UWAGA:

 

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Po tej dacie:

 

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 

 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ
BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

 Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

 

 

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W KASACH SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI JEDYNIE W FORMIE GOTÓWKOWEJ – NA TERENIE WSZYSTKICH SIEDZIB SĄDU BRAK JEST TERMINALI OBSŁUGUJĄCYCH KARTY PŁATNICZE

OPŁATĘ SKARBOWĄ ZA PEŁNOMOCNICTWO NALEŻY WNOSIĆ W URZĘDZIE DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY, AL. SOLIDARNOŚCI 90, 01-003 WARSZAWA

 

OPŁATY SĄDOWE


Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczania kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


Opłaty sądowe dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe


Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową -  pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

 

Całą opłatę pobiera się od:

  • pozwu i pozwu wzajemnego,
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wniosek o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku

40 zł

2

Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony

40 zł

3

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

40 zł

4a

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1000 zł

40 zł

4b

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 1000 zł

300 zł

5

Wniosek o ustanowienie zarządcy

50 zł

6

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

50 zł

7

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

8

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

55 zł

9

Wniosek o zabezpieczenie spadku

50 zł

10

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

11

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

12

Skarga na czynności komornika

100 zł

13

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

14

Zarzuty przeciwko planowi podziału

100 zł

15

Pozew o eksmisję

200 zł

16

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

17

Wniosek o dział spadku

300 zł zgodny

500 zł niezgodny

18

Wniosek o podział majątku wspólnego

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

19

Wniosek o zniesienie współwłasności

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

20

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2.000 zł

21

Wniosek o uzgodnienie treści KW

5% od wartości

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Wolne od opłat

2

Pozew o alimenty

Wolne od opłat

3

Pozew o podwyższenie alimentów

Wolne od opłat

4

Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Wolne od opłat

5

Wniosek o przysposobienie

Wolne od opłat

6

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (uprawnionym do złożenia wniosku jest komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokurator)

40 zł

7

Wniosek o ukaranie grzywną w trybie art. 1050 kpc (egzekucja kontaktów z małoletnim)

40 zł

8

Wniosek opiekuna o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu całkowicie (częściowo) ubezwłasnowolnionego

40 zł

9

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

40 zł

10

Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu

40 zł

11

Wniosek o ustalenie bądź zmianę kontaktów z dzieckiem

40 zł

12

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

40 zł

13

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

40 zł

14

Wniosek o pozbawienie (ograniczenie/zawieszenie) władzy rodzicielskiej

40 zł

W przypadku zmiany wyroku rozwodowego w części dot. władzy rodzicielskiej

– 100 zł

15

Wniosek (cudzoziemca) o zwolnienie z przedstawienia dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa

100 zł

16

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

200 zł

17

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

200 zł

18

Pozew o obniżenie alimentów

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

19

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

100 zł

2

Prośba o ułaskawienie

Wolne od opłat

3

Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

4

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności

Wolne od opłat

5

Wniosek o zatarcie skazania

45 zł

6

Ponowna prośba o ułaskawienie

45 zł

7

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

8

Wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

9

Ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty

2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

  2

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

3

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

4

O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

5

O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

6

O wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

7

O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

8

Założenie księgi wieczystej

60 zł

9

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

10

Odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

11

Sprostowanie działu I-O

60 zł

12

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

13

Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

60 zł

14

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

60 zł

15

Odpis zupełny z księgi wieczystej

60 zł 

16 

Odpis zwykły z księgi wieczystej

30 zł 

17 

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 

10 zł

18 

Odpis z dokumentu (za 1 stronę dokumentu)

6 zł 

19 

Zaświadczenie ze zbioru dokumentu (za 1 stronę dokumentu) 

6 zł