XV Wydział Ksiąg Wieczystych obejmujący sprawy z zakresu postępowania wieczysto – księgowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Rembertów, Praga Południe, Wawer i Wesoła.
informacja telefoniczna pod numerami: (22) 531 43 08
Przewodniczący Wydziału: Tomasz Krzyżanowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Jolanta Zych
Sekretariat Wydziału: III piętro, pokój nr 312
tel. (22)  531 43 08,   fax  (22)  531 43 88
 
            
Skargi i wnioski

Właściwość rzeczowa:
W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski:
•    o założenie księgi wieczystej
•    o wpis w księdze wieczystej

Ważne informacje:
•    W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
•    Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.