Lista spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w okresie od 16 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r., w których biegły terminy procesowe i sądowe.

W okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoznaje się (włącznie z prowadzeniem, jeśli to niezbędne, rozpraw lub posiedzeń jawnych) następujące sprawy:

 

I.         we wszystkich pionach:

1)      przesłuchanie osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

2)      sprawy egzekucyjne z wyłączeniem przetargów;

3)      sprawy klauzulowe;

4)      w przedmiocie tytułów wykonawczych lub odmowy ich wydania;

5)      w przedmiocie tytułów zabezpieczenia lub odmowy ich wydania;

6)      o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń;

 

II.        z zakresu prawa rodzinnego:

1)      o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

2)      wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 k.p.c.;

3)      o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.);

4)      dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, lub dotyczące przedłużenia takiego umieszczenia;

5)      w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich;

6)      dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

7)      z wniosku, o którym mowa w art. 11a lub 12b ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);

8)      o zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego istotnego dobra dziecka, w szczególności o zabezpieczenie alimentów;

9)      z zakresu postępowania wykonawczego w następujących sprawach:

a)      o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

b)      o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.  poz.1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

c)      dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

d)     dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo - wychowawczej;

10)  z wniosku o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postepowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

11)  o zabezpieczenie obniżenia alimentów;

12)  z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w których orzeka sąd opiekuńczy;

 

III.      z zakresu prawa karnego:

1)        w przedmiocie zastosowania, przedłużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania;

2)        w których jest stosowane zatrzymanie;

3)        w których orzeczono środek zabezpieczający;

4)        w przedmiocie Europejskiego Nakazu Aresztowania;

5)        o wydanie wyroku łącznego, jeżeli skazanemu pozostaje do wykonania kara pozbawienia wolności w wymiarze nie dłuższym niż 6 miesięcy;

6)        publikacje orzeczeń;

7)        dotyczące przerw tzw. koniecznych w odniesieniu do osadzonych, których stan zdrowia uzasadniania natychmiastowe zwolnienie z jednostki penitencjarnej;

8)        dotyczące uchylenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na niewłaściwe jej wykorzystanie;

9)        dotyczące uchylenia dozoru elektronicznego;

10)    dotyczące zmiany miejsca wykonywania dozoru elektronicznego;

11)    dotyczące przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

12)    dotyczące uchylenia warunkowego przedterminowego zwolnienia;

13)    wymagających dokonania dodatkowego zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności;

14)    z wniosku o orzeczenie środków zabezpieczających po odbyciu kar pozbawienia wolności;

15)    z wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym;

16)    w których nastąpi zatarcie skazania w ciągu najbliższych 6 miesięcy,

17)    w postępowaniu wykonawczym, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

18)    inne, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

19)    o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku;

20)    przesłuchania świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym na podstawie art. 185a-185c k.p.k.;

21)    procesy lustracyjne osób, które zgłosiły udział w wyborach prezydenckich;

22)    sprawy, w których stosowane jest wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie, wskazane odrębnym zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ds. Karnych, wydanym po konsultacji z Przewodniczącym Wydziału, przy uwzględnieniu m.in. możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy zachowaniu wymogów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności bezpiecznego odstępu między osobami na sali rozpraw;

 

IV.      z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego:

1)      rozpoznawane w trybie wyborczym,

2)      z odwołania od zakazu zgromadzeń;

3)      wieczystoksięgowe;

4)      rejestrowe;

5)      upadłościowe i restrukturyzacyjne;

6)      o zabezpieczenie;

7)      o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);

 

Ponadto każda inna sprawa, której nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości – może zostać rozpoznana na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.