• doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Mirosławie Żurawskiej, sygn. akt XXVII Cz 1014/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Mitrowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1051/20 [08.10.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa DUNAJ - Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Osieckiemu, sygn. akt XXVII Cz 1052/20 [08.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Sebastianowi Dedkowi, sygn. akt I C 1388/19 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Dorocie Godlewskiej, sygn. akt I Nc 13/20 [11.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Cezaremu Gabrychowiczowi, sygn. akt XXVII Cz 363/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Andrzejowi Orłowskiemu, sygn. akt XXVII Cz 829/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Jakubowi Wojczukowi, sygn. akt XXVII Cz 830/20 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Marii Bogdan, sygn. akt XXVII Cz 871/20 [14.10.2020 r]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi AŚ Warszawa Mokotów sygn. akt III C 180/11 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Aleksandrowi Rodger, sygn. akt VI Co 155/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Henryka Raszka, sygn. akt VI Co 62/20 [14.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Oghenevwogaga Edjere, sygn. akt VI C 388/19 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Agnieszce Krzepkowskiej, sygn. akt I C 64/19 [14.10.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Dorocie Rajs, sygn. akt I C 1674/20 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Józefowi Rajs, sygn. akt I C 1674/20 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Agnieszce Krzepkowskiej, sygn. akt I C 164/19 [14.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Wojciechowi Bartczakowi, sygn. akt I C 235/20 [14.10.2020]
 • ustanowienie kuratora dla Barbary Wilińskiej, sygn. akt VI C 940/19 [15.10.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem Christophe Guillaume, sygn. akt XXVII Cz 1064/20 oraz XXVII Cz 552/20 [15.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Damianowi Baranowskiemu, sygn. akt XVI GNc 691/19 [16.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia dla Petera Wiliama Human, sygn. akt VI Co 141/18 [15.10.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XII K 36/20, uprzednio prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie o sygn. akt PO I Ds. 17.2020, przeciwko Arturowi A., Pawłowi K., Łukaszowi K., Igorowi P., Adrianowi Cz., Karolowi M., Piotrowi H., Krzysztofowi W.,  Adamowi M., Sebastianowi W.,  Mateuszowi M., Łukaszowi O., Patrykowi Ż., Rafałowi P., Damianowi D., Piotrowi B. i Pawłowi S., oskarżonym o czyny polegające na założeniu, kierowaniu i braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kierowanej przez Artura A., działającej w latach 2012 - 2018 w miejscowości Góra Kalwaria i innych miejscowościach na terenie powiatu piaseczyńskiego, a także przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, mieniu oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. o czyny z art. 258 § 1, 2, 3 k.k. oraz art. 157 § 1, 2 i 3 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 282 k.k., art. 263 § 1 i 2 k.k., art. 191 § 1 k.k., art. 280 § 2 k.k., art. 160 § 1 k.k., art. 217 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k., art. 156 § 1 pkt 2 k.k., art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k., art. 159 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k., jak również art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym popełnionych w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej,

  powiadamia pokrzywdzonych o terminach i miejscu rozpraw, które odbędą się w budynku Sądu Okręgowego przy al. Solidarności 127, 00-898 w Warszawie w dniach 05 października 2020 r. godz. 10.00, 14 października 2020 r. godz. 10.00, 19 października 2020 r. godz. 10.00, 26 października 2020 r. godz. 10.00, 28 października 2020 r. godz. 10.00, 16 listopada 2020 r. godz. 10.00, 18 listopada 2020 r. godz. 10.00, 24 listopada 2020 r. godz. 10.00, 25 listopada 2020 r. godz. 10.00, 27 listopada 2020 r. godz. 10.00, 01 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 02 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 04 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 08 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 09 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 11 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 14 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 15 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 18 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 21 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 22 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 23 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 29 grudnia 2020 r. godz. 10.00, 30 grudnia 2020 r. godz. 10.00, w każdym przypadku numery sal będą podane na wokandzie w sekretariacie wydziału. [31.10.2020.]

  Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzony może być oskarżycielem posiłkowym, jeśli oświadczenie o tym złoży do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, przy czym sąd może na podstawie art. 56 § 1 k.p.k. ograniczyć listę oskarżycieli posiłkowych jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.
 • doręczenie postanowień Magdalenie Katarzynie Chłopickiej-Machalińskiej, sygn. akt III C 971/19 [21.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Quanti Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 28/18 [21.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Barton Energia sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, sygn. akt XXVI GC 675/17 [21.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Tobiaszowi, Rafałowi Tobiaszowi, sygn. akt III Nc 435/19 [21.10.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko QUOSMO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt XXVI GNc 1018/20 [22.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Markowi Juraś, sygn. akt I Nc 300/19 [23.10.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Robel Mathrewos Agafri, sygn. akt VI V 219/20 [23.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Mateuszowi Dąbrowskiemu, sygn. akt XXVI Ca 2431/19 [25.10.2020.]
 • doręczenie postanowienia Radosławowi Nawrockiemu, sygn. akt III C 310/20 [01.11.2020.]
 • doręczenie zarządzania Sebastianowi Szczepskiemu, sygn. akt III C 1620/19 [6.11.2020.]
 • ustanowienie kuratora dla Michała Królaka, sygn. akt XXVI GNc 58/19 [8.11.2020.]
 • doręczenie odpisu zażalenia Andrzejowi Jakubiakowi, sygn. XXVII Cz 1180/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Grażynie Boggasch, sygn. akt XXVII Cz 1087/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Małgorzacie Lisek, sygn. akt XXVII Cz 1087/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia Jerzemu Szablewskiemu, sygn. akt XXVII Cz 1170/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia Genowefie Strugulewskiej-Wasilewskiej, sygn. akt XXVII Cz 1170/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Ryszardowi Stygińskiemu, sygn. akt XXVII Cz 777/20 [7.11.2020]
 • doręczenie odpisu postanowienia Annie Stygińskiej, sygn. akt XXVII Cz 7777/20 [7.11.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Polcarb Sp. z o. o. w Gdańsku, sygn. akt XVI Gc 270/20 [8.11.2020.]
 • postanowienie w sprawie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeciwko Magdalenie Kwiatkowskiej, sygn. akt XVI Gc 920/20 [8.11.2020.]
 • doręczenie odpisu postanowienia Lidii Dzioban, sygn. akt XVI GNc 720/20 [5.11.2020]
 • doręczenie odpisu zażalenia w sprawie z powództwa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ochota" w Warszawie przeciwko Bogumile Szykuła, sygn. akt XXVII Cz 1230/20 [14.10.2020.]