Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe oraz w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane są siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim.
Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.
konto (dochodowe) dla opłat sądowych, wpisów, zasądzonych grzywien oraz kar:
  

61 1010 1010 0072 2722 3100 0000

 

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2015 roku następuje zmiana kont sum depozytowych:

 

konto depozytów (licytacje, poręczenia, zabezpieczenia, wadia):

R-k dla depozytów wpłacanych w PLN     51 1130 1017 0021 1000 0290 0004

R-k dla depozytów wpłacanych w USD     24 1130 1017 0021 1000 0290 0005

R-k dla depozytów wpłacanych w EUR     08 1130 1017 0021 1000 0290 0002

R-k dla depozytów wpłacanych w CHF     35 1130 1017 0021 1000 0290 0001

R-k dla depozytów wpłacanych w GBP     78 1130 1017 0021 1000 0290 0003

 

konta zaliczek (ogłoszenia, kurator, biegły):

PLN    49 1010 1010 0072 2713 9801 0000

 

 

 

Konto dla wpłat świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 Bank Gospodarstwa Krajowego  86 1130 1017 0000 0574 1120 0009

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata w łącznej kwocie 105,00 złotych,

 z czego:

100,00 złotych  tytułem opłaty od wniosku na konto dochodów budżetowych:

 61 1010 1010 0072 2722 3100 0000,

5,00 złotych tytułem opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym na konto sum na zlecenie:

 83 1240 5918 1111 0000 4909 8570.

 

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.