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
  • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
  • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym,małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

 

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się ww. przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.

 

Gdyby opinia biegłego była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

 

Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych
psychiatrów. W postępowaniu sądowym biegłych powołuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym
– prokurator.

 

 
Sąd Okręgowy w Warszawie zaprasza do współpracy lekarzy różnych specjalności z zakresu medycyny w charakterze biegłego sądowego

Ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję najlepiej złożyć na ok. 3-miesiące przed jej upływem.

Do wniosku należy załączyć:

- wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie na kolejną kadencję [odnośnik pobierz];
- kwestionariusz osobowy [odnośnik pobierz],

- aktualną informację o niekaralności,

- oświadczenie dla celów podatkowych,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

dotyczy lekarzy:

- w kiosku na terenie gmachu Sądu al. „Solidarności” 127, (parter, hol główny),

- w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. „Solidarności” 90,

- na rachunek bankowy: Bank Handlowy S.A. Nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045,

dotyczy pozostałych specjalności:

- w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27,

- na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych

Podpisanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w aktach sądowych wydanego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Sądu Okręgowego w Warszawie wiąże się m. in. z odpowiednim przygotowaniem laptopów i komputerów stacjonarnych do opracowywania opinii.

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych [odnośnik pobierz],

Zgłoszenie zmiany danych kontaktowych

Biegły winien informować sąd o każdej zmianie adresu, telefonu czy adresu poczty elektronicznej. Informację można przekazać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznie do Oddziału Administracyjnego.

Przerwa w pełnieniu funkcji

Biegły jest zobowiązany poinformować Prezesa Sądu o przerwie w pełnieniu funkcji biegłego dłuższej niż okres 3 miesięcy. Jeśli okres przerwy jest krótszy niż 3 miesiące biegły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie sądów, które zleciły wydanie opinii lub wezwały na termin rozprawy.

Koszty zwrotu akt sądowych

Koszty zwrotu akt do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera ponosi biegły.
tekst


Sprawy kuratorów rejestrowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz biegłych sądowych, z wyłączeniem biegłych sądowych lekarzy oraz biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są prowadzone w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 - kontakt Biuro Obsługi Interesantów tel. 22 440-07-27, adres e-mail: biegli@warszawa.so.gov.pl

 

Sprawy biegłych sądowych lekarzy oraz biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są prowadzone w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie  przy al. „Solidarności” 127 - kontakt Biuro Obsługi Interesantów tel. 22 440 80 00, adres e-mail: biegli.lekarze@warszawa.so.gov.pl