• postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Agnieszki Miksiewicz, sygn. akt VI Co 112/19 [14.12.2019 r. ]
 • zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla Anny Ulinowskiej, sygn. akt III C 597/18 [14.12.2019 r.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Iryny Bukhovetskiej-Khossain i Ikabala Khossain, sygn. akt III C 1896/18 [21.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jerzemu Frontczakowi, sygn. akt XXVII Cz 1375/19 [20.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bizaren sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XXVI GNc 1126/19 [22.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Stanisławowi Nowogórskiemu, Marii Nowogórskiej, sygn. akt XXVI GNc 411/18 [22.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Markowi Lisowi, sygn. akt III Nc 454/18 [25.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Natalii Baliszańskiej-Gamzie, sygn. akt III C 324/19 [25.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Łukaszowi Kasperkowi, sygn. akt III Nc 157/19 [26.12.2019.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Kazimierza Sypuł, sygn. akt XX GC 745/19 [27.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Silvair sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XX GC 777/19 [27.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Bama Corpo sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 494/15 [27.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Co Partners Polska sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1248/18 [27.12.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Ahmeda Tarek Abas Hasan, sygn. akt VI Co 385/18 {28.12.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Wiliama Lawrence`a Turnbull, sygn. akt VI Co 132/19 [28.12.2019.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla George Stuart Matthews, sygn. akt VI Co 349/19 [28.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Piotrowi Zakrzewskiemu i Hannie Barbarze Zakrzewskiej, sygn. akt III C 195/19 [29.12.2019.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Jet Air sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GC 875/10 [02.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko HD Inwestycje sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt XVI GNc 429/19 [01.01.2020]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Tonemu Buleli, sygn. akt XXVII Cz 1415/19 [01.01.2020.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny zawiadamia wszystkich  pokrzywdzonych o toczącym się postępowaniu w sprawie oskarżonych Marcina Popkowskiego, Adama Lipińskiego i Dariusza Wyrwickiego oraz że rozprawa w sprawie VIII K  141/18 odbędzie się w dniu 14/01/2020 r. o godz. 10:00 sala  252  w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. "Solidarności" 127.

  Sąd informuje również, iż pokrzywdzony może wstąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w tym celu należy złożyć wniosek przed otwarciem przewodu sądowego (odczytanie aktu oskarżenia przez oskarżyciela) pisemnie lub ustnie do protokołu.

  Nadto Sąd poucza o treści art. 387 [Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej]

  § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

  § 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza oskarżonego o treści art. 447 § 5.

  § 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

  § 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

  § 4.(uchylony)

  § 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
 •  ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Eli Musaev, sygn. akt VII C 1860/19 [03.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Dominice Kontraktowicz, sygn. akt I C 1142/15 [04.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko I Inspektorowi Państwowemu Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie, sygn. akt I C 571/19 [04.01.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Thi My Tran, sygn. akt VII C 2083/19 [07.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Andrzejowi Czarneckiemu, sygn. akt III C 682/17 [09.01.2020 r.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora procesowego dla Marii Teresy Alberto, sygn. akt III C 1493/17 [09.01.2020 r. ]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Nexin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVI GNc 1308/19 [10.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko PRESTIGE INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVI GNc 1319/19 [10.01.2020.]
 • postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Pauliny Siwek, sygn. akt III C 1583/18 [12.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Michałowi Gałązce, sygn. akt III C 1760/17 [12.01.2020.]
 • postanowienie w sprawie przeciwko Mansoor Malik, sygn. akt I C 101/19 [12.01.2020.]
 • ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Władysława Ulatowskiego, sygn. akt VI Co 313/19 [12.01.2020.]