Dokumenty z poniższego wykazu należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu lub przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Warszawie, XIX Wydział Wizytacyjny, al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa.

Od dnia 18 czerwca 2011 r. w zakresie alimentów obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.09.7.1). Orzeczenia w sprawach o alimenty założonych od tego dnia są zwolnione z procedury stwierdzenia wykonalności (stąd wymagany jest załącznik I wypełniony przez Wydział orzekający w sprawie). Orzeczenia w sprawach założonych wcześniej nie są zwolnione z tej procedury (wymagany jest załącznik II). Sprawy sprzed 1 lipca 2002 r. są prowadzone w trybie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r.

Aby złożyć wniosek o egzekucję alimentów do jednego z państw członkowskich należy przygotować:
-odpis orzeczenia/ugody sądowej, w formie takiej jak do polskiego urzędu,
-wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej/dokumentu urzędowego w postaci formularza określonego w załączniku I lub II,
-wyliczenie zaległości z datą obliczenia i własnoręcznym podpisem
-gdy wierzyciel ma 16 lat lub więcej – zaświadczenie że nadal się uczy w trybie dziennym, w pełnym wymiarze. Zaświadczenie o nauce należy składać po każdym rozpoczęciu nowego roku szkolnego/akademickiego, a do Republiki Federalnej Niemiec – po rozpoczęciu każdego semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje przerwaniem procedury lub zatrzymaniem płatności w depozycie za granicą a następnie po upływie określonego czasu zwróceniem płatności zobowiązanemu. Do Wielkiej Brytanii należy złożyć dodatkowo pismo – prośbę o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego, gdyż w tamtejszym systemie edukacji po ukończeniu 17. roku życia osoby uprawnionej, to Sąd decyduje czy przysługuje przedłużenie obowiązku płacenia bieżących alimentów.

Pismo przewodnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Wniosek w języku angielskim

Wniosek w języku bułgarskim

Wniosek w języku chorwackim

Wniosek w jęzku duńskim

Wniosek w języku estońskim

Wniosek w języku fińskim

Wniosek w języku francuskim

Wniosek w języku greckim

Wniosek w języku hiszpańskim

Wniosek w języku irlandzkim

Wniosek w języku litewskim

Wniosek w języku łotewskim

Wniosek w języku maltańskim

Wniosek w języku niderlandzkim

Wniosek w języku niemieckim

Wniosek w języku polskim

Wniosek w języku portugalskim

Wniosek w języku rumuńskim

Wniosek w języku słowackim

Wniosek w języku słoweńskim

Wniosek w języku szwedzkim

Wniosek w języku węgierskim

Wniosek w języku włoskim