Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim.
Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.
konto (dochodowe) dla opłat sądowych, wpisów, zasądzonych grzywien oraz kar:
  

61 1010 1010 0072 2722 3100 0000

 

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2015 roku następuje zmiana kont sum depozytowych:

 

konto depozytów (licytacje, poręczenia, zabezpieczenia, wadia):

R-k dla depozytów wpłacanych w PLN     51 1130 1017 0021 1000 0290 0004

R-k dla depozytów wpłacanych w USD     24 1130 1017 0021 1000 0290 0005

R-k dla depozytów wpłacanych w EUR     08 1130 1017 0021 1000 0290 0002

R-k dla depozytów wpłacanych w CHF     35 1130 1017 0021 1000 0290 0001

R-k dla depozytów wpłacanych w GBP     78 1130 1017 0021 1000 0290 0003

 

konta zaliczek (ogłoszenia, kurator, biegły):

PLN    83 1240 5918 1111 0000 4909 8570

EUR    77 1240 5918 1978 0000 4910 5962

USD   58 1130 1062 0000 0574 1190 0003

 

Konto dla wpłat świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 Bank Gospodarstwa Krajowego  86 1130 1017 0000 0574 1120 0009

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata w łącznej kwocie 55,00 złotych,

 z czego:

50,00 złotych  tytułem opłaty od wniosku na konto dochodów budżetowych:

 61 1010 1010 0072 2722 3100 0000,

5,00 złotych tytułem opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym na konto sum na zlecenie:

 83 1240 5918 1111 0000 4909 8570.

 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.