Nazwa podmiotu publicznego: Sąd Okręgowy w Warszawie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości: Treść w trakcie przygotowania

Raport ds. dostępności
(plik pdf)
Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Michał Gajewski

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Anna Leszczyńska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: anna.leszczynska@warszawa.so.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 606-786-840

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Koordynator do spraw dostępności

Paweł Kowalczyk

tel. 607 237 064

email:dostepnosc@waw.sa.gov.pl


Za rozpatrywanie uwag i wniosków w Sądzie Okręgowym w Warszawie odpowiada: Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@warszawa.so.gov.pl


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Adres: al. "Solidarności" 127 00-950 Warszawa
 • E-mail: sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127

Budynek jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Dlatego też, planując przybycie do Sądu, należy zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub, będąc w budynku, poprosić Straż Sądową o jego przywołanie.

Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie, zarówno wejściem od strony al. ,,Solidarności" jak i od strony ul. Ogrodowej.


Wejście od strony al. ,,Solidarności"

Należy udać się do wejścia (oznaczonego znaczkiem na mapce) i przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na strażnika, który otworzy bramę i wprowadzi osobę na wózku do holu głównego.

Pracownik Straży Sądowej przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej i powiadamia przewodnika, który prowadzi interesanta do wskazanego miejsca.


Wejście od strony ul. Ogrodowej

Pracownik Straży Sądowej przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej i powiadamia przewodnika, który zaprowadzi do platformy dla niepełnosprawnych i pomoże poruszać się po całym budynku.

Wprowadzenie wózka do wind oznaczonych: nr 10 i nr 9 z osobą towarzyszącą jest możliwe tylko po zdemontowaniu podstopnic.

Jednocześnie informujemy, że niedostateczna szerokość wind nr 10 i 9 uniemożliwia transport wózków elektrycznych.

W celu ułatwienia przemieszczania się wewnątrz budynku Sądu na al. ,,Solidarności" 127 wyznaczono przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom oraz udostępniono wózek o odpowiednich rozmiarach, który ułatwi poruszanie się po gmachu.

Dostosowane toalety znajdują się na parterze pok. 9 korytarz G i na poszczególnych piętrach w korytarzach H pok. 122A, 231C , 355C, 463A, 559B, 645A.

Wejście od al. ,,Solidarności"
Zadzwoń i poczekaj - brama od strony al. ”Solidarności"


Kontakt do przewodników

Osoby pragnące opuścić gmach Sądu proszone są o kontakt z przewodnikiem lub z pracownikiem Straży Sądowej.

Straż Sądowa:  tel. 22 440 80 85 lub 80 89.


Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje jest dostęp schodami i windą.


Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje jest dostęp schodami i windą.Aplikacje mobilne: Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.


Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1. (poziom AA)
 • CSS3


Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.


Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ


Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.


Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach


Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Dodatkowe informacje: