Sprawa o egzekucję alimentów ma charakter zagraniczny, gdy zobowiązany i wierzyciel mieszkają w dwóch różnych państwach, które mają podpisaną umowę międzynarodową (wielostronną lub dwustronną lub umowę o wzajemność).  Informacje i formularze  stronie są adresowane do wierzycieli zamieszkałych w Polsce. W przypadku gdy strona zobowiązana do płacenia alimentów zamieszkuje za granicą.

Sąd Okręgowy w Warszawie udziela informacji oraz niezbędnej pomocy w zakresie złożenia wniosku wnioskodawcom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych i ich przedstawicielom.  Wniosek składa się w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania wierzyciela. W tym przypadku z lewobrzeżnej część Warszawy oraz okolic: Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, Stare Babice.

Egzekwowanie alimentów może mieć miejsce tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (wyrok, postanowienie, ugoda), w którym podana jest kwota jaką zobowiązany powinien płacić z tytułu alimentów.

Warunkiem skierowania wniosku o egzekucję alimentów jest istnienie długu, przyjmuje się że jeśli zobowiązany zwleka z zapłatą za 2 miesiące, to jest wystarczające aby wniosek o egzekucję alimentów skierować do organu w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

W Biurze Obsługi Interesanta, które mieści się w siedzibie sądu przy al. "Solidarności" 127 i ul. Płockiej 9, interesant uzyska potrzebne informacje zarówno przed złożeniem wniosku jak też w trakcie postępowania.

Pisma dotyczące sprawy, przychodzące z zagranicy, wnioskodawca otrzymuje wraz z kopią tłumaczenia przysięgłego. Nie dotyczy to pism z USA.

Oprócz stałej taksy notarialnej za poświadczenia podpisu pod pełnomocnictwem dla organu zagranicznego, wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów. Opłata wynosi 20 zł + VAT. Opłata nie dotyczy wniosków przesłanych do Kanady. Dokumenty, aby były traktowane jak oryginały, muszą mieć pełną legalizację. Wnioskodawca ponosi odpłatność za legalizację dokumentów niesądowych.

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów