Wnioski i wszelką korespondencję osoba zainteresowana wysyła wyłącznie za pośrednictwem sądu okręgowego, w języku angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem przysięgłym. W przypadku niemożności pokrycia kosztów tłumaczenia trzeba uzyskać zgodę Prezesa Sądu na pokrycie tych kosztów przez Skarb Państwa.

Dokumenty z poniższego wykazu należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu lub przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Warszawie, XIX Wydział Wizytacyjny, al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa.

Instrukcja wypełnienia formularzy do USA


Komplet dokumentów do wysłania do USA w celu wykonania wyroku alimentacyjnego:

(gdy znany jest adres zamieszkania dłużnika na terenie USA)

1. Należy wypełnić poniższe formularze:
-przekazanie i potwierdzenie odbioru 
-ujednolicony wniosek w sprawie o alimenty
-wniosek o wykonanie wyroku
-informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach
-
poszukiwanie osoby/majątku

2. Trzy odpisy orzeczenia zasądzającego alimenty w formie do przesłania za granicę, jednobrzmiące, wraz z tłumaczeniem na język angielski.

3. Poświadczenie wykonalności wyroku - ten formularz wypełnia wydział sądu orzekającego, w 3 egzemplarzach (do każdego odpisu wyroku).

4. Zaświadczenie o powiadomieniu pozwanego o toczącym się postępowaniu i doręczeniu mu odpisu pozwu w jednym egzemplarzu wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Pismo przewodnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Informacja o wysłaniu wniosku do USA