Deklaracja dostępności strony internetowej Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie.
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie w Warszawie prowadzonej w ramach strony internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie.
Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2020r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Niektóre dokumenty w formacie PDF są niedostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą od podmiotów zewnętrznych bądź jest ich znaczna ilość, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • rozmiar czcionki w tabelach może być pomniejszony, ponieważ jej powiększanie powoduje utratę czytelności tabeli.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez tut. Sąd.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Robertem Korzeniewskim,
 • adres poczty elektronicznej: robert.korzeniewski@warszawa.sr.gov.pl
 • numer telefonu 22 33 41 677.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 
Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, ze wskazaniem, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów lub na odmowę realizacji żądania, można złożyć skargę przesyłając ją:
Organem nadzorującym postępowanie odwoławcze jest Prezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynki Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Lokalizacja Sądu:
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie w Warszawie
Ulica Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa
Dojazd do Sądu:
Linie tramwajowe numer: 15, 18, 35, 36, 4, 7, 9, 22, 24, 25
Linie autobusowe: 171, 109, 117, 121, 128, 158,175, 507, 521
Linia metra M1
W budynku są zlokalizowane dwa sądy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia. Do siedziby Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi wejście od strony ulicy Żurawiej i Marszałkowskiej
Od strony ulicy Parkingowej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne.
Po wejściu do budynku znajduje się punkt kontroli obsługiwany przez pracowników ochrony. Za punktem kontroli po prawej stronie znajduje się Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt, po lewej stronie znajduje się kasa i opłatomat. W holu głównym została umieszczona tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu. Dostęp do okienek regulowany jest za pomocą systemu kolejkowego (poprzez pobranie numerka).
Informacje dla osób poruszających się na wózkach
Przed wejściem do budynku Sądu od ul. Żurawiej znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
Pierwsze z okienek na Biurze Podawczym jest obniżone.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W holu głównym zamieszczono informację o ich położeniu wraz z oznaczeniem graficznym.
Winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w korytarzu od strony ulicy Wspólnej. Po wejściu do budynku sądu należy kierować się prosto do końca korytarza a następnie skręcić w lewo. Winda znajduje się za zakrętem, po prawej stronie.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd.
Windy znajdują się w holu głównym zarówno po prawej jak i po lewej stronie schodów. W windach funkcjonuje sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.
System wydawania numerków w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni Akt a także tablica informacyjna o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu nie są dostępne w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Dlatego też planując przybycie do Sądu najlepiej uprzednio zadzwonić i umówić się z przewodnikiem. 
Kontakt do przewodników:
Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 22 5539764
Informacja dla osób niesłyszących
Poszczególni pracownicy sądu posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.

Lokalizacja Sądu:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Ulica Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Dojazd do Sądu:
Dojazd Do Sądu najbliższy przystanek autobusowy – Bartycka, linie autobusowe: 107,108,141,159,162,185,157.
Do siedziby Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi wejście między budynkami Czerniakowska 100 oraz 100A, w tym samym obszarze znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne.
Po wejściu do budynku, znajduje się punkt kontroli obsługiwany przez pracowników ochrony. Za punktem kontroli po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze oraz Biuro Obsługi Interesantów. Czytelnia akt zlokoalizowana jest w korytarzu za windami, na parterze. W holu głównym została umieszczona tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu. Dostęp do okienek regulowany jest za pomocą systemu kolejkowego (poprzez pobranie numerka).
Informacje dla osób poruszających się na wózkach
Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.
Na Biurze Podawczym oraz Biurze obsługi Interesantów nie znajdują się obniżone okienka.
Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd.
Windy znajdują się w holu głównym, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze w holu głównym tuż za Biurem obsługi Interesantów
W windach funkcjonuje sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.
System wydawania numerków w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni Akt, a także tablica informacyjna o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu nie są dostępne w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Dlatego też planując przybycie do Sądu najlepiej uprzednio zadzwonić i umówić się z przewodnikiem. 
Kontakt do przewodników:
Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 22 33 41 603
Informacja dla osób niesłyszących
Poszczególni pracownicy sądu posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.
 
Lokalizacja Sądu:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w Warszawie
Ulica Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa
Dojazd do Sądu:
Dojazd Do Sądu najbliższy przystanek autobusowy – Bartycka, linie autobusowe: 107,108,141,159,162,185,157.
Do siedziby Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie prowadzi wejście między budynkami Czerniakowska 100 oraz 100A, w tym samym obszarze znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne.
Po wejściu do budynku, znajduje się punkt kontroli obsługiwany przez pracowników ochrony. Za punktem kontroli po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze oraz Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt. W holu głównym została umieszczona tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu. Dostęp do okienek regulowany jest za pomocą systemu kolejkowego (poprzez pobranie numerka).
Informacje dla osób poruszających się na wózkach
Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.
Na Biurze Podawczym oraz Biurze obsługi Interesantów znajdują się obniżone okienka.
Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd.
Windy znajdują się w holu głównym, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze na końcu holu.
W windach funkcjonuje sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.
System wydawania numerków w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni Akt, a także tablica informacyjna o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu nie są dostępne w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Dlatego też planując przybycie do Sądu najlepiej uprzednio zadzwonić i umówić się z przewodnikiem. 
Kontakt do przewodników:
Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 22 33 41 603
Informacja dla osób niesłyszących
Poszczególni pracownicy sądu posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.