25 marca 2020 r.

  • godz. 10:20- sygn. akt XII Ko 610/20, VIII K 842/14
  • godz. 10:30- sygn. akt XII Ko 733/20, VIII K 842/14  
  • godz. 10:30- sygn. akt XII Ko 3989/19, III K 47/15
  • godz. 14:50- sygn. akt I C 4354/16, sala 711