IX Wydział Ksiąg Wieczystych obejmujący sprawy z zakresu postępowania wieczysto – księgowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Białołęka, Targówek i Praga Północ.

 

informacja telefoniczna pod numerami: (22)531 42 41, (22)531 42 40

 

Przewodniczący Wydziału: starszy referendarz sądowy Zbigniew Rydzewski

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Beata Kisielewska

 

Sekretariat Wydziału: III piętro, pokój nr 322

 

tel. (22) 831 64 86,   fax  (22) 831 64 86

 

 

      

 

Skargi i wnioski

 

Właściwość rzeczowa:
W Wydziałach Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są wnioski:
•    o założenie księgi wieczystej
•    o wpis w księdze wieczystej

Ważne informacje:
•    W Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
•    Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.