XIII Wydział Ksiąg Wieczystych obejmujący sprawy z zakresu postępowania wieczysto – księgowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów, Ursus i Włochy.

informacja telefoniczna pod numerami: (22)531 42 70

Przewodnicząca Wydziału: Hanna Barska

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Anna Chreścionko

Sekretariat Wydziału: II piętro , pokój nr 222

 

Tel. (22) 531 42 70    fax (22) 531 42 70

 

 

Lista sędziów:

SSR Hanna Barska

 

Lista referendarzy:

Ewa Chojnacka -Szczepaniak

Paulina Sosińska

Anna Łygas

Agnieszka Czerwik - Dobrowolska

Magdalena Gdula

Katarzyna Kurman

 


Skargi i wnioski

 

Właściwość rzeczowa:
W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski:
•    o założenie księgi wieczystej
•    o wpis w księdze wieczystej

Ważne informacje:
•    W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
•    Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.