Dokumenty z poniższego wykazu należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu lub przesłać pocztą na adres:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIX Wydział Wizytacyjny
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa


Wykaz dokumentów:

1. wniosek na podstawie formularza; 
2. wyliczenie zaległości alimentacyjnych; 
3. odpis wyroku do przesłania za granicę (z następującymi adnotacjami):
    a) wyrok jest wykonalny z dniem ………..
    b) wyrok jest prawomocny z dniem ………….
    c) od tego orzeczenia nie przysługuje w Polsce żaden zwyczajny środek odwoławczy;
    (dla orzeczeń tymczasowych, nieprawomocnych, ale wykonalnych – tylko adnotacja z punktu a.)
4. zaświadczenie, że pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę i odpis pozwu;
5. pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym przez notariusza;
6. odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony gdy małżeńskie, zupełny gdy pozamałżeńskie);
7. odpis aktu małżeństwa;
8. jeśli  dziecko ma więcej niż 16 lat  -  zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
9. fotografię osoby uprawnionej, ewentualnie także dłużnika alimentacyjnego (fotografię uprawnionego przewiduje Konwencja, ale jej brak nie wstrzymuje procedury).

Pismo przewodnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Wniosek

Pełnomocnictwo

Konwencja Nowojorska z 20 czerwca 1956 r.

Państwa - strony Konwencji Nowojorskiej