Wzór oświadczenia podatkowego (PDF)

 

W zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie liście biegłych sądowych zostały podane nazwiska oraz dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy wyrazili na to zgodę przedkładając jednocześnie stosowne oświadczenie.


Tu można przejść do strony z listą biegłych sądowych

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie znajdują się w czytelni Sądu Okręgowego oraz sekretariatach wydziałów procesowych Sądów Rejonowych.

 

 

Dokumenty na biegłych sądowych lekarzy składa się w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127. Oddział Administracyjny, pok. 330, korytarz E, III piętro, natomiast informacje ws. biegłych lekarzy można uzyskać pod nr tel. tel. 440-20-65.

Dokumenty na biegłych (z wyłączeniem biegłych lekarzy) składa się w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie ul. Czerniakowska 100, pok. 426, natomiast informacje ws. biegłych można uzyskać pod nr tel. tel. 44-00-889.

Kim jest biegły sądowy

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych sądowych. Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony) bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny.

W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m.in.:

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym,
 • małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się w/w przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.

Gdyby jego opinia była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych psychiatrów. Robi to sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator.

 

Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

Obowiązujące w Sądzie stawki za użytkowanie pojazdów prywatnych do celach służbowych:

 Koszt używania samochodu prywatnego do celów służbowych (za 1 km) o pojemności skokowej silnika do 900 cm ³- 0,50zł, powyżej 900 cm ³- 0,60 zł;

Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. dział IV rozdz. 6
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych - Dz. U. Nr 15, poz. 133.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników - Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zmianami (§ 46 - 48).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

Przepisy prawa procesowego:

 1. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Kodeks postępowania karnego.
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249.

Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postepowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 - 93).
 3. Ustawa budżetowana 2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r. - Dz. U. 2014, poz. 162.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Należności biegłych sądowych :

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2013 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi  1 766,46 zł (art. 13 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2013, Dz. U. z 2013 r. poz. 169).
W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

 

Informacja dla biegłych z zakresu nauk medycznych

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. nr 46, poz. 254 ze zm.) w związku z regulacją zawartą w załączniku nr 1  lp. 11 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim ustanawia górną granicę wynagrodzenia dla biegłego z zakresu medycyny za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt SK 24/11, Dz. U. 2012 poz.569)

  

Lista biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98, poz.1070 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

Na podstawie w/w rozporządzenia:

 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
 2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
  • z chwilą zwolnienia z funkcji;
  • w razie śmierci;
  • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
 3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych ( § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega Się o ustanowienie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy - posiadanie I lub II stopnia specjalizacji) oraz prawo wykonywania zawodu;
 6. oświadczenie w przedmiocie czy pozostaje w stosunku pracy a jeśli tak - opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony podpisane przez kierowników zakładów pracy oraz zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego;
 7. oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw, a jeśli tak - opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
 8. aktualna informacja o niekaralności;
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. kopia dowodu osobistego.

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyraził zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Biegłym – tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka. wydany przez Polski Związek Głuchych.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Stawki te wynoszą 75% stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, póz. 271 z późn. zm.).

Pobierz kwestionariusz osobowy dla biegłych sądowych (WORD)