Dokumenty z poniższego wykazu należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu lub przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Warszawie, XIX Wydział Wizytacyjny, al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa.


Wykaz dokumentów:

1. wniosek  na podstawie  formularza; 
2. wyliczenie zaległości alimentacyjnych; 
3. odpis wyroku  do przesłania za granicę (z następującymi adnotacjami):
    a) wyrok jest wykonalny z dniem ………..
    b) wyrok jest prawomocny z dniem ………….
    c) od tego orzeczenia nie przysługuje w Polsce żaden zwyczajny środek odwoławczy;
    (dla orzeczeń tymczasowych, nieprawomocnych ale wykonalnych – tylko adnotacja z punktu a.)
4. zaświadczenie  że  pozwany  otrzymał  wezwanie na rozprawę i odpis  pozwu;
5. pełnomocnictwo  z podpisem poświadczonym przez notariusza;
6. odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony gdy małżeńskie, zupełny gdy pozamałżeńskie);
7. odpis aktu małżeństwa;
8. jeśli  dziecko ma więcej niż 16 lat  -  zaświadczenie o  kontynuowaniu nauki;
9. fotografię  osoby uprawnionej, ewentualnie także dłużnika alimentacyjnego (fotografię uprawnionego przewiduje Konwencja, ale jej brak nie wstrzymuje procedury).

Pismo przewodnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Wniosek

Pełnomocnictwo

Konwencja Nowojorska z 20 czerwca 1956 r.

Państwa - strony Konwencji Nowojorskiej